Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenvoortgangsrapport

Het jaarlijks bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het bekkenbeheerplan.

Inhoud

Het bekkenvoortgangsrapport geeft jaarlijks de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan. Ook eventuele knelpunten en de oplossingen hiervoor, worden besproken.  

In het bekkenvoortgangsrapport vindt u ook een overzicht van de adviezen die het bekkenbestuur het voorbije jaar uitbracht over de investeringsprogramma’s van waterbeheerders of over het stroomgebiedbeheerplan terug en een rapportering uit de verschillende overlegstructuren.  

Bekkenvoortgangsrapport 2013 

De algemene bekkenvergadering stelde het bekkenvoortgangsrapport 2013 vast op 18 juni 2014.

De werking van de bekkenstructuren stond in 2013 voor een groot deel in het teken van de voorbereiding van de opmaak van de 2e generatie Stroomgebiedbeheerplannen. Dit plan zal voor de periode 2015-2021 de basis vormen voor de uitwerking van het integraal waterbeleid op het terrein.

Toch ligt er nog veel werk op de plank, onder andere in het dossier van de Westlede. Een aantal acties werd nog niet opgestart of kennen een zeer lang voortraject. We dringen hierbij dan ook aan op een spoedige verdere en concrete uitvoering van de acties, minstens in de speerpuntgebieden. Bij de opmaak van tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen werd vastgesteld dat ook de vooruitgang van de waterkwaliteit zeer moeizaam verloopt. Naast het uitvoeren van de acties is dus ook het opvolgen en beoordelen van de bereikte resultaten cruciaal.  

Het bekkenvoortgangsrapport 2013 kunt u het raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.