Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenvoortgangsrapport

Het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van het bekkenbeheerplan.

Inhoud

Het bekkenvoortgangsrapport brengt verslag uit over de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan. Ook eventuele knelpunten en de oplossingen ervoor worden besproken.

In het bekkenvoortgangsrapport vindt u ook een overzicht van de adviezen die het bekkenbestuur het jaar voordien uitbracht over de investeringsprogramma’s van waterbeheerders of over het stroomgebiedbeheerplan, en een rapportering uit de verschillende overlegstructuren.

U kunt de bekkenvoortgangsrapporten raadplegen in de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina.

 

Bekkenvoortgangsrapport 2013

Het zesde bekkenvoortgangsrapport informeert u naar goede gewoonte over de stand van zaken van het integraal waterbeleid in het Demerbekken.

2013 was een belangrijk jaar voor het integraal waterbeleid. Het decreet Integraal Waterbeleid werd immers gewijzigd. Hierdoor is de waterbeheerplanning vereenvoudigd en zijn nieuwe  bekkenstructuren in het leven geroepen, met een belangrijke rol voor het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen het bekken. Tijdens druk bijgewoonde infodagen werden de wijzigingen aan het integraal waterbeleid toegelicht aan de partners binnen het Demerbekken.

In plaats van een afzonderlijk bekkenbeheerplan wordt voortaan een bekkenspecifiek deel opgemaakt, dat onderdeel uitmaakt van het stroomgebiedbeheerplan. De voorbereiding ervan werd in 2013 gestart. Er werd een gebiedsgerichte visie op het waterbeheer in het bekken uitgewerkt. Op basis van deze visie werden acties geformuleerd voor de volgende planperiode (2016-2021) en besproken in de bekkenstructuren. Tenslotte werden ook de eerste teksten voor het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken voorbereid. In 2014 werd het bekkenspecifieke deel verder afgewerkt. Het ontwerp ervan ligt sinds 9 juli 2014 in openbaar onderzoek.

In 2013 is ook druk verder gewerkt aan verschillende projecten op het terrein. Aan de Oude Mombeek in Alken/Hasselt, aan de Herk in Helshoven en aan de Demer en Tuilterdemer in Herkenrode vond intensief beekherstel plaats. De waterplannen in het kader van de natuurinrichting in de Zwarte Beek en het Sigmaproject Demervallei werden verder afgewerkt. Er zijn optimalisaties gebeurd aan het wachtbekken van Webbekom en de werken aan de openlegging van de Demer in Diest vorderden gestaag. Op het vlak van de waterzuivering zijn in 2013 meer dan 40 bovengemeentelijke projecten uitgevoerd en is in Wijer een nieuw zuiveringsstation opgestart. Op verschillende locaties zijn maatregelen tegen erosie genomen.

Het integraal waterbeleid in het Demerbekken staat dus niet stil! U kan er alles over lezen in het bekkenvoortgangsrapport 2013.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.