Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Geoloket > Overzicht acties

Overzicht acties

Deze tabel geeft een overzicht van de acties per bekken.
Geen bekkens
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
2_A_001 Aanrekenen van de drinkwaterprijs
Fiche
2_A_002 Concrete invulling van de controlebevoegdheid inzake drinkwaterprijzen
Fiche
2_B_001 Aanrekenen van de bovengemeentelijke bijdrage
Fiche
2_B_002 Aanrekenen van de bovengemeentelijke vergoeding
Fiche
2_B_003 Aanrekenen van de financierende heffing op waterverontreiniging voor rioollozers
Fiche
2_C_001 Aanrekenen van de gemeentelijke bijdrage/vergoeding
Fiche
2_C_002 Stimuleren en begeleiden van de gemeenten en rioolbeheerders in een traject naar een zo kostenefficient mogelijk rioolbeheer.
Fiche
2_C_003 Uitwerken van een kader voor een duurzame financiering van de publieke inzameling en zuivering van afvalwater op gemeentelijk niveau.
Fiche
2_C_004 Opmaak van een nieuw subsidiebesluit dat de gemeente op langere termijn zekerheid moet bieden over de mogelijke financiele ondersteuning vanuit het gewest
Fiche
2_D_001 Aanrekenen van de heffing op grondwaterwinning
Fiche
2_D_002 Aanrekenen van de retributie op watervang uit bevaarbare waterlopen
Fiche
2_D_003 Evaluatie van de huidige tariefstructuur van de retributie op watervang (captatievergoeding) voor bevaarbare waterlopen.
Fiche
2_D_004 Evaluatie van de mogelijkheden voor het invoeren van captatievergoedingen voor onbevaarbare waterlopen.
Fiche
2_D_005 Afschaffen van de vrijstelling van heffing op grondwaterwinning voor grondwaterwinningen van minder dan 500m³ per jaar
Fiche
2_D_006 Update heffingenbeleid mbt grondwaterwinning vanaf 2018
Fiche
2_E_001 Aanrekenen van de heffing op waterverontreiniging voor oppervlaktewaterlozers
Fiche
2_E_002 Aanpassing van de heffingsregeling inzake oppervlaktewaterverontreiniging naar een regulerende heffing
Fiche
2_F_001 Evaluatie van de sociale, economische en ecologische correcties van alle waterdiensten
Fiche
2_F_002 Onderzoek naar invoering heffing op diffuse verontreinigingsprocessen.
Fiche
2_G_001 Onderzoek naar de haalbaarheid en methode voor de aanrekening van een heffing (bijdrage/vergoeding) voor verharde oppervlaktes voor de afvoer van niet-verontreinigd hemelwater.
Fiche
2_G_002 Onderzoek naar de haalbaarheid en methode voor de aanrekening van een vergoeding voor het transport en de zuivering van het verontreinigd hemelwater
Fiche
4A_A_005 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het IJzerbekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_006 Uitvoeren van relevante, brongerichte maatregelen mbt nitraat in de aangeduide zone rond de grondwaterwinning Leefdaal Puttebos
Fiche
4A_A_007 Uitvoeren van relevante, brongerichte maatregelen mbt nitraat in de aangeduide zone rond de grondwaterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.
Fiche
4A_A_008 Evaluatie werkzame stoffen in het ruwe water van de grondwaterbeschermingszones
Fiche
4A_A_009 Actueel houden en implementeren van de brondossiers voor het in het bekken van de Brugse polder gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_010 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Bekken van de Gentse Kanalen gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_011 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_012 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Benedenscheldebekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_013 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Netebekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_014 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Demerbekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_015 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Dijle- en Zennebekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_A_017 Actueel houden en implementatie van de brondossiers voor het in het Maasbekken gelegen kwetsbare grondwaterwinningen
Fiche
4A_C_001 Onderzoek naar de technische mogelijkheden van afstemming van het peilbeheer op natuurdoelstellingen binnen BE2200041 (Jekervallei)
Fiche
4A_C_004 Gebiedsgericht ecohydrologisch onderzoek
Fiche
5A_A_002 Uitvoeren van toestand- en trendbeoordeling van grondwaterlichamen
Fiche
5A_A_003 Herziening van het grondwaterdecreet
Fiche
5A_A_004 Bepalen van het streefbeeld 2027 van de grondwaterlichamen mbt grondwaterkwantiteit
Fiche
5A_B_001 Uitvoeren van het grondwaterlichaamspecifiek vergunningenbeleid conform de herstelprogrammas
Fiche
5A_B_002 Uitvoeren van het algemene vergunningenbeleid zoals vastgelegd in de grondwatersysteemspecifieke delen van het stroomgebiedsbeheerplan
Fiche
5A_C_001 Update van de HCOV kartering
Fiche
5A_C_002 Studie naar het effect van de klimaatsverandering op de grondwatervoeding
Fiche
5A_C_003 Opstellen van tijdsafhankelijke regionale grondwatermodellen
Fiche
5A_C_004 In kaart brengen van zoetwaterreserves
Fiche
5A_C_005 Grondwaterstandsindicator uitbreiden tot een voorspeller
Fiche
5A_C_008 Onderzoek naar het remedieren van de verdrogingsverschijnselen rond de waterwinning de Koevoet te Londerzeel
Fiche
5A_D_001 Opsporen en aanpakken van illegale grondwaterwinningen
Fiche
5A_E_001 Grensoverschrijdend overleg omtrent de kwantitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonie (intra-Belgisch overleg)
Fiche
5A_E_002 Grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Frankrijk
Fiche
5A_E_003 Grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Nederland
Fiche
5A_E_004 Grensoverschrijdende kwantitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Duitsland
Fiche
7A_A_001 Sanering en beheersing verontreiniging van grondwater door de puntbronnen
Fiche
7A_C_003 Kwetsbare zones grondwater voor specifieke pesticiden gebiedsdekkend aanduiden
Fiche
7A_C_004 Voorstellen voor de uitbreiding van het verbod op het gebruik van persistente pesticiden en afbraakproducten
Fiche
7A_C_005 Prioritering van de te onderzoeken pesticiden en onderzoek naar het gebruik ervan
Fiche
7A_C_006 Het evalueren van het gebruik en eventuele aanpassing van het beleid aangaande pesticiden.
Fiche
7A_D_001 Verdere uitbouw en optimalisatie verziltingsmeetnet, geofysische prospectie
Fiche
7A_D_003 In kaart brengen kwaliteitsverdeling binnen grondwaterlichaam met focus op verziltingsparameters
Fiche
7A_D_004 Methodiek uitwerken ter beoordeling verziltingssituatie
Fiche
7A_D_005 Bepalen relatie oppervlaktewater-grondwater en grondwater-ecosysteem
Fiche
7A_D_006 Bepalen van de invloed van klimaatsverandering en zeespiegelstijging op grondwaterverzilting
Fiche
7A_D_007 Bepalen van het streefbeeld 2027 van de grondwaterlichamen mbt grondwaterkwaliteit
Fiche
7A_D_008 Uitvoeren van toestands- en trendbeoordeling van de grondwaterlichamen
Fiche
7A_E_001 Uitbouw van het grondwatermodel voor de Voerstreek en achterhalen van de grondwaterstromen naar de bron van de Voer.
Fiche
7A_E_002 (semi-)automatisering van keuring van grondwaterkwaliteitsgegevens
Fiche
7A_E_003 Geostatistische analyse van de grondwaterkwaliteitsgegevens
Fiche
7A_E_004 Geochemische modellering tbv jaarlijkse verwerking van analyseresultaten.
Fiche
7A_E_006 Onderzoek naar de geochemische processen van het systeem
Fiche
7A_G_001 Grensoverschrijdende kwalitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonie (intra-Belgisch overleg).
Fiche
7A_G_002 Grensoverschrijdende kwalitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Frankrijk.
Fiche
7A_G_003 Grensoverschrijdende kwalitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Nederland.
Fiche
7A_G_004 Grensoverschrijdende kwalitatieve problematiek van de (grond)waterverdeling tussen Vlaanderen en Duitsland.
Alle bekkens
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
3_A_001 Actualiseren van de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Fiche
3_A_004 Aanbieden van tools voor opvolging, analyse en vergelijking van eigen waterverbruik .
Fiche
3_A_006 Sensibiliseren van duurzaam watergebruik in de land- en tuinbouwsector
Fiche
3_B_003 Locatiespecifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor de omschakeling naar oppervlaktewater als alternatieve waterbron voor de productie van drinkwater en/of ander water (landbouw, industrie): evaluatie beleid en wetgeving (Ruimtelijke Ordening)
Fiche
3_B_005 Sensibiliseren voor het toepassen van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector
Fiche
3_C_001 Projecten ter preventie van lekverlies in het waterleidingennet
Fiche
3_D_001 Wettelijk verankeren van een uniforme tariefstructuur voor drinkwater in Vlaanderen met stimulans tot duurzaam waterverbruik.
Fiche
3_E_002 Onderzoek opportuniteit vastleggen van doelstellingen efficient watergebruik in gebouwen
Fiche
4B_A_021 Evaluatie en herziening aanduiding beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening
Fiche
4B_B_142 Verfijnen van het kader rond minimum– en maximum peilen in de waterloop gebaseerd op ecologische doelstellingen
Fiche
4B_C_004 Actualisatie milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater voor beschermde gebieden oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening.
Fiche
4B_D_221 Bepalen van de relatieve impact van puntlozingen op ecologisch uiterst kwetsbare , kwetsbare en strategisch belangrijke waterlopen
Fiche
4B_D_222 Bepalen van een kostenefficiente saneringsmethode voor puntlozingen met een relevante impact op uiterst kwetsbare, kwetsbare en strategisch belangrijke waterlopen
Fiche
4B_D_223 Saneren van de puntlozingen met een relevante impact op uiterst kwetsbare waterlopen (tegen 2021)
Fiche
4B_D_225 Saneren van puntlozingen met een relevante impact op strategisch belangrijke waterlopen (tegen 2021 of 2027)
Fiche
4B_E_314 Opvolgen, en indien nodig bijsturen, van herstel- en beheersmaatregelen voor bever
Fiche
5B_B_023 Uitwerken van laagwaterstrategieen
Fiche
5B_C_016 Niet-productieve investingen voor kleinschalige waterinfrastructuur
Fiche
5B_D_001 Opstellen beleidskader omtrent wetgeving en vergunningen oppervlaktewateronttrekkingen voor onbevaarbare waterlopen
Fiche
5B_E_007 Verdere verbetering werking HIC (Hydrologisch Informatie Centrum)
Fiche
5B_E_008 Onderzoek naar optimalisaties van bestaande en nieuwe waterbouwkundige infrastructuur
Fiche
5B_E_035 Hydraulische modelleringsstudies, inclusief het opstellen van integrale modellen en scenarioberekening ten behoeve van de uitvoering van projecten op terrein
Fiche
5B_E_040 Onderzoek van de beschikbaarheid van zoet water
Fiche
5B_G_005 De nodige afspraken dienen gemaakt te worden met bovenstroomse regio’s en landen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit voor de oppervlaktewaterlichamen indien de opportuniteit zich voordoet
Fiche
5B_G_007 Grensoverschrijdend overleg i.v.m. kwantitatief waterbeheer (onbevaarbare waterlopen)
Fiche
6_A_009 Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten voor de realisatie van een bouwverbod
Fiche
6_A_010 Evalueren en zo nodig bijsturen van de instrumenten i.k.v. resilient bouwen van nieuwe gebouwen in laag frequente overstromingsgebieden
Fiche
6_A_011 De optimalisatie van het instrument watertoets.
Fiche
6_A_012 Gevolg geven aan de startbeslissingen van de Vlaamse Regering inzake signaalgebieden
Fiche
6_B_004 Instrumenten ontwikkelen om het verwijderen van constructies in overstromingsgevoelige gebieden mogelijk te maken (Preventie)
Fiche
6_C_006 Instrumenten ontwikkelen om het resilient verbouwen van bestaande overstromingsgevoelige gebouwen te faciliteren en concretiseren
Fiche
6_F_244 Verdere uitbouw van intelligente sturing van kunstwerken voor realisatie van optimale benutting van beschikbare waterbergingscapaciteit
Fiche
6_K_004 Permanent operationeel houden van de portaalsite www.waterinfo.be en de achterliggende (voorspellings)systemen
Fiche
6_L_001 Sensibiliseringscampagne uitvoeren gericht op informeren van burgers in overstromingsgebied
Fiche
6_N_001 Verfijning en actualisatie opmaak gevaarkaarten, schadekaarten en risicokaarten
Fiche
6_N_002 Hydraulische modelleringsstudies, inclusief het opstellen van integrale modellen en overstromingsscenarioberekening ten behoeve van de uitvoering van projecten op terrein
Fiche
7B_A_001 Via het instrument vergunningen het voorkomingsprincipe en sanering aan de bron toepassen (ook voor non-IPPC bedrijven)
Fiche
7B_A_002 Verder herzien van sectorale voorwaarden op basis van systematische opvolging van BBT / BREF of andere studies
Fiche
7B_A_003 Aanpak van lozing van bemalings- en afvalwater afkomstig van industriele bodemsaneringen via de conformiteitsattesten
Fiche
7B_A_004 Implementeren van totaal effluent beoordeling in de vergunningen van bedrijven met complexe afvalwaters
Fiche
7B_A_005 Aanpassen vergunningen door uitwerken evaluatiesysteem bij het permanent worden van de milieuvergunningen voor het aspect lozing van afvalwater
Fiche
7B_B_001 Via het instrument vergunningen preventieve maatregelen opleggen voor het vermijden van calamiteiten bij bedrijven en het beperken van de gevolgen
Fiche
7B_C_001 Herziening Milieukwaliteitsnormen gevaarlijke Stoffen
Fiche
7B_C_002 Uitvoeren van een programma ter reductie van gevaarlijke stoffen via het instrument vergunningen
Fiche
7B_C_003 Bijzondere aandacht voor het beperken van emissies voor bepaalde probleemstoffen, waaronder kwik.
