Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het bekken van de Brugse Polders. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en polders). Ook de havenbedrijven uit het bekken van de Brugse Polders zetelen in het bekkenbestuur.

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de heer Carl Decaluwé, is de voorzitter van het bekkenbestuur. De bekkencoördinator is de secretaris.  

Samenstelling 

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1) 
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1) 

Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

 • 1 mandataris van de provincie West-Vlaanderen
 • 1 mandataris van de provincie Oost-Vlaanderen
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder
 • 1 vertegenwoordiger per havenbedrijf

Taken 

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
 • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.
 • .... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.