Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Eerste waterbeleidsnota

Op 8 april 2005 keurde de Vlaamse Regering de 1ste waterbeleidsnota goed. Vijf krachtlijnen vertolken de visie op het te voeren waterbeleid.

De vijf krachtlijnen zijn:

Krachtlijn 1. Het terugdringen van schade door wateroverlast en het voorkomen of beperken van watertekort

Het is onmogelijk om heel Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. Daarom richten de inspanningen zich in eerste instantie op het voorkomen en beperken van schade door overstromingen. Het concept "water vasthouden - bergen – afvoeren" vormt hierbij de leidraad. Tegelijkertijd wordt watertekort voorkomen of beperkt. Wateroverlast en watertekort zijn immers twee uitersten van hetzelfde probleem.

Krachtlijn 2. Water voor de mens

Het versterken van de multifunctionaliteit van het watersysteem vormt een tweede belangrijk aandachtspunt. De verschillende economische, ecologische en sociale functies van het watersysteem moeten een plaats krijgen en de draagkracht van het watersysteem moet hierbij gerespecteerd worden. De vitale rol van water in de economie en de samenleving zal versterkt worden. Sleutelelementen hierin zijn de ontwikkeling van scheepvaart als milieuvriendelijk alternatief voor wegtransport; en een duurzame watervoorziening voor de bevolking, de industrie en de landbouw. Nieuwe impulsen voor watergebonden recreatie en onroerend erfgoed verhogen de belevingswaarde van water.

Krachtlijn 3. De verbetering van de waterkwaliteit

Ter verbetering van de waterkwaliteit gaat bijzondere aandacht naar de organisatie en financiering van de waterzuivering. De drinkwatermaatschappijen krijgen hierbij een belangrijke rol toebedeeld. Door bovendien het oppervlaktewater, het grondwater, de waterbodems en waterrijke natuur in samenhang te benaderen, zorgt de waterbeleidsnota voor een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer in het algemeen en van de waterkwaliteit in het bijzonder.

Krachtlijn 4. Duurzaam en efficiënt gebruik van water

Aangezien water met een geschikte kwaliteit voor verschillende soorten gebruik steeds schaarser wordt, benadrukt de waterbeleidsnota het belang van initiatieven om water te hergebruiken en alternatieve waterbronnen aan te wenden. De waterbeleidsnota hecht in dit kader ook veel belang aan een groeiend bewustzijn en een aangepast gedrag bij watergebruikers.

Krachtlijn 5. Een meer geïntegreerd waterbeleid voeren

De overleg- en coördinatiestructuren die voorzien zijn in het decreet IWB zullen opgericht worden. Ook grensoverschrijdende samenwerking en overleg met het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening zijn essentieel voor een geïntegreerd waterbeleid. Verder wordt duidelijk gemaakt dat het waterbeleid niet enkel een zaak is van waterbeheerders en politici, maar van alle betrokkenen. Instrumenten zoals informatieverspreiding, mogelijkheden tot inspraak en samenwerking zullen hiervoor ingezet worden.

Over de eerste waterbeleidsnota is een toegankelijke brochure gemaakt.

  De Vlaamse Regering stelde de eerste waterbeleidsnota vast op 8 april 2005.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.