Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De aanmaning en de keuring

Is de aansluiting van het afvalwater of de afkoppeling van het regenwater niet (of niet correct) gebeurd, wacht dan niet om actie te ondernemen. Maan de betrokken inwoner aan om zich tegen een bepaalde datum in regel te stellen. Geef daarbij aan waar hij terecht kan voor bijkomende informatie of eventuele begeleiding. Ook bij de keuring van de privéwaterafvoer kan u niet correct aangesloten burgers aansporen om zich alsnog in orde te stellen.

   

De aanmaning

Een aanmaning is geen formeel juridisch instrument. Het is een officieel verzoek om de vastgestelde tekortkomingen recht te zetten tegen een bepaalde datum en een waarschuwing dat formele stappen zullen gezet worden indien dat niet gebeurt.

Ook een andere rechtspersoonlijkheid (bv. de rioolbeheerder) dan diegene die in de latere fase de handhavingsprocedure opstart, kan de aanmaning sturen. Een aanmaning heeft geen formele vormvereisten.

Start tijdig met het versturen van een aanmaning, zodat ook tijdig kan overgegaan worden tot een effectieve handhaving, mocht dat nodig blijken.

  

De keuring

Via het Algemeen Waterverkoopreglement is de keuring van de privéwaterafvoer sinds juli 2011 verplicht:

 1. vóór de eerste ingebruikname
 2. bij belangrijke wijzigingen
 3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant
 4. bij de aanleg van een gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van VLAREM.

De doelstelling van de keuring is

 • om na te gaan of het afvalwater (correct) aangesloten is:
  • op de openbare riolering als de openbare weg voorzien is van een openbare riolering
  • op de septische put in het collectief te optimaliseren buitengebied. In dit geval moet zowel zwart als grijs afvalwater aangesloten worden op de septische put
  • op de individuele zuivering (IBA) in het individueel te optimaliseren buitengebied.
 • om de scheiding van regenwater en afvalwater op het private terrein na te gaan. Bij een nieuwbouwwoning wordt ook de aanwezigheid van de regenwaterput gecontroleerd.

De keuring doet geen uitspraak over de hydraulische werking van de privéwaterafvoer.

Als de privéwaterafvoer niet conform de wettelijke en technische voorschriften is, kan de exploitant (rioolbeheerder) met het oog op de veiligheid, gezondheid of bescherming van het leefmilieu de dienstverlening schorsen of beperken. Op die manier kan hij de burger er toe aanzetten om zich alsnog in orde te stellen.

Daarnaast voorziet het Algemeen Waterverkoopreglement dat de exploitant/rioolbeheerder via een Bijzonder Waterverkoopreglement of Algemene Voorwaarden bijkomende voorwaarden kan bepalen voor de uitvoering van de privéwaterafvoer.

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.