Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden > Maarkebeek

Maarkebeek, aandachtsgebied

De bovenlopen van de Maarkebeek en de Pauwelsbeek en Krombeek stromen door waardevolle bronbosjes en herbergen zeldzame vissoorten, zoals de rivierdonderpad en de beekforel. Dit glooiende landschap heeft een uitgesproken agrarisch karakter. Bodemerosie is er sterk aanwezig.

 Maarkebeek - landgebruik

Waterkwaliteit en biologie in de Maarkebeek vooruit helpen

De fysicochemische waterkwaliteit van de Maarkebeek is relatief goed. Enkel de parameter 'totaal fosfor' scoort nog ontoereikend. Helaas doet de biologie in de benedenloop van de Maarkebeek het minder goed. Pesticiden en een slechte structuurkwaliteit in het benedenstroomse deel liggen er mee aan de basis.

Lees meer

 

Maarkebeekvallei beter beschermen tegen wateroverlast

De voorbije jaren zijn al flink wat maatregelen genomen tegen de wateroverlast in Etikhove en Leupegem. Zo is een dijk gebouwd langs de Lammekensstraat in Leupegem en werd het gecontroleerde overstromingsgebied langs de Nederaalbeek in Etikhove vergroot.

Om het overstromingsrisico verder te verminderen, hebben de VMM, provincie Oost-Vlaanderen, Oudenaarde en Maarkedal zich geëngageerd om samen bijkomende maatregelen te nemen. De samenwerking is vastgelegd in een riviercontract voor de Maarkebeek.

 

Overleg en samenwerking intensifiëren

Het bekkensecretariaat brengt waterbeheerders, andere overheden en maatschappelijke organisaties in het stroomgebied van de Maarkebeek samen in een gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO). Binnen het overleg bewaken we en stimuleren we de voortgang in de watertoestand en bekijken we de mogelijkheden om projecten af te stemmen en te versterken afstemming. Prioritaire  thema’s zijn fosfor, stikstof en pesticiden, rioleringen, hydromorfologie en erosie.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.