Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Oud > Bekkenbeheerplan

Het bekkenbeheerplan

Het bekkenbeheerplan brengt alle aspecten en kenmerken van het Dijle-Zennebekken samen en beschrijft de knelpunten en kansen die er zich voordoen. Het centrale hoofdstuk is een weloverwogen, integrale visie op het waterbeheer in het bekken. Doelstellingen, maatregelen en acties vertalen deze visie naar de praktijk.

 

Bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken 2008 - 2013

Het bekkenbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken werd op 30 januari 2009 vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Ook op deelbekkenniveau werden waterbeheerplannen opgemaakt. Deze deelbekkenbeheerplannen zijn een aanvulling en verdere detaillering van het bekkenbeheerplan. Voor meer informatie over de werking op deelbekkenniveau in het Dijle-Zennebekken verwijzen we naar de websites van de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Antwerpen.

 

Acties en maatregelen

Het bekkenbeheerplan voor het Dijle-Zennebekken bevat een hele reeks acties om de kwaliteit van het watersysteem in het Dijle-Zennebekken te verbeteren. Zo worden op verschillende plaatsen maatregelen genomen om wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast zijn op een aantal waterlopen projecten rond ecologisch herstel gepland en is er aandacht voor herwaardering van waterlopen in bebouwde gebieden, er wordt getracht erosie tegen te gaan, een groot aantal vismigratieknelpunten wordt opgelost, rioleringsprojecten en rioolwaterzuiveringsinstallaties worden uitgevoerd,  ….

In het bekkenbeheerplan werden ook een overstromingsgebied in Egenhoven en een oeverzone langs de Dijle afgebakend.

 

Opvolging

De uitvoering van het bekkenbeheerplan (en de bijbehorende deelbekkenbeheerplannen) wordt opgevolgd via een jaarlijks bekkenvoortgangsrapport

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.