Fiche
7B_C_004 Bijzondere aandacht voor beperken van emissies van bepaalde probleemstoffen : PFOS
Fiche
7B_C_005 Bijzondere aandacht voor het beperken van emissies voor bepaalde probleemstoffen
Fiche
7B_D_025 Agromilieumaatregelen met betrekking tot beperking van emissies van nutrienten en pesticiden met tot doel het optimaliseren van de waterkwaliteit
Fiche
7B_D_027 Efficiente fosforbemesting door aanpassing van de fosforbemestingsnormen in het kader van MAP5
Fiche
7B_D_028 Het instrument vergroening uit het nieuw GLB inzetten bij het integraal waterbeleid
Fiche
7B_D_029 Brongerichte ingrepen in mestbeleid: mestproductie beperken door voederefficientie te verhogen
Fiche
7B_D_031 Efficiente stikstofbemesting door aanpassing van de normen voor stikstofbemesting in het kader van MAP5
Fiche
7B_D_037 Voorlichting en begeleiding van landbouwer voor duurzame bemesting in het kader van MAP5
Fiche
7B_D_042 Bemesten volgens advies in de tuinbouw in kader van MAP5
Fiche
7B_D_056 Gebiedsgerichte en geintegreerde bedrijfsaanpak in het kader van MAP5
Fiche
7B_D_057 Risicobenadering in de opvolging van de bemestingspraktijk van bedrijven in het kader van MAP5
Fiche
7B_D_058 Voorbereiding MAP6
Fiche
7B_D_059 Projectsteun voor innovaties in de landbouw
Fiche
7B_E_002 Implementeren IPM - geintegreerde gewasbescherming
Fiche
7B_E_003 Wetgevende initiatieven ontplooien om drift en puntvervuiling van gewasbeschermingsmidden in te perken
Fiche
7B_E_004 Sensibiliseren van het correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de professionele gebruiker
Fiche
7B_E_016 Toepassen van verwarringstechniek in de fruitteelt en mechanische onkruidbestrijding om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.
Fiche
7B_E_017 VLIF investeringssteun voor de aanleg van een vul- of spoelplaats, zuiveringssysteem (gewasbeschermingsmiddelen)
Fiche
7B_E_018 Hectaresteun voor de omschakeling naar en voortzetting van de biologische productiemethode
Fiche
7B_F_001 Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij terreinbeheerders
Fiche
7B_G_001 Sensibilisatie rond en promotie van pesticidenvrij beheer bij burgers
Fiche
7B_I_112 Uitbouw van IBAs voor weekendverblijven gelegen in speerpuntgebied of in een zone met instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
Fiche
7B_I_113 Uitvoering van GUP-projecten met prioriteit 3 of 4 die zijn gelegen in een speerpuntgebied en waarbij wordt bijgedragen aan de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).
Fiche
7B_I_114 Inventarisatie en visieontwikkeling inzake weekendverblijven
Fiche
7B_I_117 Screening van maatregelen m.b.t. de saneringsinfrastructuur uit de 1ste generatie SGBPs met het oog op de afbakening van de projecten die tot direct doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren
Fiche
7B_K_003 Onderzoek naar relevantie verwijdering prioritaire stoffen (waaronder farmaceutische stoffen) ter hoogte van RWZIs
Fiche
7B_K_004 Inzake potentieel problematische gevaarlijke stoffen tot een goed inzicht komen m.b.t. hun aanwezigheid in oppervlaktewater, de belangrijkste emissiebronnen en de effecten (van maatregelen) op de verschillende biologische kwaliteitselementen.
Fiche
7B_K_005 In kaart brengen van achtergrondconcentraties en/of biobeschikbaarheid van zware metalen in oppervlaktewater
Fiche
7B_K_019 Uitwisseling van informatie verplichten tussen drinkwatersector, overheid en fabrikanten van gewasbeschermings- en aanverwante middelen.
Fiche
7B_K_021 Onderzoek ter onderbouwing van het mestbeleid
Fiche
7B_K_022 Onderzoek naar de doelafstand voor N en P in functie van doelstellingen kaderrichtlijn water
Fiche
7B_K_023 Gericht onderzoek naar efficientiewinsten voor de saneringsinfrastructuur
Fiche
7B_K_024 Ontwikkeling en toepassing van tools en modellen voor de onderbouwing van fosforemissiereductie naar oppervlaktewater uit de landbouw
Fiche
8A_A_012 Uitvoeren van bestrijdingsprogramma invasieve water- en oeverplanten
Fiche
8A_B_001 Opvolging van het soortbeschermingsprogramma voor beschermde vissen
Fiche
8A_C_335 Evalueren en indien nodig actualiseren van lijst met (prioritair) te saneren vismigratieknelpunten en pompgemalen
Fiche
8A_D_029 Uitwerken van het instrument oeverzoneprojecten
Fiche
8A_E_117 Kennisdeling rond (kosten)effectiviteit van hydromorfologisch herstel
Fiche
8B_A_007 Uitbreiding financiele steun bij de aankoop van machines ter voorkoming van bodemerosie
Fiche
8B_A_008 Uitbouwen van een Vlaams kenniscentrum erosiebestrijding
Fiche
8B_A_009 Stapsgewijze uitvoering van de aanscherping van de erosiemaatregelen in het kader van de randvoorwaarden gekoppeld aan de bedrijfstoeslagregeling
Fiche
8B_A_025 Sensibiliseren voor het toepassen van erosiebestrijdende maatregelen in de land- en tuinbouwsector
Fiche
8B_D_018 Stimuleren van aandacht voor waterbodemproblematiek binnen gebiedsgerichte integrale projecten en bij waterloopgerelateerde herinrichtingswerken op gemeentelijk en provinciaal niveau.
Fiche
8B_E_003 Opvolgen van jaarlijkse hoeveelheid gestorte bagger- en ruiminsspecie en opvolgen van de resterende stortcapaciteit
Fiche
8B_F_019 Evaluatie van bestaande waterbodemsaneringstechnieken
Fiche
8B_F_022 Onderzoek naar de interactie waterbodem-waterkolom
Fiche
8B_F_077 Risicobeoordeling waterbodem in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen
Fiche
8B_F_078 Verder uitbouwen sedimentmeetnet
Fiche
8B_F_079 Vervolgtraject sedimentbalans
Fiche
8B_F_087 Uitvoeren van een of meerdere pilootwaterbodemonderzoeken in functie van het bijsturen van de ontwerp standaardprocedure waterbodemonderzoek
Fiche
8B_F_088 Nagaan wat de toepassingsmogelijkheden zijn van de nieuwe regeling rond saneringsplicht bij waterbodemverontreiniging (gewijzigd bodemdecreet)
Fiche
8B_F_089 Nagaan wat de mogelijkheden zijn rond duurzaam saneren bij verontreinigde waterbodems
Fiche
8B_F_090 In kaart brengen van hotspots van waterbodemverontreiniging ten gevolge van risico-activiteiten en linken van de waterbodemverontreiniging met hun bron
Fiche
9_A_001 Uitdragen van landbouwkennis naar andere beleidsdomeinen en overheidsinstanties
Fiche
9_A_002 Specifiek onderzoek naar macrofytengemeenschapontwikkeling in “rivieren” in functie van nutrientniveaus (rekening houden met randvoorwaarden hydromoroflogie, chemie)
Fiche
9_A_005 uitbreiden en toepassen van kennis over kosten, effecten en baten van acties via de maatregelenkostenmodule water
Fiche
9_A_006 Verspreiden van info uit en draagvlak creeeren voor modeltoepassingen en modelresultaten in het waterbeleid
Fiche
9_A_007 Ontwikkeling tools en modellen voor de onderbouwing van de afwijkingen ten behoeve van de SGBP 2022-2027
Fiche
9_A_009 Voorbereiden en voeren van een maatschappelijk debat met het oog op het uitwerken van een lange termijn visie inzake financiering van het integraal waterbeleid rekening houdende met het kostenterugwinningsbeginsel
Fiche
9_A_010 Tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen
Fiche
9_C_032 Opmaken van gewestelijke RUP’s in valleigebieden opgenomen in de operationeel uitvoeringsprogramma’s van het AGNAS-proces
Fiche
9_C_041 Op basis van de vastgestelde prioriteiten inzake handhaving in het kader van integraal waterbeleid wordt binnen de CIW overleg opgestart met de verschillende toezichtsinstanties
Bekken van de Brugse Polders
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_B_026 Herstel en de uitbreiding van het Zwin-estuarium
Fiche
4B_B_233 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_B_244 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_B_260 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_B_270 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_D_210 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_E_301 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Bekken van de Brugse Polders
Fiche
4B_F_002 Omkering van de stroomrichting van Zwinnevaart en Isabellavaart
Fiche
5B_A_014 Bouw van een klepstuw op de Lisseweegse Vaart
Fiche
6_E_017 Uitvoeren herinrichtingswerken aan de Blankenbergse Vaart en Noordede in functie van extra buffering
Fiche
6_F_053 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de bovenloop van de Jabbeekse Beek
Fiche
6_F_100 Verhoging van buffering in de Slependammewatergang door afschuining van de oevers en afleiden van een deel van het debiet naar het Schipdonkkanaal
Fiche
6_F_153 Bouw van een derde bufferbekken op de Ede t.h.v. Maasbone
Fiche
6_F_154 Creeren van waterberging op de Ringbeek door aanleg bufferbekken of overstromingszone
Fiche
6_F_157 Verhogen van het waterbergend vermogen van de Bornebeek, stroomafwaarts Hazelaarstraat
Fiche
6_F_161 Aanleggen van een bufferbekken op de Plaatsebeek ter beveiliging van de dorpskern van Zedelgem
Fiche
6_F_162 Uitvoeren waterbeveiligingswerken op de bovenlopen van de Gaverbeek
Fiche
6_F_166 Verhogen van het waterbergend vermogen van de Moubeek
Fiche
6_F_167 Verhogen van het waterbergend vermogen van de Blauwhuisbeek
Fiche
6_F_247 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Kerkebeek ter hoogte van Loppem (Lac van Loppem)
Fiche
6_G_016 Nemen van veiligheidsmaatregelen tegen overstromingen van Oostende
Fiche
6_H_011 Realisatie van beschermingsdijken langs de Rivierbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_030 Onderzoek en realisatie van beschermingsdijken langs de Kerkebeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_I_012 Verbreding van de Isabellavaart
Fiche
6_I_019 Onderzoek naar de bouw van noodgemaal op de Lisseweegse Vaart
Fiche
6_I_035 Herstelling van de Sifon thv 5 Geboden op het Zuidervaartje
Fiche
6_I_037 Verbeteren van de afwatering van polderwaterlopen via de sifons onder het Schipdonkkanaal naar het Leopoldkanaal
Fiche
6_J_007 Inrichten en beheer private grachten van de Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het vertragen van de waterafvoer en verhogen van het zomerpeil
Fiche
6_M_004 Herinrichting van de Graaf Jansader in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_005 Herinrichting van het Duinenzwin in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_006 Herinrichting van het Duiveketezwin in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_007 Herinrichting van de Kerkvliet-Zwinbeek in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_008 Herinrichting van de Grote Watergang - Duivekotader in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_009 Herinrichting van de Kruisilader - Grote Watergang - Duivekotader in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_010 Herinrichting van de Westernieuwwegzwin in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
6_M_011 Herinrichting van het Stegerszwin in functie van herstel oeverafkalving, het verhogen van de waterbuffer en het verhogen van de doorstroming in de waterlopen.
