Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Watertekort

picto thema watertekort

Door de klimaatverandering stijgt het risico op watertekort. De voorbije droge en warme zomers leidden tot historisch lage grondwaterstanden en soms lage waterpeilen (met een verminderde waterkwaliteit tot gevolg). De verdroging van de Mark manifesteert zich op verschillende plaatsen: de zijwaterlopen, zoals de Hernebeek, Hollebeek-Beverbeek, Scheibeek, en Arebeek droger sneller uit dan vroeger en nagenoeg alle kleinere zijwaterlopen komen in de loop van de zomer droog te staan. Ook de bovenlopen van de grote zijwaterlopen zoals de Beverbeek en de Wijzebeek zijn niet meer watervoerend tijdens de zomer. In de Markvallei zelf, een habitatrichtlijngebied met natte natuur als streefdoel, zien we tijdens de zomer ook meer en meer verdroging optreden.

Mark - beluchter

 

 

Samen werken aan watertekort     

Mark - Borrekensbeek thv Chapelle Saint-PierreOm het risico op waterschaarste en watertekort voor de mens en het watersysteem te beperken, willen we de watersystemen herstellen. Belangrijk daarbij zijn de bronmaatregelen, waar het water beter wordt vastgehouden in grachten en kleine waterlopen (actie 4). Een belangrijk hulpmiddel zijn de gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen, die gebiedsdekkend voor de gemeente zullen vastleggen waar maatregelen zullen genomen worden tegen de droogte (actie 34). Via het zullen er heel wat maatregelen getroffen worden die specifiek inzetten op het tegengaan van verdroging in het habitatrichtlijngebied in de vallei van de Mark (actie 20, actie 21, actie 22, actie 26, actie 27). Ook op de zijwaterlopen, zoals de Scheibeek en Arebeek (beiden in Herne) wordt maximaal getracht om de bestaande natuurgebieden te vernatten (actie 29).

CIW


Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.