Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Speerpuntgebied Kalkenvaart

Volop actie in speerpuntgebied Kalkenvaart

De Kalkenvaart, een waterloop die dwars door de Kalkense Meersen loopt, is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Op het terrein wordt hard naar een goede watertoestand toegewerkt. Het bekkensecretariaat brengt de gemeenten en actoren in het gebied binnenkort samen in een integraal project voor de Kalkenvaart. Bedoeling is om de overblijvende knelpunten en de nodige acties en projecten samen te bespreken en verder uit te werken.

Langs de Schelde liggen belangrijke waterrijke gebieden die een overgang vormen tussen land- en watergebonden ecosystemen. Ze fungeren als buffer en als natuurlijke spons. De Kalkense Meersen ten zuiden van Kalken is één van die gebieden. De Kalkenvaart loopt dwars door de Kalkense Meersen en is bepalend voor de waterhuishouding van de meersen.

Sigmagebied Kalkense Meersen, sterke tandem van waterveiligheid en natuur

De Kalkense Meersen zijn Sigmagebied en speciale beschermingszone. Het gebied is belangrijk voor de bescherming tegen overstromingen en voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor vis en watergebonden natuur.

Klik op de figuur om de kaart te vergroten.

 

Grote werken aan de Oude Schelde, Driesesloot en Kalkenvaart

De Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos werken samen aan de sanering van vismigratieknelpunten en het herstel van de structuurkwaliteit van de waterlopen in de Kalkense Meersen.

Momenteel lopen de werken aan de Oude Schelde in Wichelen, een stuk van de Schelde dat eind 19de eeuw gedempt is en later beplant met populieren. Om meer ruimte te maken voor open water, rietmoerassen en een geleidelijke overgang van de waterloop naar de naastliggende meersen, wordt in de voormalige Scheldearm een nieuwe watervoerende geul aangelegd van 1400 m lang en tot 25 m breed. Deze watervoerende geul vormt een bijkomende verbinding tussen de Kalkenvaart en Driesesloot. Parallel hiermee komt een breed rietmoeras.

Meer afwaarts heeft de VMM een paar jaar terug al een gelijkaardige oeverzone gerealiseerd.

De uitgraving van de Oude Schelde bestaat uit twee gelijktijdige aannemingen. Het zuidelijk deel is een project van het ANB. Voor de noordelijke bocht werkt het ANB samen met de VMM en Natuurpunt, dat enkele percelen ter beschikking stelde.

De ontwikkeling van de Oude Schelde wordt voor een groot deel gefinancierd met de extra middelen in het kader van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

Bekkensecretariaat start integraal projectoverleg

Met deze en eerdere acties zijn belangrijke stappen gezet richting de goede watertoestand. Er moeten wel nog enkele hordes genomen worden. Daarom start het bekkensecretariaat begin 2019 integraal projectoverleg op binnen het speerpuntgebied Kalkenvaart.

Achter de schermen is hiervoor al heel wat werk verricht. Het bekkensecretariaat heeft het gebied grondig doorgelicht en de knelpunten geïnventariseerd. De komende maanden zal het secretariaat samen met de betrokken actoren en gemeenten mogelijke acties en projecten voor het gebied bespreken en verder uitwerken binnen het integraal projectoverleg.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.