Fiche
7B_I_031 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_I_032 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_I_033 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Brugse Polders - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_068 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Brugse Polders - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_077 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_I_088 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_I_103 Zuivering van afvalwater van melkhuisjes van melkveebedrijven binnen het gebied van het landinrichtingsproject Veldgebied Jabbeke-Wingene, inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid
Fiche
7B_I_104 Zuivering van afvalwater van melkhuisjes van melkveebedrijven binnen het gebied van het landinrichtingsproject Veldgebied Jabbeke-Wingene, inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse
Fiche
7B_J_020 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_J_024 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
7B_J_038 Prioritaire aanpak van de overstortwerking van rioleringen naar zee te Blankenberge en Oostende
Fiche
8A_A_041 Herstellen van de natuurverbindingsfunctie van de Velddambeek door o.a. aanleg van een faunapassage onder de E403
Fiche
8A_A_042 Herstellen van de natuurverbindingsfunctie van de Velddambeek door o.a. aanleg van natuurvriendelijke oevers
Fiche
8A_A_043 Herstellen van de natuurverbindingsfunctie van de Ringbeek, het Vaardeke en de Muizeveldbeek door het vervangen van de stuwen met visvriendelijke vormen van opstuwing, waarbij het verval gespreid wordt over een grotere afstand
Fiche
8A_C_493 Wegwerken vismigratieknelpunten - Bekken Brugse Polders:Heist uitwateringsconstructie, Keizerinnestuw en Gulden Vliesstuw, Damme Vijzelgemaal op Leopoldkanaal,Brugge Verbindingssluis (Boudewijnkanaal-Kanaal Gent-Oostende), Eeklo Balgerhoeke stuwsluis
Fiche
8A_C_533 Oeverinrichting en aanleg vispassage t.h.v. de watermolen op de Ringbeek
Fiche
8A_C_582 Wegwerken van vismigratieknelpunt op het Leopoldkanaal thv de klepstuw te Sint-Laureins
Fiche
8A_E_024 Herstel structuurkwaliteit op Rivierbeek 1 cat
Fiche
8A_E_094 Inrichting vallei Zuidleie
Fiche
8A_E_215 Het inrichten van de oude meander van de Velddambeek
Fiche
8A_E_217 Realiseren van stapstenen in de realisatie van de natuurverbindende functie van de Hertsbergebeek
Fiche
8A_E_218 Inrichten van oeverzones langs de Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het natuurlijk fixeren van de meanderende loop van deze waterlopen
Fiche
8A_E_219 Inrichting van de Moubeek i.f.v. natuurverbinding t.h.v. het Veldbos
Fiche
8A_E_221 Herinrichting van de oevers van de Lisseweegse Vaart
Fiche
8A_E_222 Uitvoeren van maatregelen in het stroomgebied van de Ede en de Splenterbeek i.k.v. het project Gestroomlijnd Landschap
Fiche
8A_E_233 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
8A_E_244 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het bekken van de Brugse Polders
Fiche
8B_A_068 Anti-erosie maatregelen in het bekken van de Brugse Polders thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer de Rivierbeek-Hertsbergebeek
Fiche
8B_B_034 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in bekken van de Brugse Polders.
Fiche
8B_C_064 Aanleg van sedimentvang 2.1 op de Rivierbeek
Fiche
8B_D_011 Uitvoeren waterbodemsanering op Zijdelings Vaartje en Lisseweegse Vaart (cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
9_B_038 Draagvlak creeren voor , faciliteren en stimuleren van de toepassing van blauw-groene diensten in het integraal waterbeleid binnen het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek
Fiche
9_B_040 Stimuleren van geschikt graslandgebruik in beekvalleien langs de Rivierbeek en Hertsbergebeek
Fiche
9_C_043 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van het aandachtsgebied Rivierbeek Hertsbergebeek in het Bekken van de Brugse Polders
Bekken van de Gentse Kanalen
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
3_A_003 Onderzoek naar zoutwaterproblematiek in het kanaal Gent-Terneuzen
Fiche
4B_A_007 Actueel houden en implementeren van de brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Gentse kanalen.
Fiche
4B_B_232 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken van de Gentse kanalen
Fiche
4B_B_261 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
4B_B_271 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
4B_D_211 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
4B_E_274 Structuurherstel, sanering vismigratieknelpunten en onderzoek aangepast peilregime rekening houdende met andere functies in het stroomgebied (iuv landinrichtingsproject Vinderhoutse bossen) ifv IHD en goede toestand Oude Kale
Fiche
4B_E_302 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
6_F_101 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Westlede
Fiche
6_I_018 Aanleg nieuwe afwateringsweg (nieuwe Westlede) richting Sifferdok
Fiche
6_I_040 Moderniseren en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede
Fiche
6_I_062 Optimalisatie afwatering ter hoogte van het gemaal Vrijestraat, Assenede-Sas van Gent
Fiche
6_I_063 Optimalisatie afwatering noordelijk poldergebied Asseneedse Kreken
Fiche
6_N_010 Studie rond overstromingsproblematiek gemaal Sint-Francispolder
Fiche
6_N_011 Studie rond overstromingsproblematiek Overslag-Wachtebeke
Fiche
7B_I_022 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
7B_I_023 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
7B_I_024 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Gentse Kanalen - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_069 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Gentse Kanalen - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_078 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
7B_I_089 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Gentse kanalen
Fiche
7B_J_014 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
7B_J_015 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
8A_C_530 Vismigratie vanuit zee mogelijk maken naar Leie en Bovenschelde, ter hoogte van de Getijdesluis te Merelbeke
Fiche
8A_E_187 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Fiche
8A_E_232 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
8A_E_243 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het bekken van de Gentse Kanalen
Fiche
8B_B_033 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in bekken van de Gentse Kanalen.
Fiche
9_C_045 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van de aandachtsgebieden Brakeleiken-Lieve, Oude Kale, Poekebeek en Zwarte Sluisbeek in het Bekken van de Gentse Kanalen
Benedenscheldebekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_B_237 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_B_248 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_B_262 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_B_272 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_D_212 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_E_290 Herstel vrije vismigratie en structuurherstel op Kalkenvaart/Driesesloot
Fiche
4B_E_303 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Benedenscheldebekken
Fiche
4B_F_025 Opstarten overleg en uitvoeren onderzoek mbt inzet maatregelenpakket (oa baggeren) voor het behalen van het GEP tegen 2027 voor het Vlaams waterlichaam VL05_192 Donkmeer door de bevoegde waterbeheerder Berlare iswm betrokken actoren
Fiche
4B_G_002 Inpassing van de hengelrecreatie en natuurontwikkeling bij de inrichting van de Oude Durme te Hamme
Fiche
5A_C_009 Onderzoek naar de uitwateringsinstallatie van het moerasgebied Wipheide aan de Vliet te Sint-Amands
Fiche
5B_A_006 Automatisatie van een sluis op de Bollebeek (Vliet-Grote Molenbeek) te Asse
Fiche
5B_E_014 Opmaak van een oppervlaktewatermodel voor de stroomgebieden van Zuidlede
Fiche
5B_E_049 De cruciale punten van waterlopen 1ste categorie in het bekken (i.h.b. in het Oost-Vlaamse deel met weinig meetlocaties) voorzien van peilmeting en/of debietmeting, o.a. de Grote Watergang, Molenbeken Kottemb. en Grote beek. A 1.3.4
Fiche
5B_E_052 Inventarisatie van de onbevaarbare waterlopen van de Waaslandhaven en haar omgeving met inbegrip van de baangrachten
Fiche
6_A_016 Aankoop frequent overstromende gronden ter hoogte van de Konijnenstraat te Puurs
Fiche
6_A_017 Vrijhouden en herinrichten van een overstromingsgebied ter hoogte van de E10-plas te Schoten
Fiche
6_E_007 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Bunderbeek
Fiche
6_E_026 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Kloosterbeek
Fiche
6_E_049 Afkoppelen hemelwater in bedrijvenzone Terbekehof
Fiche
6_F_015 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Puttengracht
Fiche
6_F_017 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Brusselsestraat op de Kleine Molenbeek
Fiche
6_F_022 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Birrebeek - Grote Heidebeek
Fiche
6_F_026 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Wezelse Beek
Fiche
6_F_027 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op het Klein Schijn
Fiche
6_F_029 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op het Schoon Schijn
Fiche
6_F_030 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Kleine Struisbeek afwaarts de Doornstraat in Wilrijk
Fiche
6_F_031 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - Grote Struisbeek aan de Rijkerooistraat
Fiche
6_F_032 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Wullebeek (Reukens)
Fiche
6_F_033 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bosbeek
Fiche
6_F_034 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de A.3.21.4
Fiche
6_F_084 Verwijderen van opstuwende elementen in functie van afvoercapaciteit op de Laarbeek en Burchtse Scheibeek in Zwijndrecht
Fiche
6_F_087 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Krameibeek in de gemeente Asse
Fiche
6_F_088 Bouwen van GOGs (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Gerstebeek in de gemeente Asse
Fiche
6_F_089 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Puttenbeek
Fiche
6_F_090 Bouwen van 4 bufferbekkens in het stroomgebied van de Gondebeek (wl. S.180)
Fiche
6_F_091 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Stambeek
Fiche
6_F_092 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Leefdaal
Fiche
6_F_093 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Vier Eiken
Fiche
6_F_094 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Neerpoorten - rechteroever
Fiche
6_F_095 Bouwen van GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Neerpoorten - linkeroever
Fiche
6_F_097 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Benedenvliet - Grote Struisbeek ter hoogte van Atlas Copco (signaalgebied)
Fiche
6_F_098 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Kleine Struisbeek aan de Dijkstraat (signaalgebied)
Fiche
6_F_140 Plaatsen van een bypass voor de Benedenvliet - Grote Struisbeek of DWA onder de A12
Fiche
6_F_141 Verlegging Hagelboombeek in open bedding ter hoogte van het centrum van Ramsdonk
Fiche
6_F_158 Profilering (eenzijdige verbreding incl. een onderhoudsstrook) van de Lede 1.045 tussen Lichtelare (Lochristi) en Oudenbos (Lokeren)
Fiche
6_F_159 Evaluatie van de mogelijkheden voor structuurherstel van de Zwarte Beek in functie van bijkomende waterberging
Fiche
6_F_163 Molenbeek (wl. nr. S.115) - aanleg van een 2e en 3e bufferbekken.
Fiche
6_F_196 Uitbreiding van het bestaande GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Herdershoek op de Molenbeek te Wetteren
Fiche
6_F_197 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Molenbeek te Wetteren / Lede /Sint-Lievens-Houtem (Westremdries)
Fiche
6_F_205 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zandbeek
Fiche
6_F_206 Aanpak overstromingsproblematiek Knotsbosloop te Schilde en Brecht
Fiche
6_F_213 Realiseren van bijkomende buffering langs de Neerheydeloop
Fiche
6_F_214 Onderzoek naar het realiseren van bijkomende buffering in het natuurgebied Tekbroek voor de Vliet
Fiche
6_F_219 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Vliet te Sint-Amands
Fiche
6_F_220 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op de Rollebeek
Fiche
6_F_236 Saneren van bufferbekken in afstroomgebied van de Plasbeek in Kapelle-op-den-Bos
Fiche
6_G_009 Sigmaplan
Fiche
6_H_005 Terug functioneel maken van de overwelfde verbinding (in overwelfde vorm dan wel als open verbinding) tussen de Zwarte beek en Fabrieksloop i.f.v. beschermen tegen niet-tijgebonden water op waterlichaam Zwarte beek.
Fiche
6_I_008 Aanpassen van overwelving i.f.v. afvoercapaciteit op Koude Beek
Fiche
6_I_049 Bouw van een pompgemaal op de Bosbeek (wl. nr. S.099)
Fiche
6_I_050 Aanpassen en renoveren van pompstation Rode Weel, inclusief het bekijken of dit PS visvriendelijk kan worden gemaakt voor de migratie van de schieraal ,richting havendokken
Fiche
6_I_051 Bouw van een pompgemaal op de Roebeek (wl. nr. S.135) en aanleg van een tweede bufferbekken.
Fiche
6_I_054 Omleiden van Zwarte beek naar Kapellebeek te Kapellen
Fiche
6_I_057 Verbinding realiseren tussen de Hondekotloop en de Rupel via Bovenzanden om waterafvoercapaciteit te garanderen
Fiche
6_J_004 Herwaardering grachtenstelsel Schotenhof
Fiche
6_J_008 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Kleine Struisbeek
Fiche
6_J_009 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Zandblokkenbeek door herwaardering van het grachtenstelsel
Fiche
6_N_005 Studie rond bijkomende berging voor het stroomgebied van de s Gravenbrielbeek in Laarne
Fiche
6_N_006 Studie rond overstromingsproblematiek Benedenvliet - Grote Struisbeek opwaarts de Groeningenlei te Kontich
Fiche
6_N_018 Onderzoek naar de mogelijkheid om het water t.h.v. de bedrijvenzones Molleveld, Catenberg, Stuyvenberg en het aangrenzende ontginningsgebied af te voeren naar de Rupel en naar de mogelijkheid om dit gravitair te doen.
Fiche
6_N_020 Studie rond overstromingsproblematiek bovenloop Hollebeek te Antwerpen
Fiche
6_N_021 Verwijderen van overwelving van de Moffenvenbeek in de gemeente Malle
Fiche
6_N_022 Onderzoek en afbakening van overstromingsgebieden in de Benedenvliet - Grote Struisbeek vanaf het ROG gebied ten oosten van de A12 tot aan de watermolen op de grens van Schelle en Hemiksem
Fiche
6_N_023 Onderzoek en afbakening van overstromingsgebieden in het Groot Schijn stroomopwaarts de Schijnkoker.
Fiche
6_N_026 Studie rond overstromingsproblematiek Vierselbeek te Ranst
Fiche
6_N_027 Aanpak wateroverlast Molenbeek te Rumst
Fiche
6_N_029 Onderzoek haalbaarheid van bescherming van de woningen in het stroomgebied van de Grote Molenbeek- Vliet
Fiche
7B_B_015 Terugdringen van de verontreiniging van oppervlaktewater door calamiteiten in het Benedenscheldebekken
Fiche
7B_D_003 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van waterlichaam Noord-Zuidverbinding en Zuidelijke Watergang
Fiche
7B_D_034 Gebiedsgericht project om veronteiniging met nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van wtl Maanbeek, Laresloot, Oude Schelde, s Gravenbrielbeek, Kalkenvaart, Bellebeek
Fiche
7B_I_011 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Benedenscheldebekken
Fiche
7B_I_012 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Benedenscheldebekken
Fiche
7B_I_013 Uitbouw van de individuele zuivering in het Benedenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_070 Uitbouw van de individuele zuivering in het Benedenscheldebekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_079 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Benedenschelde
Fiche
7B_I_090 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Benedenschelde
Fiche
7B_I_116 Inventarisatie en visievorming voor lozingen van huishoudelijk afvalwater van bestaande niet-woningen met vuilvracht < 5 IE tegen 2017 voor het Antwerpse havengebied.
