Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Webtoepassing Watertoets

De webtoepassing watertoets ondersteunt particulieren, vergunningverleners en adviesverleners bij het uitvoeren van de watertoets.

webbutton

  

 Bekijk een instructiefilmpje over de webtoepassing watertoets.

   

Uitleg bij de modules van de webtoepassing

De webtoepassing bevat diverse modules die gericht zijn op verschillende aspecten van de watertoets. Welke modules u te zien krijgt, hangt af van het profiel waarmee u zich aanmeldt.

     

Ik meld me aan als particulier

Moet er advies gevraagd worden en aan wie?

Via deze module komt u te weten of de vergunningverlener bij de beoordeling van uw bouwvergunningsaanvraag verplicht is om advies te vragen in het kader van de watertoets en wie de adviesinstantie(s) is(zijn). U vindt er ook contactinformatie zodat u voor specifieke vragen de adviesinstantie kan contacteren.

Aanbevelingen voor het ontwerp

Deze module geeft u de belangrijkste aanbevelingen voor uw ontwerp zodat het probleemloos de watertoets kan doorstaan.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. Via deze module kunt u het controleformulier/de aanstiplijst online invullen, opslaan, afdrukken en toevoegen aan uw bouwvergunningsaanvraag. U weet meteen of er aan de regels van de verordening voldaan is.

Rekentool hemelwaterhergebruik

Omvat uw project de (her)bouw van een overdekte constructie die geen eengezinswoning is en groter is dan 100 m²? Dan moet u volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen een hemelwaterput van maximaal 10.000 liter plaatsen. Wilt u toch een grotere put plaatsen omdat er in en rondom het gebouw veel extra mogelijkheden zijn om het hemelwater te hergebruiken? Dan kunt u een gemotiveerde afwijking van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater aanvragen om een grotere hemelwaterput te mogen plaatsen en de infiltratievoorziening kleiner te dimensioneren.

De rekentool hemelwaterhergebruik geeft u een richtwaarde (oppervlakte in m²) die in mindering kan gebracht worden bij de dimensionering van een infiltratievoorziening of buffervoorziening op basis van de horizontale dakoppervlakte van de overdekte constructie, het voorziene hergebruik en het voorziene volume van de hemelwaterput.

Machtiging

Plant u werken aan een onbevaarbare waterloop of op minder dan 5 meter afstand van deze waterloop (bv. het bouwen van een overwelving van de waterloop, het aansluiten van een lozingsleiding op de waterloop, of het aanbrengen van een verharding binnen deze 5 m-zone…) dan hebt u een machtiging van de waterloopbeheerder nodig om deze werken te mogen uitvoeren. De aanvraag voor een machtiging kunt u integreren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Als de waterloopbeheerder een gunstig advies verleent (eventueel onder voorwaarden), geldt dit advies als machtiging voor de werken in de waterloop, zonder dat daarvoor nog een aparte procedure moet doorlopen worden.
 
Via de module machtiging komt u te weten welke informatie de waterloopbeheerder nodig heeft om uw machtigingsaanvraag te kunnen beoordelen. U kunt de ingevulde vragenlijst ook opslaan en afdrukken en toevoegen aan uw bouwaanvraag.

Signaalgebieden

In de signaalgebieden gelden verscherpte richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Via deze module kunt u nagaan of uw project binnen een signaalgebied ligt en ontdekt u of er een bewarend beleid geldt dan wel of u project aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Meer informatie vindt u in de rubriek signaalgebieden.

Watertoets checklist

De watertoets checklist is een allesomvattende vragenlijst waarmee u kunt aangeven hoe er in uw project voor gezorgd wordt dat er geen schadelijke effecten op het watersysteem ontstaan. Een goed ingevulde checklist bij de vergunningsaanvraag voegen, is een belangrijke meerwaarde voor een vlotte uitvoering van de watertoets door de vergunningverlener (en adviesverlener).

  
Ik meld me aan als vergunningverlener

Moet er advies gevraagd worden en aan wie?

Via deze module komt u te weten of het verplicht is om advies te vragen aan de waterbeheerder(s) en wie de bevoegde adviesinstanties zijn.

Toets van het gezond verstand

In deze module vindt u voorbeelden van waterparagrafen voor opname in de vergunning in een situatie waarbij er geen schadelijke effecten van de vergunningsaanvraag worden verwacht.

Aanbevelingen voor de waterparagraaf

Worden er wel effecten op het watersysteem verwacht, dan vindt u via de module ‘Aanbevelingen voor de waterparagraaf’ voorbeeldparagrafen voor opname in de vergunning afhankelijk van de specifieke kenmerken van het project en de ligging ervan. Neem de voorbeelden niet zomaar over, maar verfijn ze gebieds- en projectspecifiek.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. Via deze module kunt u nagaan of aan de regels van de verordening voldaan is.

Rekentool hemelwaterhergebruik

Wanneer de initiatiefnemer van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de (her)bouw van een gebouw dat geen ééngezinswoning is, een hemelwaterput groter dan 10.000 liter voorziet, kunt u aan de hand van deze module uitrekenen hoeveel vierkante meter in mindering mag worden gebracht bij de dimensionering van de infiltratievoorziening (buffervoorziening) in plaats van de standaardaftrek van 60 m².

Signaalgebieden

In de signaalgebieden gelden verscherpte richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Via deze module kunt u nagaan of het project in een signaalgebied ligt en als dit het geval is of er in dit gebied een bewarend beleid van toepassing is dan wel of het project aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Meer informatie vindt u in de rubriek signaalgebieden.

     

Ik meld me aan als adviesverlener

Moet er advies gevraagd worden en aan wie?

Via deze module komt u te weten welke waterbeheerder(s) de bevoegde adviesinstantie is/zijn voor een specifieke vergunningsaanvraag.

Aanbevelingen voor het wateradvies

In deze module vindt u afhankelijk van de specifieke kenmerken en de ligging van een project, voorbeeldparagrafen voor de opbouw van een wateradvies. Let wel, neem de voorbeelden niet zomaar over, maar verfijn ze gebieds- en projectspecifiek.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en verkavelingsaanvragen moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen. Via deze module kunt u nagaan of aan de regels van de verordening voldaan is.

Rekentool hemelwaterhergebruik

Wanneer de initiatiefnemer van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de (her)bouw van een gebouw dat geen ééngezinswoning is, een hemelwaterput, groter dan 10.000 liter voorziet, kunt u hier uitrekenen hoeveel vierkante meter in mindering mag worden gebracht bij de dimensionering van de infiltratievoorziening (buffervoorziening) in plaats van de standaardaftrek van 60 m².

Signaalgebieden

In signaalgebieden gelden verscherpte richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Via deze module kunt u nagaan of het project in een signaalgebied ligt en als dit het geval is of er in dit gebied een bewarend beleid van toepassing is dan wel of het project aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Meer informatie over de signaalgebieden vindt u in de rubriek signaalgebieden.

    

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.