Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenvoortgangsrapport

Het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van het bekkenbeheerplan.

Inhoud

Het bekkenvoortgangsrapport geeft jaarlijks de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan.Ook eventuele knelpunten en de oplossingen ervoor worden besproken.

In het bekkenvoortgangsrapport vindt u ook een overzicht van de adviezen die het bekkenbestuur het jaar voordien uitbracht over de investeringsprogramma’s van waterbeheerders of over het stroomgebiedbeheerplan, en een rapportering uit de verschillende overlegstructuren.

Bekkenvoortgangsrapport 2013

Het bekkenvoortgangsrapport 2013 werd op 17 juni 2014 vastgesteld door de algemene bekkenvergadering. Dit document is enkel digitaal beschikbaar en te raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Naast het rapporteren over de voortgang van uitvoering van de acties uit de plannen is ook bijkomende informatie betreffende het integraal waterbeheer binnen het bekken opgenomen die de moeite zijn om kenbaar te maken. U leest er welke inspanningen in 2013 geleverd werden op het gebied van waterbeheersing en op welke manier gewerkt werd aan een betere waterkwaliteit en ecologie binnen het bekken van de Brugse Polders.  Er is ook aandacht voor een overzicht van de meteorologische omstandigheden in 2013 ikv het waterbeheer en een rapportering over het hoogwater- en laagwaterbeer, overstromingen en wateroverlast  binnen het bekken. Het rapport informeert ook over de werking van de verschillende bekkenstructuren, de recente ontwikkelingen in het integraal waterbeleid op diverse niveaus en over de genomen beleidsbeslissingen op Vlaams niveau.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.