Fiche
7B_J_007 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Benedenscheldebekken
Fiche
7B_J_009 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Benedenscheldebekken
Fiche
7B_L_011 Saneren van de resterende lozingen van ongezuiverd sanitair water van bedrijven en huishoudelijk afvalwater in de dokken van het Antwerps havengebied
Fiche
8A_D_065 Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Benedenscheldebekken
Fiche
8A_E_237 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Benedenscheldebekken
Fiche
8A_E_248 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het Benedenscheldebekken
Fiche
8B_A_010 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator voor de gemeente Lede, als gemeente met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator heeft.
Fiche
8B_A_028 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Benedenscheldebekken
Fiche
8B_A_047 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Benedenscheldebekken)
Fiche
8B_A_057 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Benedenscheldebekken
Fiche
8B_A_078 Anti-erosie maatregelen in het Benedenscheldebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden vd Molenbeek (Sint-Lievens-Houtem en Erpe-Mere), Bijlokebeek, Birrebeek en de Grote Heidebeek
Fiche
8B_A_080 Anti-erosie maatregelen in het Benedenscheldebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Grote Molenbeek, Gondebeek, Molenbeek (Merchtem) en de Gerstebeek
Fiche
8B_B_011 Uitvoeren van baggerwerken op de Schelde-Rijnverbinding
Fiche
8B_B_038 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Benedenscheldebekken
Fiche
8B_B_045 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2ste categorie in Benedenscheldebekken.
Fiche
8B_C_016 Aanleg van de sedimentvang 4.7 op de Grote Molenbeek, omgeving Herbodinnemolen
Fiche
8B_C_060 Aanleg van sedimentvang 4.1 op het Groot Schijn
Fiche
8B_F_003 Uitvoeren waterbodemonderzoek op Wullebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_009 Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Fabriekloop (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_015 Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Dambeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
9_C_031 Actualiseren van de eigendomstitels en beheersbevoegdheden van de beheerdersvan de vaarwegen in het havengebied van Antwerpen
Fiche
9_C_036 Organiseren en coordineren van gebiedsgericht overleg in functie van het integraal project Molenbeek-Kottembeek’
Fiche
9_C_037 Organiseren en coordineren van gebiedsgericht overleg in het speerpuntgebied Kalkense Vaart
Fiche
9_C_038 Organiseren en coordineren van gebiedsgericht overleg in het aandachtgsgebied Getijdedurme
Fiche
9_C_040 Organiseren en coordineren van gebiedsgericht overleg in het aandachtsgebied Groot Schijn
Fiche
9_C_048 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren in het aandachtsgebied Benedenvliet
Fiche
9_C_050 Organiseren en coordineren van gebiedsgericht overleg in het aandachtgsgebied Vliet-Grote Molenbeek
Bovenscheldebekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_A_016 Actueel houden en implementeren van de brondossiers voor het in het Bovenscheldebekken gelegen kwetsbare oppervlaktewaterwinningen
Fiche
4B_B_236 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Bovenscheldebekken
Fiche
4B_B_263 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Bovenscheldebekken
Fiche
4B_B_273 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Bovenscheldebekken
Fiche
4B_D_125 Anti-erosie maatregelen in het Bovenscheldebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2300007
Fiche
4B_D_213 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Bovenscheldebekken
Fiche
4B_E_304 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Bovenscheldebekken
Fiche
5B_E_037 Optimaliseren van waterhuishouding in het stroomgebied van de Wallebeek (2de cat.)
Fiche
5B_E_038 Studie rond overstromingsproblematiek Zwalm: via GIS-oefening onderzoeken welke zones in aanmerking komen voor opwaartse buffering en welke waterlopen geschikt zijn voor plaatsen knijpconstructies
Fiche
5B_E_039 Studie rond overstromingsproblematiek Maarkebeek: via GIS-oefening onderzoeken welke zones in aanmerking komen voor opwaartse buffering en welke waterlopen geschikt zijn voor plaatsen knijpconstructies
Fiche
5B_G_004 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m.kwantitatief waterbeheer voor de Spierebeken
Fiche
6_F_107 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv Borgtmolen
Fiche
6_F_112 Uitbreiden van een bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Peerdestokbeek
Fiche
6_F_113 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Maarkebeek ter hoogte van Maarke-Kerkem
Fiche
6_F_149 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Maarkebeek thv Kasteelmolen
Fiche
6_F_150 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de Verrebeek
Fiche
6_F_195 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zwalm te Michelbeke ter hoogte van de Boembekemolen
Fiche
6_H_014 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Zwalmbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_015 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Zwalm met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_016 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Peerdestokbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_I_021 Aanpassen/vergroten van duiker te Nederbrakel i.f.v. afvoercapaciteit op de Molenbeek
Fiche
6_I_069 Uitvoering van het Stuwprogramma Bovenschelde
Fiche
6_N_024 Doorvertaling van resultaten van de modelleringsstudie van de Molenbeek-Ronse naar inrichting van een aantal overstromingsgebieden op de zijwaterlopen van de Molenbeek-Ronse en Molenbeek-Ronse zelf
Fiche
6_N_025 Doorvertaling van resultaten van de OWKM om de veiligheid voor wateroverlast te verhogen in functie van de noodzaak voor o.a. de Nederbeek, Kasterbeek, Volkaartbeek, Oossebeek en Marollebeek
Fiche
7B_I_046 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Bovenscheldebekken
Fiche
7B_I_047 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Bovenscheldebekken
Fiche
7B_I_048 Uitbouw van de individuele zuivering in het Bovenscheldebekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_071 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Bovenschelde - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_080 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Bovenschelde
Fiche
7B_I_091 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Bovenschelde
Fiche
7B_J_034 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Bovenscheldebekken
Fiche
7B_J_035 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het Bovenscheldebekken
Fiche
7B_M_014 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Spierebeken
Fiche
7B_M_015 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Zwalm
Fiche
7B_M_016 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Maarkebeek
Fiche
7B_M_017 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Molenbeek-Ronse en Rone
Fiche
8A_C_379 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-050 op de Maarkebeek 2de cat.
Fiche
8A_C_384 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-100 op de Maarkebeek 2de cat.
Fiche
8A_C_484 Wegwerken van vismigratieknelpunten - Bovenscheldebekken - Kerkhove visnevengeul
Fiche
8A_C_528 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 5003-040 op de Maarkebeek 2de cat.
Fiche
8A_C_581 Sanering vismigratieknelpunten en herstel structuurkwaliteit op Zwalm 1 cat
Fiche
8A_D_050 Onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in Pauwelsbeek thv te realiseren GOG Pauwelsbeek
Fiche
8A_D_051 Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de Pauwelsbeek thv bovenloop Pauwelsbeek
Fiche
8A_D_052 Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de Pauwelsbeek thv Leideveld
Fiche
8A_D_053 Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de Nederaalbeek thv Boitsbank
Fiche
8A_D_054 Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de Maarkebeek (2de cat.) thv Ladeuzemolen
Fiche
8A_D_055 Onderzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, door het vermijden van inspoeling van vervuild en/of nutrientenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de Maarkebeek (2de cat.) thv Borgtmolen
Fiche
8A_E_214 Plaatsen van stuwen i.k.v. actief peilbeheer en hengelrecreatie op de Moerbeek-Coupure (OS 246)
Fiche
8A_E_236 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Bovenscheldebekken
Fiche
8B_A_030 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Bovenscheldebekken
Fiche
8B_A_039 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het Bovenscheldebekken)
Fiche
8B_A_049 Opvolging van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Bovenscheldebekken)
Fiche
8B_A_059 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Bovenscheldebekken
Fiche
8B_A_069 Jaarlijks opvolgen van aanbevelingen rond erosie en sedimenttransport erosiedag 13 november 2009 te Etikhove Maarkedal
Fiche
8B_A_083 Anti-erosie maatregelen in het Bovenscheldebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Spierebeken
Fiche
8B_A_084 Anti-erosie maatregelen in het Bovenscheldebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Nederaalbeek en de Pauwelsbeek
Fiche
8B_B_037 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Bovenscheldebekken
Fiche
9_C_046 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren in het kader van het integraal project Zwalm (AG)
Fiche
9_C_047 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren in het kader van het integraal project Maarkebeek (AG)
Demerbekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4A_B_015 Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. realiseren van gewenste natuurstreefbeelden (natte natuur) in de vallei van de Huttenbeek (deelgebied 3 SBZ BE2200031)
Fiche
4B_B_126 Optimalisatie watertoevoer naar De Maten in SBZ-gebied BE2200028, door gerichte inrichting van Stiemerbeek en Schabeek (omgeving Slagmolen, Integraal Project De Wijers)
Fiche
4B_B_149 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in SBZ-gebied BE2200038 thv Haren ikv instandhoudingsdoelstellingen
Fiche
4B_B_241 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Demerbekken
Fiche
4B_B_264 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Demerbekken
Fiche
4B_B_274 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Demerbekken
Fiche
4B_D_067 Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2400012, BE2200038 en BE2200042
Fiche
4B_D_214 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Demerbekken
Fiche
4B_E_034 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor Mombeek in SBZ-gebied BE2200038 thv Herkwinning, Mombeekvallei te Zammelen
Fiche
4B_E_039 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen van 2de en 3de categorie binnen het aandachtsgebied Herk-Kleine Herk.
Fiche
4B_E_087 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor Sint-Odulphusbeek in SBZ-gebied BE2200038 (thv Het Vinne)
Fiche
4B_E_167 Analyse van ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de waterlopen van 2de en 3de categorie in het speerpuntgebied Munsterbeek, waaronder de Bezoensbeek en de Zutendaalbeek in SBZ-gebied BE2200042.
Fiche
4B_E_275 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Zwarte beek 1 cat
Fiche
4B_E_278 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Mombeek 1 cat
Fiche
4B_E_283 Verhoging ecologische kwaliteit Schulensbroek rekening houdende met hoofdfunctie waterberging
Fiche
4B_E_291 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Demer.
Fiche
4B_E_293 Aanpak structuurherstel en sanering vismigratie Winge in samenhang met herstel waterbergingscapaciteit en beschermingsmaatregelen
Fiche
4B_E_305 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Demerbekken
Fiche
4B_E_313 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen van 2de en 3de categorie binnen het aandachtsgebied Velpe.
Fiche
4B_E_316 Integraal saneringsproject voor de Grotebeek inclusief het herstel van de structuurkwaliteit
Fiche
5A_C_010 Optimalisatie van grondwaterpeilen i.f.v. beschermen aanwezige bewoning en realiseren van gewenste natuurstreefbeelden (natte natuur) in het mijnverzakkingsgebied Schansbroek (Integraal Project De Wijers)
Fiche
5B_B_007 Verdroging tegengaan in de omgeving van campus te Diepenbeek door behoud van de hoge grondwaterstand
Fiche
5B_C_005 Behoud waterconserveringsfunctie in omgeving van campus te Diepenbeek
Fiche
5B_E_043 Optimalisatie waterkwantiteit in mijnverzakkingsgebied Schansbeemden (Heusden-Zolder). Herinrichting van de Schansbeemdenbeek in functie van het tegengaan van te natte omstandigheden voor aanwezige bewoning en natuur (Integraal Project De Wijers)
Fiche
6_F_004 Bouwen van 4 GOGs (Gecontroleerde OverstromingsGebieden) op de Zevenbronnenbeek en Dormaalbeek (Molenbeek)
Fiche
6_F_006 Aanleg overstromingsbieden op de Motte
Fiche
6_F_069 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kleine Gete stroomopwaarts van het mondingsgebied van de Dormaalbeek
Fiche
6_F_072 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Grote Gete stroomopwaarts Tienen
Fiche
6_F_104 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kaatsbeek stroomopwaarts natuurwaarden in Pomperik - Dorpsbeemden.
