Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken

In de afstroomgebieden van de IJse en de Laan willen we in 2021 een goede watertoestand bereikt hebben. Beide gebieden zijn speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

IJse

Foto Peter Maris

De IJse ontspringt in het Zoniënwoud en mondt in de Doode Bemde uit in de Dijle. De waterloop vormt een belangrijke groenblauwe verbinding tussen Zoniënwoud en Meerdaalwoud. De IJse heeft al een behoorlijke waterkwaliteit en ook de waterplanten en vissen scoren er goed. Om tegen 2021 een goede watertoestand te kunnen halen, zijn evenwel nog belangrijke inspanningen nodig. Het bekkensecretariaat bracht daarom alle betrokken actoren samen in een integraal project.

Lees meer

Laan

Foto VMMVoor de Laan lijkt de goede watertoestand haalbaar tegen 2021. De waterkwaliteit is de voorbije jaren sterk vooruitgegaan. Er zijn ook geen vismigratieknelpunten meer. Vooral nutriënten vormen nog een probleem. De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur en erosiebestrijding moeten de instroom van nutriënten beperken. Of de vervuilde waterbodem van de Laan een hypotheek zal leggen op de goede ecologische toestand is op dit moment nog onduidelijk.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.