Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbeheerplan

Het bekkenbeheerplan brengt alle aspecten en kenmerken van het Netebekken samen en beschrijft de knelpunten en kansen die er zich voordoen. Het centrale hoofdstuk is een weloverwogen, integrale visie op het waterbeheer in het Netebekken. Doelstellingen, maatregelen en acties vertalen deze visie naar de praktijk.

 

Bekkenbeheerplan Netebekken 2008 - 2013

Het bekkenbeheerplan voor het Netebekken werd op 30 januari 2009 vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Ook op deelbekkenniveau werden waterbeheerplannen opgemaakt. Deze deelbekkenbeheerplannen zijn een aanvulling en verdere detaillering van het bekkenbeheerplan. Voor meer informatie over de werking op deelbekkenniveau in het Netebekken verwijzen we naar de website van de provincie Antwerpen.

 

De acties en projecten zijn in het bekkenbeheerplan samengebracht in vier krachtlijnen:

 

  1. Wateroverlast en watertekort in samenhang voorkomen
  2. Water voor de mens
  3. Naar een betere waterkwaliteit
  4. Duurzaam omgaan met water
      10_NETE_Cover_BBP

 

Maatregelen en acties

Voorbeelden van acties uit het bekkenbeheerplan van het Netebekken zijn:

  • Maatregelen om overstromingen tegen te gaan zoals het toetsen van signaalgebieden, de aanleg van overstromingsgebieden...
  • Het bevorderen van de scheepvaart via allerlei structurele maatregelen.
  • Recreatie en erfgoed in en langs het water zoals kanovaren, beschermen van watermolens, ...
  • Streven naar een betere waterkwaliteit door het uitbouwen van de saneringsinfrastructuur, de waterbodems, het weren van schadelijke stoffen, …
  • Verbeteren van de ecologische kwaliteit van de waterlopen via het saneren van vismigratieknelpunten, het bestrijden van exoten, hermeanderingsprojecten, …

 

Het bekkenbeheerplan bakent ook de overstromingsgebieden Grobbendonk en de Zegge af.

 

Opvolging

De uitvoering van het bekkenbeheerplan (en de bijbehorende deelbekkenbeheerplannen) wordt opgevolgd via een jaarlijks bekkenvoortgangsrapport.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.