Fiche
6_F_181 Creeren van overstromingszone(s) in de vallei van de Demer stroomopwaarts van Bilzen
Fiche
6_F_182 Verhogen waterbergingscapaciteit in/van de vijvers s Herenelderen (Tongeren) en aanleg sedimentvang op de bovenloop van Demer
Fiche
6_F_184 Creeren van een overstromingszone t.h.v. het gebied Tivoli in Borgloon
Fiche
6_F_185 Optimalisatie en (verdere) landschappelijke inrichting van de overstromingszone op de Rijnrodebeek/Ijzerenbeek in Halen
Fiche
6_F_186 Aanleg van een overstromingszone op de Golmeerzouwbeek in Borgloon
Fiche
6_F_187 Aanleg van een overstromingszone en sedimentvang op de Roosterbeek in de omgeving van de Boddenveldweg/Korenmolen in Zonhoven
Fiche
6_F_188 Aanleg van een overstromingszone op de Slangbeek in de omgeving van de grens Hasselt-Zonhoven
Fiche
6_F_189 Aanleg van een (bijkomende) overstromingszone op de Winterbeek in Romershoven (Hoeselt)
Fiche
6_F_190 Aanleg van een overstromingszone en sedimentvang op de Boenebeek in Gingelom
Fiche
6_F_227 Bouwen van een GOG op de Herendaalbeek in Lubbeek
Fiche
6_F_237 Bouwen van een GOG op de Ruelbeek in Geetbets
Fiche
6_F_245 Bouwen van een overstromingsgebied langs de Kleine Gete ter hoogte van Orsmaal-Gussenhoven
Fiche
6_F_249 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Demer en Munsterbeek ter hoogte van Bilzen
Fiche
6_F_273 Aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op de, en analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel van de Galgendriesbeek, Kombandbeek en Bergbeek
Fiche
6_F_274 Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de, en structuurherstel van de Mugeletbeek
Fiche
6_G_011 Sigmaplan
Fiche
6_H_006 Realisatie van beschermingsdijken langs de Velpe met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_009 Realisatie van beschermingsdijken langs de Winge en Grote Losting met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_025 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Gete II te Halen ter hoogte van de Vroentestraat met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_027 Realisatie van beschermingsdijken rond woningen Zoutleeuw met maximaal behoud/optimalisatie van waterbergingscapaciteit valleigebied van de Kleine Gete
Fiche
6_I_064 Aanpassing aan Grote Steunbeer in functie van optimalisatie waterbeheer
Fiche
6_N_028 Onderzoek optimale bescherming woningen en infrastructuur in het stroomgebied van de Winge
Fiche
7B_D_002 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het brongebied van de Zwarte Beek (stroomopwaarts militair domein).
Fiche
7B_D_043 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Herk
Fiche
7B_D_044 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Mombeek
Fiche
7B_E_005 Gebiedsgericht project om verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen langs zijlopen in de benedenloop van Herk
Fiche
7B_I_025 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Demerbekken
Fiche
7B_I_026 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Demerbekken
Fiche
7B_I_027 Uitbouw van de individuele zuivering in het Demerbekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_072 Uitbouw van de individuele zuivering in het Demerbekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_081 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Demer
Fiche
7B_I_092 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Demer
Fiche
7B_J_016 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Demerbekken
Fiche
7B_J_017 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het Demerbekken
Fiche
7B_M_009 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Getes
Fiche
8A_A_011 Realiseren van de provinciale natuurverbinding tussen het natuurgebied het Wik (Bokrijk) en de Maten. Ecologische verbinding voor de bruine rugstreeppad (Integraal Project De Wijers)
Fiche
8A_C_004 Wegwerken van 4 vismigratieknelpunten voor de Velpe (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_476 Sanering vismigratieknelpunten en herstelstructuurkwaliteit op Munsterbeek
Fiche
8A_C_555 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Demer stroomopwaarts van (Munster)bilzen
Fiche
8A_C_561 Sanering vismigratieknelpunten en herstel structuurkwaliteit op Velpe 1 cat
Fiche
8A_D_099 Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Demerbekken
Fiche
8A_E_035 Structuurherstel voor van de Grondelingenbeek door actieve heractivatie van het meanderingsproces
Fiche
8A_E_038 Structuurherstel voor Herkebeek door verflauwing van oevers/taluds
Fiche
8A_E_039 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor Motbeek
Fiche
8A_E_042 Structuurherstel voor Misenbergbeek door verflauwing van oevers/taluds
Fiche
8A_E_055 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van de meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Stiemer en Oude Stiemer in omgeving van campus te Diepenbeek (Integraal Project De Wijers)
Fiche
8A_E_076 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor Lerebeek
Fiche
8A_E_229 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor Sint-Annabeek
Fiche
8A_E_241 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Demerbekken
Fiche
8A_E_292 Structuurherstel van de Batsheersebeemd
Fiche
8A_F_002 Afstemmen van de recreatiedruk in de Demervallei op de draagkracht van het systeem
Fiche
8B_A_033 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Demerbekken
Fiche
8B_A_042 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het Demerbekken)
Fiche
8B_A_052 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Demerbekken)
Fiche
8B_A_062 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Demerbekken
Fiche
8B_A_090 Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Melsterbeek, de Grote Gete, de Kleine Gete en de Motte
Fiche
8B_A_091 Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Mombeek, de Winge en het brongebied van de Demer en de zuidelijke zijlopen van de Munsterbeek.
Fiche
8B_A_092 Anti-erosie maatregelen in het Demerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Herk, de Begijnenbeek, de Velpe
Fiche
8B_B_042 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Demerbekken.
Fiche
8B_C_058 Aanleg van sedimentvang 9.7 op de Begijnebeek
Fiche
9_B_003 Draagvlak creeren voor , faciliteren en stimuleren van de toepassing van blauw-groene diensten in het integraal waterbeleid op het terrein in het kader van Integraal Project Herk en Mombeek
Fiche
9_C_001 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Zwarte Beek, met bijzondere aandacht voor Speerpuntgebied Zwarte Beek
Fiche
9_C_002 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Project Winge, met bijzondere aandacht voor aandachtsgebied Winge
Fiche
9_C_003 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Schulensbroek, met bijzondere aandacht voor aandachtsgebied Herk en aandachtsgebied Mangelbeek
Fiche
9_C_004 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming & win-wins tussen de acties binnen en tussen de verschillende maatregelengroepen en om verder acties/projecten te stimuleren in het kader van het integraal project Getes-Melsterbeek
Fiche
9_C_005 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Herk & Mombeek, met bijzondere aandacht voor speerpuntgebied Mombeek en aandachtsgebied Herk
Fiche
9_C_006 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Velpe, met bijzondere aandacht voor aandachtsgebied Velpe
Fiche
9_C_007 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project Demer Limburg, mt bijzondere aandacht vr speerpuntgebied Demer I, speerpuntgebied Munsterbeek en aandachtsgeb Demer II
Fiche
9_C_008 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project ‘De Drie Beken’, met bijzondere aandacht voor aandachtsgebied Hulpe-Zwart Water
Fiche
9_C_015 Opmaak van een overkoepelende ruimtelijke visie voor het Vijverkerngebied De Wijers (Integraal Project De Wijers)
Fiche
9_C_016 opmaak van een overkoepelende ruimtelijke visie voor de Mangelbeekvallei (Integraal Project De Wijers) (aandachtsgebied Mangelbeek)
Fiche
9_C_020 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg voor afstemming en win-win’s ikv de verdere uitvoering van het integraal project ‘De Wijers’, met bijzondere aandacht voor aandachtgebied Mangelbeek en aandachtsgebied Demer II
Fiche
9_C_033 Stimuleren van afstemming & win-wins in het integraal project Demervallei (integraal project Demer tussen Diest en Werchter) door actieve medewerking aan initiatieven als Strategisch Project Demer en Sigma Demervallei.
Fiche
9_C_034 Onderzoeken van de mogelijkheden om afstemming te realiseren tussen viskweek en ecologisch vijverbeheer in De Wijers
Denderbekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_B_238 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Denderbekken
Fiche
4B_B_249 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Denderbekken
Fiche
4B_B_275 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Denderbekken
Fiche
4B_B_282 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Denderbekken
Fiche
4B_D_108 Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterlopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2300007
Fiche
4B_D_215 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Denderbekken
Fiche
4B_E_216 Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-X2 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar) behorend tot SBZ-deelgebied BE2300007-22 Moenebroekvallei
Fiche
4B_E_294 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de Mark en van beschermingsdijken en realisatie van een sedimentvang
Fiche
4B_E_306 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Denderbekken
Fiche
6_F_109 Uitbreiden van een bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bellebeek (Hunselbeek)
Fiche
6_F_110 Onderzoek naar en realisatie van bijkomende bergingscapaciteit in het stroomgebied van de Bellebeek
Fiche
6_F_191 Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Holbeek te Erpe-Mere/ Herzele
Fiche
6_F_192 Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te Herzele
Fiche
6_F_193 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Marke ter hoogte van de Eetveldemolen te Tollembeek
Fiche
6_F_194 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Beverbeek (Marke) te Galmaarden
Fiche
6_F_201 Nuchterrijte (wl. nr. 5.144) - herstel van de historische monding
Fiche
6_F_202 Broekebeek (wl. nr. 5.161) - aanleg van een overstromingsgebied
Fiche
6_F_203 Molenbeek/Terkleppebeek (wl. nr. 5.197) - aanleg derde bufferbekken
Fiche
6_F_204 Steenborrebeek (wl. nr. 5.185) - aanleggen van een nieuwe loop
Fiche
6_F_248 Bouwen van GOGs en uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Marke te Herne
Fiche
6_F_250 Bouwen van GOGs en uitbreiding bestaande GOGs (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Molenbeek-Zandbergen te Lierde Geraardsbergen en Ninove
Fiche
6_F_251 Onderzoek realisatie van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Molenbeek (Ter Erpenbeek) te Herzele
Fiche
6_H_023 Aanleg van een waterkering langs de Marke ter hoogte van de Stationstraat te Herne en de Nieuwstraat te Galmaarden
Fiche
6_H_024 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Molenbeek (Erpe-Mere) te Aalst ter hoogte van de Ledebaan met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_026 Integrale actie aanpak wateroverlast en afstemmen van het beekbeheer op ecologische doelstellingen in het VEN-gebied Nuchten te Geraardsbergen
Fiche
6_I_053 Uitbreiden van de bestaande bypass op de Marke ter hoogte van de Driscaertmolen te Galmaarden
Fiche
6_I_067 Aanpassen/vergroten van duiker te Zandbergen (onder spoorlijn) i.f.v. afvoercapaciteit op de Molenbeek
Fiche
6_I_068 Uitvoeren van het stuwprogramma Dender
Fiche
6_N_004 Studie rond bijkomende berging voor het stroomgebied van de Wolfputbeek en de Grote Molenbeek te Ninove en Gooik
Fiche
7B_I_042 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken
Fiche
7B_I_043 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken
Fiche
7B_I_044 Uitbouw van de individuele zuivering in het Denderbekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_082 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Dender
Fiche
7B_I_093 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Dender
Fiche
7B_I_115 Uitbouw van de individuele zuivering in het Denderbekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_J_031 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Denderbekken
Fiche
7B_J_032 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het Denderbekken
Fiche
8A_C_093 Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-020 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_095 Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-040 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_096 Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-050 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_098 Wegwerken van vismigratieknelpunt 5954-X3 voor de Molenbeek-Pachtbosbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_177 Wegwerken van het vismigratieknelpunt 6064-010 op de Molenbeek-Terkleppebeek
Fiche
8A_C_492 Wegwerken van vismigratieknelpunten - Denderbekken - Idegem - Pollare - Dendermonde - Aalst - Geraardsbergen - Denderleeuw
Fiche
8A_D_067 Initiatief nemen in het analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Denderbekken
Fiche
8A_E_238 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Denderbekken
Fiche
8B_A_031 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Denderbekken
Fiche
8B_A_040 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het Denderbekken)
Fiche
8B_A_050 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Denderbekken)
Fiche
8B_A_060 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Denderbekken
Fiche
8B_A_085 Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv de afstroomgebieden van de Molenbeek – Ter Erpenbeek en de Molenbeek – Terkleppebeek
Fiche
8B_A_086 Anti-erosie maatregelen in het Denderbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv de afstroomgebieden van de Marke, de Molenbeek – Pachtbosbeek en de Bellebeek
Fiche
8B_B_039 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Denderbekken.
Fiche
8B_C_062 Aanleg van sedimentvang 7.8 op de Mark
Fiche
8B_C_063 Aanleg van sedimentvang 7.9 op de Beverbeek
Fiche
8B_D_009 Uitvoeren waterbodemsanering op De Reyte (cfr Vlaamse lijst van pioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_008 Uitvoeren waterbodemonderzoek op De Reyte (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
9_C_044 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van de aandachtsgebieden Bellebeek, Mark en Molenbeek Pachtbosbeek in het Denderbekken
Dijle- en Zennebekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_B_239 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken
Fiche
4B_B_250 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Dijle-Zennebekken
Fiche
4B_B_265 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
4B_B_276 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
4B_D_071 Anti-erosie maatregelen in het Dijle- en Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2400009, BE2400010 en BE2400012
Fiche
4B_D_216 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
4B_E_265 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor waterlichaam Weesbeek en zijlopen (behorend tot BE2400010).
