Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maak kennis met het Benedenscheldebekken

Het Benedenscheldebekken omvat het Vlaamse deel van het stroomgebied van de tijgevoelige rivieren van het Schelde-estuarium: de Zeeschelde, de Durme (tot aan de dam in Lokeren) en de Rupel. Het bekken ligt deels in Antwerpen (50%), Oost-Vlaanderen (42%) en Vlaams-Brabant (8%). 69 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk binnen het bekken.

Het Benedenscheldebekken is een erg verscheiden bekken en omvat onder meer de Voorkempen, het Waasland, de Antwerpse agglomeratie, het Scheldeland, de Durmestreek en Klein-Brabant.

Het Schelde-estuarium is met zijn brak - zoet gradiënt een vrijwel uniek estuarium in Europa. Het situeert zich binnen het Benedenscheldebekken over de volledige lengte van de Schelde maar ook in de Ringvaart tot Merelbeke, waar het getij door middel van een stuw en een schutsluis gestopt wordt. Ook een aantal zijrivieren (de tij- Durme en de Rupel) behoort tot het estuarium en ondervindt getijdeninvloed.

De Zeeschelde wordt onderverdeeld in een brak gedeelte en een zoet gedeelte. De grens tussen het brakke en zoete gedeelte van de Zeeschelde bevindt zich stroomopwaarts van Antwerpen. Omdat deze grens functie is van het wasdebiet in de Schelde, is deze grens variërend in de tijd. Bij hoog  wasdebiet verschuift de grens naar meer stroomafwaarts en omgekeerd. Bij extreem laag wasdebiet kan deze grens zelfs Temse bereiken.

 

Waterbeheerders

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), nv De Scheepvaart, Afdeling Maritieme Toegang (AMT)

(Vanaf 1 januari 2018 fuseren Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart in De Vlaamse Waterweg nv.)

 • beheren de bevaarbare waterlopen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie

Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

 

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie buiten de polder en watering

Opwijk, Sint-Niklaas, Buggenhout, Gent (*)

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van derde categorie op hun grondgebied buiten de polder en watering

Polders van Ettenhoven, Muisbroek, Vliet en Zielbeek, Willebroek, Scheldeschorren-Noord, Kruibeke, Oost-Sive-Schouselbroek, Land van Waas, tussen Schelde en Durme, Schelde Durme Oost, Vlassenbroek, Bergenmeersen, Tielrode, Moervaart en Zuidlede, Belham

 • beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie binnen de polder en de watering

(*) De andere gemeenten droegen in 2014 of 2015 het beheer van hun waterlopen volledig over aan de provincie. Deze waterlopen zijn geherklasseerd naar waterlopen van tweede categorie.

Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 • meet en modelleert de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit en rapporteert erover
 • meet, inventariseert en modelleert de emissies in het water en rapporteert erover
 • houdt toezicht op de drinkwatervoorziening en de waterzuivering
 • adviseert milieuvergunningsaanvragen voor afvalwaterlozingen
nv Aquafin
 • ontwerpt en bouwt de bovengemeentelijke infrastructuur voor waterzuivering
 • exploiteert rioolwaterzuiveringsinstallaties en bovengemeentelijke rioleringen
Gemeenten
 • staan in voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel

Watermaatschappijen en rioleringsinstanties

 • zijn verantwoordelijk voor de opvang, het transport en de zuivering van het afvalwater

  (Voor de uitvoering van deze saneringsplicht hebben de watermaatschappijen contracten afgesloten met de gemeenten en Aquafin, met daarin afspraken over de organisatie en de financiering).

Drinkwatervoorziening

De Watergroep, Water-link, PIDPA, Farys

 • staan in voor de winning, de distributie en het transport van drinkwater

Grondwater

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)        
 • beheert de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.