Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2018 - Technische toelichtingen bij code van goede praktijk voor rioleringen aangepast

De CIW paste de technische toelichtingen bij hoofdstuk 3 'bronmaatregelen' en hoofdstuk 7 'overstortemissies' van de code van goede praktijk voor rioleringen aan.
  • Aanpassingen aan technische toelichtingen bij code van goede praktijk voor rioleringen (nieuwsbrief april 2018)De aangepaste richtlijnen voor het ontwerpen van infiltratievoorzieningen benadrukken nog sterker de toepassing van de ladder van Lansink en houden meer rekening met de mogelijke inname van nuttig buffervolume bij hoge grondwaterstanden.
  • De ecologische kwetsbaarheidskaart voor overstorten is aangepast aan de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). De technische toelichting bij deel 7 bevat nu ook een aandachtskaart met de voor overstorten kwetsbare drinkwaterwinningen.

Infiltratievoorzieningen

De richtlijnen wijzen ontwerpers van rioleringen nog meer op het belang van het toepassen van de ladder van Lansink bij het uitwerken van maatregelen voor hemelwater. Dit betekent dat men eerst moet nagaan of de afstroom van hemelwater kan vermeden worden, om vervolgens het afstromend hemelwater maximaal ter plaatse te houden en (in zoverre mogelijk) het te hergebruiken en (lokaal) te infiltreren en pas in laatste instantie het te bufferen en vertraagd af te voeren.

De richtlijnen voor de dimensionering van een infiltratievoorziening houden ook meer rekening met het verlies aan buffervolume bij hoge grondwaterstanden. Met deze aanpassing wordt de veiligheid van het volledige watersysteem, ook in perioden met een hoge grondwaterstand, beter gewaarborgd en is een uniforme aanpak tussen de verschillende waterloopbeheerders gerealiseerd.

In gebieden met hoge grondwaterstanden zullen rioolbeheerders meer moeten inzetten op het vermijden van afstroom, oppervlakkige infiltratie en een creatief ruimte-ontwerp.

Ecologische kwetsbaarheidskaart overstorten

De ecologische kwetsbaarheidskaart voor overstorten bij de code was opgemaakt op basis van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voor de beschermde vissoorten beekprik en rivierdonderpad en voor beekhabitat (habitattype 3260). De CIW heeft de kaart geactualiseerd aan de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). De technische toelichting bij deel 7 bevat nu ook een aandachtskaart met de voor overstorten kwetsbare drinkwaterwinningen.

De kaarten vormen een kader voor de inplanting van nieuwe overstorten en voor de aanpassing van bestaande overstorten die te vaak overstorten en een te hoge overstortbelasting hebben. Ook bij de voorbereiding van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 2022-2027 zullen de nieuwe kaarten gebruikt worden. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.