Fiche
4B_E_286 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Ijse
Fiche
4B_E_296 Structuurherstel en sanering vismigratie in samenhang met realisatie van bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de Zuunbeek
Fiche
4B_E_307 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
6_F_002 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Tangebeek te Vilvoorde/Grimbergen
Fiche
6_F_007 Bouwen van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) op de IJse ter hoogte van Paardewater
Fiche
6_F_008 Modellering van de Molenbeek (Bierbeek); maatregelen tegen wateroverlast en oplossen vismigratieknelpunt molen Parkabdij
Fiche
6_F_010 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd Overstromingsgebied) op de Groebegracht
Fiche
6_F_011 Uitbreiding GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Nekkerbos op Maalbeek
Fiche
6_F_012 Optimalisering wachtbekken langs Molenbeek (zijloop Zuunbeek) ter hoogte van de Algoetstraat, Lennik
Fiche
6_F_013 Uitbreiding bestaand wachtbekken Elsemheide op Molenbeek te Beersel
Fiche
6_F_014 Bouwen van GOGs (Gecontroleerde OverstromingsGebieden) op de Woluwe en zijlopen
Fiche
6_F_041 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Wolzakkenleibeek
Fiche
6_F_043 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op waterlichaam Hanswijkbeek
Fiche
6_F_144 Realiseren van scenarios uit de OWKM Weesbeek, rekening houdend met de resultaten voortvloeiend uit de ecologische inventarisatie en an maatschappelijke afweging
Fiche
6_F_145 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zenne (Lembeek)
Fiche
6_F_147 Optimalisatie RO (Ring rond Brussel): aanleg infiltratie- en spaarbekken
Fiche
6_F_148 E40 afwateringsstudie (grondgebied Leuven): overleg verder zetten
Fiche
6_F_198 Inrichting overstromingsgebied op de Zenne I te (Zennebeemden) Drogenbos / Ruisbroek / Beersel in samenhang met natuurlijke en landschappelijke ontwikkeling van het gebied
Fiche
6_F_199 Optimalisatie schuifconstructie bestaand GOG Slesbroek en realisatie nieuw GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Zuunbeek te Sint-Pieters-Leeuw in samenhang met ecologische inrichting
Fiche
6_F_208 Herinrichting parkgebied met aandacht voor extra waterberging langs de Reekbeek in Wemmel
Fiche
6_F_209 Bouwen van een knijp i.f.v. water bergen op de Amelvonnesbeek thv de Brusselsesteenweg in Wemmel
Fiche
6_F_210 Bouwen van een GOG op de Moorbeek in Wemmel
Fiche
6_F_211 onderzoek naar mogelijkheden ter remediering van wateroverlast thv het kruispunt Schoonaardestraat/Dorpsstraat in Kortenberg
Fiche
6_F_212 Bouwen van een GOG op de Herdendijk in Beersel
Fiche
6_F_225 Bouwen van een GOG op de Maalbeek in Wemmel
Fiche
6_F_246 Inrichten overstromingsgebied langs de Zenne ter hoogte van Lot in samenhang met herstel landschappelijke en natuurlijke kwaliteit valleigebied
Fiche
6_F_253 Uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Dijle te Leuven (GOG Egenhoven)
Fiche
6_F_254 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Laan te Huldenberg
Fiche
6_F_255 Optimalisatie spreiding waterberging langs de Dijle te Huldenberg en Oud-Heverlee
Fiche
6_F_267 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Rehagenbeek
Fiche
6_F_268 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Grootheikenloop
Fiche
6_G_010 Sigmaplan
Fiche
6_H_017 Realisatie van beschermingsdijken langs de Dijle ter hoogte van Sint-Joris-Weert met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_029 Realisatie van beschermingsdijken langs de Vrouwvliet met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_037 Realisatie van beschermingsdijken langs de Barebeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_I_009 Aanpassen sifon i.f.v. afvoercapaciteit op waterlichaam Hanswijkbeek
Fiche
6_I_066 Inrichten van bypass tussen de Voer en zijloop C opwaarts van de campus Arenberg te Heverlee
Fiche
6_J_003 Herwaardering grachtenstelsel tussen Omleiding, Tweebruggenstraat en Vloerstraat te Herent
Fiche
6_N_015 Studie rond overstromingsproblematiek waterlichaam Zilverbeek
Fiche
7B_D_048 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de IJse (Langegracht, Waterloop, Vloetgroubbe)
Fiche
7B_D_049 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Laan (Moerlaanbeek, Peerdebeek)
Fiche
7B_D_050 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Voer
Fiche
7B_D_051 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Zuunbeek
Fiche
7B_D_052 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Weesbeek
Fiche
7B_E_009 Gebiedsgericht project om verontreiniging met gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouwsector terug te dringen in regio Sint-Katelijne Waver (afstroomgebied Vrouwvliet)
Fiche
7B_H_005 Gebiedsgericht project om verontreiniging met gecontamineerd afspoelwater afkomstig van de autosnelwegen terug te dringen in de bovenloop van de Ijse.
Fiche
7B_I_020 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken
Fiche
7B_I_021 Uitbouw van de individuele zuivering in Dijle-Zennebekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_041 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle- en Zennebekken
Fiche
7B_I_073 Uitbouw van de individuele zuivering in het Dijle- en Zennebekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_083 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Dijle en Zenne
Fiche
7B_I_094 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Dijle en Zenne
Fiche
7B_J_012 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in Dijle-Zennebekken
Fiche
7B_J_030 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in Dijle- en Zennebekken
Fiche
7B_M_007 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. kwalitatief en kwantitatief waterbeheer in de Dijle- en Laanvallei
Fiche
7B_M_008 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie en het BHG i.v.m. kwalitatief en kwantitatief waterbeheer in de Zennevallei
Fiche
8A_C_005 Wegwerken van vismigratieknelpunt 9603-015 (overwelving) voor de Molenbeek (Huizingen) en heraanleg waterloop in open bedding
Fiche
8A_C_285 Wegwerken van vismigratieknelpunten voor de Weesbeek, Molenbeek en zijlopen (onbevaarbaar cat. 2 en 3)
Fiche
8A_C_482 Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten voor de Ijse (onbevaarbaar cat. 2)
Fiche
8A_C_531 Wegwerken van de resterende vismigratieknelpunten op de bovenlopen van de Hallerbosbeken
Fiche
8A_C_532 Wegwerken van vismigratieknelpunten voor de Laak (onbevaarbaar)
Fiche
8A_D_064 Initiatief nemen in analyseren, uitvoeren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Dijle-Zennebekken
Fiche
8A_E_012 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen op Laak te Aarschot
Fiche
8A_E_193 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Zuunbeek en zijlopen
Fiche
8A_E_203 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de Molenbeek te Dilbeek
Fiche
8A_E_239 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Dijle-Zennebekken
Fiche
8A_E_280 Verhoging belevingswaarde, optimaliseren vismigratie en verhogen structuurkwaliteit van de Dijle in het centrum van Leuven
Fiche
8A_F_003 Afstemmen van de recreatiedruk op de draagkracht van het systeem voor de Dijle opwaarts Leuven
Fiche
8B_A_032 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
8B_A_041 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het Dijle- en Zennebekken)
Fiche
8B_A_051 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Dijle- en Zennebekken)
Fiche
8B_A_061 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Dijle- en Zennebekken
Fiche
8B_A_087 Anti-erosie maatregelen in het Dijle- Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Molenbeek (Beersel)
Fiche
8B_A_088 Anti-erosie maatregelen in het Dijle- Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Laan en de IJse (SPG)
Fiche
8B_A_089 Anti-erosie maatregelen in het Dijle- Zennebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Voer (AG)
Fiche
8B_B_040 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Dijle-Zennebekken.
Fiche
8B_B_047 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2ste categorie in Dijle-Zennebekken.
Fiche
8B_C_059 Aanleg van sedimentvang 8.10 op de Zuunbeek
Fiche
8B_F_012 Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Wolzakkenleibeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_013 Uitvoeren waterbodemonderzoek op de Binnenbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
9_C_009 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project de Laak (deel van aandachtsgebied Dijle V)
Fiche
9_C_010 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Hallerbosbeken
Fiche
9_C_011 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Weesbeek (aandachtsgebieden Weesbeek en Leibeek-Laakbeek)
Fiche
9_C_012 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Ijse (speerpuntgebied IJse)
Fiche
9_C_013 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Barebeek
Fiche
9_C_014 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Dijlevallei (speerpuntgebied Laan, aandachtsgebieden Dijle I, Dijle II en Nethen)
Fiche
9_C_017 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Vrouwvliet
Fiche
9_C_018 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Zuunbeek (aandachtsgebied Zuunbeek)
Fiche
9_C_019 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg in het kader van het Integraal project Voer (aandachtsgebied Voer)
IJzerbekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_A_017 Actueel houden en implementeren van brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de IJzer
Fiche
4B_B_022 Afstemmen van het waterbeheer voor waterlichaam IJzer havengeul (behorend tot beschermd gebied IJzermonding BE2500001) op de instandhoudingsdoelstellingen van het IJzer-estuarium ten behoeve van het herstel van een natuurlijke sedimentbalans
Fiche
4B_B_234 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het IJzerbekken
Fiche
4B_B_245 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het IJzerbekken
Fiche
4B_B_266 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het IJzerbekken
Fiche
4B_B_277 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het IJzerbekken
Fiche
4B_D_209 Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermd gebied de Blankaart
Fiche
4B_D_217 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het IJzerbekken
Fiche
4B_E_287 Structuurherstel op Stenensluisvaart en Houtensluisvaart
Fiche
4B_E_308 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het IJzerbekken
Fiche
6_F_114 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Kemmelbeek/Klijtebeek ter hoogte van Vlamertinge
Fiche
6_F_135 Verfijnen aanduiding actuele en potentiele waterberging in poldergebied
Fiche
6_F_260 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bollaertbeek ter hoogte van Ieper-Voormezele
Fiche
6_F_261 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Hanebeek ter hoogte van Zonnebeke
Fiche
6_F_272 Verhoging bergingscapaciteit Moerdijkvaart te Gistel (fase 2 en 3)
Fiche
6_F_276 Gefaseerde uitvoering van verbreding Grote Beverdijkvaart (incl. aanleg natuurvriendelijke oevers)
Fiche
6_F_277 Realisatie extra buffer Gauwelozekreek stroomafwaarts Blauwe sluis.
Fiche
6_G_013 Stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort
Fiche
6_G_014 Harde beschermingsmaatregelen om bresvorming te voorkomen in Raversijde en Mariakerke
Fiche
6_G_015 Harde beschermingsmaatregelen tegen hevige storm thv het Casino te Middelkerke
Fiche
6_H_031 Realisatie van beschermingsdijken langs de Handzamevaart met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_035 Plaatselijke bedijkingswerken Heidebeek.
Fiche
6_I_043 Camerlinckxcomplex te Oostende: plaatsen van noodpompen incl. hoogspanning
Fiche
6_I_072 Pompstation op de Speievaart naar Kanaal Duinkerke-Veurne
Fiche
7B_B_009 Preventieve maatregelen om verontreiniging ten gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten te voorkomen op de Poperingevaart
Fiche
7B_B_011 Preventieve maatregelen om verontreiniging ten gevolge calamiteiten landbouwactiviteiten te voorkomen in het IJzerbekken
Fiche
7B_D_036 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen in het bekken van de Poperingevaart
Fiche
7B_D_039 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen in het bekken van de Martjesvaart
Fiche
7B_D_041 Begeleiden en opvolgen bemestingsadviezen in het bekken van de Blankaart
Fiche
7B_I_028 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in IJzerbekken
Fiche
7B_I_029 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in IJzerbekken
Fiche
7B_I_030 Uitbouw van de individuele zuivering in IJzerbekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_074 Uitbouw van de individuele zuivering in het IJzerbekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_084 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de IJzer
Fiche
7B_I_095 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de IJzer
Fiche
7B_J_018 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in IJzerbekken
Fiche
7B_J_019 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in IJzerbekken
Fiche
7B_J_050 Prioritaire aanpak van de overstortwerking van rioleringen naar zee te Nieuwpoort
Fiche
7B_M_011 Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Vleterbeek
Fiche
7B_M_013 Grensoverschrijdend overleg met Frankrijk i.v.m. kwalitatief waterbeheer voor de Heidebeek
Fiche
8A_C_560 Sanering vismigratieknelpunten en herstel structuurkwaliteit op Kemmelbeek 1 cat
Fiche
8A_E_114 Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs Koolhofvaart
Fiche
8A_E_234 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het IJzerbekken
Fiche
8A_E_245 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het IJzerbekken
Fiche
8B_A_001 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het IJzerbekken
Fiche
8B_A_002 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het IJzerbekken)
Fiche
8B_A_003 Overleg en samenwerking rond uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het IJzerbekken)
Fiche
8B_A_004 Overleg en samenwerking met erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het IJzerbekken
Fiche
8B_A_076 Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Martjesvaart
Fiche
8B_A_077 Anti-erosie maatregelen in het IJzerbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebieden van de Poperingevaart en de Kemmelbeek
Fiche
8B_B_035 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in IJzerbekken.
Fiche
9_C_042 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van de aandachtsgebieden Blankaart, Grote kemmelbeek en Poperingevaart in het Ijzerbekken
Leiebekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_A_019 Actueel houden en implementeren van brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervalktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Leie
Fiche
4B_B_235 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Leiebekken
Fiche
4B_B_267 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Leiebekken
Fiche
4B_B_278 Afstemmen van het waterbeheer voor alle waterlichamen (behorend tot een beschermd gebied) op de instandhoudingsdoelstellingen in het Leiebekken
Fiche
4B_D_102 Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2500003
Fiche
4B_D_218 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Leiebekken
Fiche
4B_E_309 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Leiebekken
Fiche
6_F_171 Aanleg van een GOG op de Passendalebeek te Moorslede
Fiche
6_F_172 Aanleg van een GOG op de Rakebosbeek te Kortrijk
Fiche
6_F_173 Aanleg van een GOG op de Lampernissebeek te Harelbeke
Fiche
6_F_175 Aanleg van een GOG op de Slijpebeek te Zwevegem
Fiche
6_F_176 Aanleg van een GOG op de Lokkebeek te Izegem/Ingelmunster
Fiche
6_F_177 Aanleg van een GOG op de Maalbeek te Anzegem
Fiche
6_F_262 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Hulstebeek te Oostrozebeke
Fiche
6_H_012 Onderzoek naar aanleg van waterkering langs de Gaverbeek I ter hoogte van Waregem
Fiche
6_H_013 Onderzoek naar realisatie van beschermingsdijken langs de Gaverbeek II met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_028 Realisatie van by-pass en beschermingsdijken langs de Heulebeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_I_048 Bouwen van een nieuwe stuw op de Rosdambeek en van een pompgemaal voor de afwatering van de Rosdambeek
Fiche
7B_B_016 Stimuleren van grensoverschrijdend overleg met Frankrijk en Wallonie ten behoeve van informatie-uitwisseling waterkwaliteitsaspecten
Fiche
7B_I_049 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie
Fiche
7B_I_050 Uitbouw van de individuele zuivering in het bekken van de Leie - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_051 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie
Fiche
7B_I_053 Uitbouw van de individuele zuivering in het Leiebekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_085 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Leie
Fiche
7B_I_096 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Leie
Fiche
7B_J_036 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het bekken van de Leie
Fiche
7B_J_037 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het bekken van Leie
Fiche
8A_C_353 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Douvebeek
Fiche
8A_C_489 Wegwerken van vismigratieknelpunten - Leiebekken - Sint-Baafs-Vijve - Harelbeke en Menen (stuwsluiscomplexen)
Fiche
8A_E_184 Uitvoering van het Seine-Schelde project
Fiche
8A_E_235 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Leiebekken
Fiche
8A_E_246 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het Leiebekken
Fiche
8B_A_029 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Leiebekken
Fiche
8B_A_038 Stimuleren van het aanstellen v/e erosiecoordinator door gemeenten met waterloopgerelateerde erosieknelpunten die nog geen erosiecoordinator hebben (in het Leiebekken)
Fiche
8B_A_048 Overleg en samenwerking organiseren rond het uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Leiebekken)
Fiche
8B_A_058 Overleg en samenwerking organiseren met  erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Leiebekken
Fiche
8B_A_081 Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Oude Mandel
Fiche
8B_A_082 Anti-erosie maatregelen in het Leiebekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer thv afstroomgebied van de Heulebeek
Fiche
8B_A_095 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Leiebekken)
Fiche
8B_B_036 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Leiebekken.
Fiche
8B_C_055 Aanleg sedimentvang op de Mandel
Maasbekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_A_020 Actueel houden en implementeren van brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Maas
Fiche
4B_B_101 Afstemmen van het waterbeheer op de instandhoudingsdoelstellingen voor alle waterlichamen in SBZ in het Maasbekken
Fiche
4B_B_242 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Maasbekken
Fiche
4B_B_253 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Maasbekken
Fiche
4B_B_256 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in beschermd gebied (Kalmthoutse Heide BE2100323 en BE2100015) - Grenspark
Fiche
4B_B_268 Bevorderen van waterconservering of tegengaan van verdroging in drinkwater- en/of beschermd gebieden in het Maasbekken
Fiche
4B_D_097 Anti-erosie maatregelen in het Maasbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten in beschermde gebieden, onder meer BE2200039
Fiche
4B_D_219 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Maasbekken
Fiche
4B_E_280 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Abeek en Lossing afwaarts kanaal Zuid-Willemsvaart
Fiche
4B_E_281 Sanering van vismigratieknelpunten op de Abeek opwaarts Zuid-Willemsvaart
Fiche
4B_E_282 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Warmbeek
Fiche
4B_E_295 Realisatie van aanpak structuurherstel en sanering vismigratie (in samenhang met bijkomende waterbergingscapaciteit in valleigebied van de Bosbeek en Witbeek)
Fiche
4B_E_310 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Maasbekken
Fiche
4B_E_312 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Itterbeek
Fiche
5B_B_011 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Weerijs.
Fiche
5B_B_012 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van het Merkske
Fiche
5B_B_013 Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwatertafel in het afstroomgebied van de Dommel (met focus buiten de valleien)
Fiche
5B_B_014 Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Warmbeek
Fiche
5B_B_015 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Mark
Fiche
5B_B_016 Gebiedsgericht project ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Abeek , waarbij de focus ligt buiten de valleien.
Fiche
5B_B_017 Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van Itterbeek1
Fiche
5B_B_018 Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegengaan in het afstroomgebied van de Bosbeek
Fiche
5B_B_019 Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en om verdroging tegen te gaan in het afstroomgebied van de Lossing
Fiche
5B_G_001 Grensoverschrijdend overleg met Nederland i.v.m.kwantitatief waterbeheer in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
5B_G_002 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m.kwantitatief waterbeheer in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
6_B_003 Realisatie van een woningvrij winterbed van de Gemeenschappelijk Maas
Fiche
6_E_020 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Berwijn met aandacht voor waterconservering opwaarts Moelingen ter hoogte van beschermd gebied BE2200039
Fiche
6_E_030 Aanpassen van klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. water vasthouden ter hoogte van Putse Moer
Fiche
6_F_061 Vergroten van de bergingscapaciteit stroomopwaarts Overpelt en Neerpelt opwaarts het wachtbekken
Fiche
6_F_096 Creeren van extra waterberging langs de Gemeenschappelijke Maas in Elerweerd (Maaseik en Dilsen-Stokkem)
Fiche
6_F_128 Verhogen van de veiligheid langsheen de Gemeenschappelijke Maas door uitvoeren van rivierverruiming
Fiche
6_F_131 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Bosbeek ter hoogte van de Volmolen te Opoeteren in samenhang met optimalisatie debietsverdeling Bosbeek-Witbeek en lokale bescherming
Fiche
6_F_229 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Dorpsbeek
Fiche
6_F_230 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) t.h.v. oude opslagplaats gemeente Kalmthout
Fiche
6_F_240 Creeren van waterberging ter hoogte van Blauwputten en Leiloop door aanleg bufferbekken of overstromingszone aan Transportzone of Meersel-Dreef
Fiche
6_F_252 Uitbreiding bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Dommel te Overpelt
Fiche
6_F_264 Aanleg grachtenstelsel bij aanleg nieuwe Randweg
Fiche
6_F_269 Aanleg overstromingszone + structuurherstel Noorbeek
Fiche
6_F_270 Aanleg overstromingszone op de Zouw
Fiche
6_F_271 Aanleg overstromingszone + oplossen vismigratieknelpunt op de Vrietselbeek
Fiche
6_H_007 Realisatie van beschermingsdijken langs de Bosbeek met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied in samenhang met optimalisatie debietsverdeling Bosbeek-Witbeek en realisatie GOG en bypass
Fiche
6_I_023 Herprofilering van de Dommel ter hoogte van Neerpelt
Fiche
6_I_024 Inrichten van bypass op de Bosbeek ter hoogte van de Neermolen te Neeroeteren in samenhang met optimalisatie debietsverdeling Bosbeek-Witbeek, bouwen GOG en lokale bescherming
Fiche
6_I_070 Aanpassen van klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. afvoercapaciteit op Hoge Putloop
Fiche
6_I_071 Aanpassen van klep/stuw/pomp/sluis/keermuur/brug/overwelving/rooterreiniger/sifon i.f.v. afvoercapaciteit op Zoggebeek
Fiche
6_I_073 Inrichten van een Bypass op de Voer ter hoogte van centrum s Gravenvoeren en verder onderzoek naar de optimale bescherming van Voeren
Fiche
7B_A_016 Terugdringen van de verontreiniging in het Merkske door sanering stortplaats te Baarle-Hertog
Fiche
7B_D_004 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van het Merkske
Fiche
7B_D_005 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Dommel
Fiche
7B_D_007 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Mark
Fiche
7B_D_008 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Abeek (met focus op bovenloop Abeek) en incl. Soerbeek, Breeerstadsbeek, Reppelerbeek,…
Fiche
7B_D_010 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Weerijs
Fiche
7B_D_012 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Bosbeek
Fiche
7B_D_016 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Warmbeek
Fiche
7B_D_018 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Itterbeek 1
Fiche
7B_D_023 Gebiedsgericht project om verontreining met nutrienten vanuit land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Lossing
Fiche
7B_I_015 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Maasbekken
Fiche
7B_I_016 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Maasbekken
Fiche
7B_I_017 Uitbouw van de individuele zuivering in het Maasbekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_075 Uitbouw van de individuele zuivering in het Maasbekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_086 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Maas
Fiche
7B_I_097 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Maas
Fiche
7B_J_010 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Maasbekken
Fiche
7B_J_011 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijk saneringsinfrastructuur in het Maasbekken
Fiche
7B_M_001 Grensoverschrijdend overleg met Nederland i.v.m. kwalitatief waterbeheer in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
7B_M_003 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m.het kwalitatief waterbeheer in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
8A_C_018 Wegwerken van vismigratieknelpunt voor waterlichaam Heerlese Loop
Fiche
8A_C_595 Oplossen vismigratieknelpunt Keyaardmolen
Fiche
8A_C_596 Oplossen vismigratieknelpunt Galdermansmolen
Fiche
8A_D_096 Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Maasbekken
Fiche
8A_D_110 Oeverherstel Abeek opwaarts de Hoogmolen
Fiche
8A_E_017 Structuurherstel Kleine Aa door actieve heractivatie van het meanderingsproces
Fiche
8A_E_060 Herstel natuurlijk peilregime voor het Merkske
Fiche
8A_E_062 Analyse hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van bijkomende structuurherstelmaatregelen op de bovenloop van het Merkske
Fiche
8A_E_063 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de Warmbeek (2de categorie)
Fiche
8A_E_064 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van meest gepaste structuurherstel voor de Vliet
Fiche
8A_E_067 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van structuurherstel voor de Heerlese Loop
Fiche
8A_E_242 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Maasbekken
Fiche
8A_E_281 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen ihkv Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel
Fiche
8A_E_289 Herinrichting Kikbeek tussen Dr Haubenlaan en Oude Bunders
Fiche
8A_F_004 Grensoverschrijdende afstemming van de recreatiedruk voor de Dommel op de draagkracht van het systeem
Fiche
8A_F_005 Grensoverschrijdende afstemming van de recreatiedruk voor de Mark op de draagkracht van het systeem
Fiche
8A_F_006 Grensoverschrijdende afstemming van de recreatiedruk voor de Maas op de draagkracht van het systeem
Fiche
8A_I_001 Grensoverschrijdend overleg met Nederland i.v.m. hydromorfologie in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
8A_I_003 Grensoverschrijdend overleg met Wallonie i.v.m. de hydromorfologie in grensoverschrijdende werkgroepen onder het bekkenbestuur
Fiche
8B_A_011 Anti-erosie maatregelen in het Maasbekken thv waterloopgerelateerde erosieknelpunten buiten beschermde gebieden, onder meer de Berwijn en Jeker I+II
Fiche
8B_A_035 Opmaak van een dynamische lijst van (prioritaire) waterloopgerelateerde erosieknelpunten in het Maasbekken
Fiche
8B_A_054 Controleren of uitwerken van oplossingsscenario’s voor waterloopgerelateerde erosieknelpunten in gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen (in het Maasbekken)
Fiche
8B_A_064 Stimuleren van erosiecoordinatoren en bedrijfsplanners in het Maasbekken
Fiche
8B_B_009 Uitvoeren van baggerwerken op het Zuid-Willemsvaart
Fiche
8B_B_010 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Briegden-Neerharen
Fiche
8B_B_043 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Maasbekken.
Fiche
8B_B_046 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2ste categorie in Maasbekken.
Fiche
8B_C_061 Aanleg van sedimentvang 11.1 op de Bosbeek
Fiche
9_C_039 Organiseren & coordineren van gebiedsgericht overleg voor het afstroomgebied van speerpunt- en aandachtsgebieden in het Maasbekken
Meerdere bekkens
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_A_014 Actueel houden en implementeren van brondossiers ter ondersteuning van het gebiedspecifiek bronbeschermingsbeleid voor kwetsbare oppervlaktewaterwinningen voor de drinkwaterproductie gelegen in het bekken van de Beneden-Schelde, Nete en Demer
Fiche
8B_B_006 Uitvoeren van baggerwerken op het Albertkanaal
Fiche
8B_B_007 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Bocholt-Herentals
Fiche
8B_B_017 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
Fiche
8B_B_029 Aanpakken van de historische ruimingsachterstand op kanalen en havendokken
Netebekken
Fiches Actienummer Actietitel
Fiche
4B_B_240 Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHD’s en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Netebekken
Fiche
4B_B_251 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv IHD’s en GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Netebekken
Fiche
4B_B_254 Tegengaan van verdroging van de Kleine Laak in natuurgebied Biezenhoed
Fiche
4B_B_285 Afstemmen van afspraken rond het Scheps (behorend tot beschermd gebied BE2100040) te Balen ikv de IHD-doelstellingen.
Fiche
4B_D_208 Afstemmen van de oppervlaktewaterkwaliteit voor Aa en zijwaterlopen (behorend tot beschermd gebied BE2100017, BE2100024 of BE2100026) op de instandhoudingsdoelstellingen
Fiche
4B_D_220 Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandshoudingsdoelstellingen in het Netebekken
Fiche
4B_E_019 Structuurherstel voor de Scherpenbergloop en Tonbroekloop (behorend tot Malesbroek)
Fiche
4B_E_143 Aanleg van bijkomende paai- en opgroeihabitats in de Zwarte Nete (behorend tot beschermd gebied BE2100026)
Fiche
4B_E_157 Aanleg van bijkomende paai- en opgroeihabitats in de Desselse Nete (behorend tot beschermd gebied BE2100026)
Fiche
4B_E_168 Structuurherstel voor de bovenloop van de Grote Nete (behorend tot beschermd gebied BE2200029)
Fiche
4B_E_261 Structuurherstel voor de Tappelbeek stroomafwaarts de E313(behorend tot beschermd gebied BE2100017) door actieve heractivatie van het meanderingsproces.
Fiche
4B_E_276 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op Grote Nete 1 cat.
Fiche
4B_E_285 Herstel structuurkwaliteit en natuurlijke waterbergingscapaciteit op de Kleine Nete (1ste categorie)
Fiche
4B_E_288 Herstel structuurkwaliteit, natuurlijke waterbergingscapaciteit en sanering vismigratieknelpunten op de Molenbeek-Bollaak (1ste categorie)
Fiche
4B_E_297 Wegwerken van vismigratieknelpunten 8501-110 en -130 op Grote Nete en 8791-030 tot -060 op Kleine Hoofdgracht gelegen in Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
Fiche
4B_E_298 Wegwerken van vismigratieknelpunten 8911-010 en -020 op Visbeek te Balen gelegen in Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
Fiche
4B_E_299 Wegwerken van vismigratieknelpunt voor Heiloop 8550-020 te Balen (onbevaarbaar) gelegen in SBZ-H Bovenloop van de grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor
Fiche
4B_E_311 Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Netebekken
Fiche
6_A_018 Behoud natuurlijk overstromingsgebied voor Steenkensbeek en zijlopen
Fiche
6_C_009 Uitwerken van een oplossing voor de lekkage van kanaalwater uit het Albertkanaal tussen Grobbendonk en Nederviersel
Fiche
6_E_029 Realiseren van bovenstroomse buffering op waterlichaam Lachenebeek
Fiche
6_E_032 Realiseren van bovenstroomse buffering thv Beerzelberg richting Itterbeek
Fiche
6_E_033 Realiseren van bovenstroomse buffering op Itterbeek op grens Sint-Katelijne-Waver & Lier
Fiche
6_E_037 Realiseren van bovenstroomse buffering op het industrieterrein Mol-Nijverheidsstraat
Fiche
6_E_039 Onderzoek naar herkomst wateroverlast langs Stelense loop en het nemen van de meest geschikte maatregelen
Fiche
6_E_040 Aanleg waterbergingsgebied op waterlichaam Lopende Beek omgeving Kantweg Oostmalle
Fiche
6_E_041 Aanleg waterbergingsgebied op waterlichaam Aestenbeek omgeving Merksplassebaan Oostmalle
Fiche
6_E_042 Herwaarderen Wuytsbergenloop en bufferend en infiltrerend inrichten nieuw stationsterrein Herentals
Fiche
6_E_043 Afkoppeling en bufferen van de gracht Leeuwerkstraat te Oud-Turnhout van de riolering en beperken overstort op Aa
Fiche
6_E_044 Bovenstrooms bufferen van de sporttereinen Hoogt te Oud-Turnhout door afkoppeling van de riolering en beperking overstort op de Aa
Fiche
6_E_045 Afkoppeling en bufferen van de vijvers aan de Steenweg op Ravels te Oud-Turnhout van de riolering en beperken overstort op Aa
Fiche
6_E_046 Afkoppeling en bufferen van de drainage in de speelkaartenwijk te Turnhout van de riolering en beperken overstort op Koeybleukenloop
Fiche
6_E_047 Afkoppeling en bufferen van de gracht Meihof te Lint van de riolering
Fiche
6_E_048 Afkoppelen en bufferen van het industrieterrein Oevel te Westerlo
Fiche
6_F_035 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Molse Nete L1
Fiche
6_F_036 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Babbelsebeek
Fiche
6_F_037 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Goorloop
Fiche
6_F_039 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Laak te Beerse
Fiche
6_F_040 Inrichting van winterbed op de Aa - Nattenloop ifv overstromingsrisicobeheersing
Fiche
6_F_044 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) langs de Grote Nete te Geel- Oosterlo en Stelensdijk
Fiche
6_F_168 Aanleg overstromingszone op de As(donk)beek in Leopoldsburg
Fiche
6_F_200 Uitwerken van maatregelen (ikv meerlaagse waterveiligheid) om het overstromingsrisico langs de Aa aan te pakken
Fiche
6_F_216 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Scheppelijke Nete
Fiche
6_F_217 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Ebroekloop
Fiche
6_F_218 Inrichting van winterbed op waterlichaam Heerebeek ifv overstromingsrisicobeheersing
Fiche
6_F_221 Inrichting van winterbed op waterlichaam Vaartdijk ifv overstromingsrisicobeheersing
Fiche
6_F_222 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Lachenebeek
Fiche
6_F_224 Uitbreiden van een bestaand GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Itterbeek
Fiche
6_F_226 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op waterlichaam Borzenloop (nieuwe naam)
Fiche
6_F_228 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op waterlichaam Geetbeek
Fiche
6_F_231 Aanleggen bufferbekken voor RWA verkaveling Europalaan te Ranst
Fiche
6_F_232 Afkoppeling regenwater van bedrijventerrein Stuyvenberg te Rumst
Fiche
6_F_233 Bufferen regenwater industrieterrein Veedijk te Turnhout
Fiche
6_F_235 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op de Smetloop te Berlaar
Fiche
6_F_238 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Wouwendonkse Beek te Duffel gecombineerd met RWA-opvang
Fiche
6_F_239 Bouwen van een GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) op Puntloop te Geel
Fiche
6_F_241 Verminderen van wateroverlast op de Putloop te Geneinde te Westerlo door het toepassen van de meest gepaste maatregelen en opdrijven afkoppeling in bovenstrooms gelegen wijken
Fiche
6_F_242 Afkoppelen en bergen van regenwater te Blauberg - Herselt
Fiche
6_F_243 Verwijderen van overwelving i.f.v. water bergen op Kraaistraatloop
Fiche
6_F_265 Aanleg regenwaterbuffering te Broekzijde Turnhout (in centraal gebied)
Fiche
6_F_266 Aanleg regenwaterbuffering in het stadspark Turnhout (in centraal gebied)
Fiche
6_F_275 Aanleg van een natuurlijk overstroming/vloedbos aan de Duffelse en Rumstse scheibeek
Fiche
6_G_012 Sigmaplan
Fiche
6_H_021 Realisatie van beschermingsdijken langs de Aa te Turnhout ter hoogte van Frans Seghersreservaat met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_H_033 Realisatie van beschermingsdijken langs de Molse Nete met maximale behoud van bergingscapaciteit valleigebied
Fiche
6_I_017 Aansluiten van de Stormgracht op de Molse Nete afwaarts de molen van Kievermont
Fiche
6_I_055 Herprofilering van de oude bovenloop van de Kolken Neet
Fiche
6_I_058 Ruimen/terug openleggen van waterlichaam grensgracht naar Groot Voorheydeloop
Fiche
6_I_059 Bouwen van pomp i.f.v. afvoercapaciteit op waterlichaam Maasfortbeek
Fiche
6_I_060 Ruimen van effluentgracht RWZI Turnhout thv Frans Segersreservaat
Fiche
6_I_061 Aanpassen van stuwen i.f.v. afvoercapaciteit op Oevelsedreefloop
Fiche
6_J_005 Herstellen oude loop van waterlichaam Sloot
Fiche
6_J_010 Realiseren van bovenstroomse buffering t.h.v. Binnenheide te Grobbendonk door herwaarderen van het grachtenstelsel
Fiche
6_J_011 Realiseren van bovenstroomse buffering op de Laarloop te Berlaar door herwaardering grachtenstelsel
Fiche
6_J_012 Realiseren van bovenstroomse buffering op Smetloop te Berlaar door herwaardering grachtenstelsel en aanleg van WADIs
Fiche
7B_A_015 Afkoppelen van effluent van Aurubis op Gerheezeloop met impact op Olens Broek
Fiche
7B_D_009 Gebiedsgericht project om verontreiniging met nutrienten en/of bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouwsector terug te dringen in het afstroomgebied van de Rauwelkovenloop
Fiche
7B_I_007 Verdere uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken
Fiche
7B_I_008 Verdere uitbouw van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken
Fiche
7B_I_010 Uitbouw van de individuele zuivering in het Netebekken - deel 2 (tegen 2021)
Fiche
7B_I_076 Uitbouw van de individuele zuivering in het Netebekken - deel 1 (tegen 2017)
Fiche
7B_I_087 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 1 voor het bekken van de Nete
Fiche
7B_I_098 Uitvoering GUP-projecten met prioriteit 2 voor het bekken van de Nete
Fiche
7B_J_006 Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken
Fiche
7B_J_021 Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken
Fiche
7B_K_020 Uitvoeren van onderzoek, alsook hier uit voortvloeiende acties, m.b.t. mogelijke fosfaatverzadiging in het Netebekken
Fiche
7B_M_010 Grensoverschrijdend overleg met Nederland i.v.m. integraal waterbeheer voor de Wamp, Vaartloop en Jokevenloop
Fiche
8A_A_045 Aanleggen van paaiplaats op waterlichaam Halfwegloop
Fiche
8A_C_008 Wegwerken van vismigratieknelpunt 9211-010 voor de Bosbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_012 Wegwerken van vismigratieknelpunten 8508-030, 040, 050 op de Wamp (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_013 Wegwerken van vismigratieknelpunten op de Rode Loop (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_584 Wegwerken van vismigratieknelpunten 9048-020 tot -040 voor Brisdilloop (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_585 Wegwerken van vismigratieknelpunt 8953-040 voor Asbeek (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_586 Wegwerken van vismigratieknelpunten 8756-010 tot -060 voor Zwarte Nete (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_587 Wegwerken van de bovenstroomse vismigratieknelpunten 8508-070 tot -110 voor Wamp (onbevaarbaar)
Fiche
8A_C_589 Wegwerken van resterende vismigratieknelpunten op provinciale waterlopen in het Netebekken (m.i.v. Molse Nete, Grote Calie, Aa, Witte Nete)
Fiche
8A_C_597 Wegwerken van het vismigratieknelpunt aan de monding van de Gravenweidebeek (Graafweideloop)
Fiche
8A_D_068 Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Netebekken
Fiche
8A_E_014 Structuurherstel voor de bovenloop van de Kleine Nete L1 door actieve heractivatie van het meanderingsproces
Fiche
8A_E_170 Herstel van de laterale continuiteit en aangepast beheer van de Larumse Loop
Fiche
8A_E_189 Open leggen van de Rullenloop te Kasterlee en afkoppelen van de Rullenloop van de riolering
Fiche
8A_E_213 Herstel van het oorspronkelijk trace van de Zeeploop
Fiche
8A_E_240 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Vlaamse OWL) in het Netebekken
Fiche
8A_E_251 Verbetering van de structuurkwaliteit en de natuurlijke waterhuishouding ifv GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (Lokale OWL) in het Netebekken
Fiche
8A_E_267 Structuurherstel voor waterlichaam Ebroekloop door creatie van stromingsdiversiteit binnen de zomerbedding
Fiche
8A_E_270 Vervangen van de oeververdediging van waterlichaam Kleine Beek te Grobbendonk door een type dat beantwoordt aan NTMB
Fiche
8A_E_272 Behoud natuurlijk peilregime voor Aestenbeek en Koeischotseloop te Malle
Fiche
8A_E_273 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor waterlichaam Tappelbeek en het kwalitatief integreren in nieuwe woonwijk
Fiche
8A_E_284 Structuurherstel voor Vuilvoortloop thv Addernesten door actieve heractivatie van het meanderingsproces en aanleg winterbed
Fiche
8A_E_285 Structuurherstel voor Maasloop (oude atlas) door verwijderen overwelvingen
Fiche
8A_E_286 Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen voor de Pikloop waarbij een afkoppeling van de riolering en een vermindering van de overstortwerking wordt gerealiseerd
Fiche
8B_B_008 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
Fiche
8B_B_016 Uitvoeren van baggerwerken op het kanaal naar Beverlo
Fiche
8B_B_032 Uitvoeren van sedimentruimingen/baggerwerken op de Lauwbeek
Fiche
8B_B_041 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 1ste categorie in Netebekken.
Fiche
8B_B_044 Uitvoering van sedimentruimingen op de onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie in Netebekken.
Fiche
8B_D_003 Uitvoeren waterbodemsanering op Molse Nete (cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_D_015 Uitvoeren waterbodemsanering op Bosbeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te saneren waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_011 Uitvoeren waterbodemonderzoek op Babbelsebeek (cfr Vlaamse lijst van prioritair te onderzoeken waterbodems) (prioriteit 1)
Fiche
8B_F_080 Uitvoeren waterbodemonderzoek in het Netebekken op de Grote Laak (prioriteit 2) (in aandachtsgebied)
Fiche
9_C_021 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg ifv integraal project Grote Laak (aandachtsgebied)
Fiche
9_C_022 Organiseren & coordineren gebiedsgericht overleg ifv integraal project Aa (deels aandachtsgebied, deels speerpuntgebied)
Fiche
9_C_023 Organiseren & coordineren van het gebiedsgericht overleg ifv de speerpuntgebieden Kleine Nete I en Wamp
Fiche
9_C_024 Organiseren & coordineren van het gebiedsgericht overleg ifv het speerpuntgebied Grote Nete I
Fiche
9_C_025 Organiseren & coordineren van het gebiedsgericht overleg ifv het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak
Fiche
9_C_035 Coordinatie van de opmaak van een adequaat beheerplan voor taplopen in het Netebekken
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid