Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maatregelenprogramma voor Vlaanderen

Het maatregelenprogramma beschrijft hoe de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid gerealiseerd kunnen worden. Het bevat ook maatregelen die de kwantiteit van oppervlaktewater ten goede komen, overstromingen beperken en vervuilde waterbodems aanpakken.

 

 

Inhoud

De kaderrichtlijn Water beoogt voor oppervlaktewater een goede ecologische en een goede chemische toestand en voor grondwater een goede kwantitatieve en chemische toestand. Het decreet Integraal Waterbeleid breidt de integrale aanpak uit met aspecten van oppervlaktewaterkwantiteit, waterbodems en overstromingen. Om deze doelen te bereiken formuleert het maatregelenprogramma maatregelen.

Het maatregelenprogramma groepeert de maatregelen per thema. Per thema worden de maatregelen opgesomd uit het beleid dat al was goedgekeurd voor de stroomgebiedbeheerplannen. Dit zijn de basismaatregelen: maatregelen uit de bekkenbeheerplannen en de maatregelen die voortvloeien uit andere Europese regelgeving.

Daarnaast worden alle mogelijke aanvullende maatregelen geïnventariseerd. Per thema wordt aangegeven welke aanvullende maatregelen tegen 2015 zullen uitgevoerd worden.

 

Maatregelenformulieren

Voor elke maatregel uit het maatregelenprogramma is ook een formulier beschikbaar waarin de maatregel wordt toegelicht. In een maatregelenformulier vindt u ook informatie over de doelgroepen, over de kostprijs en de effecten en informatie over de klimaattoets. De maatregelenformulieren horen bij het maatregelenprogramma.

 

Rapportering 2012

Ten laatste op 22 december 2012 moest de voortgang van de maatregelen elektronisch gerapporteerd worden aan de Europese Commissie. Het gaat om de voortgang in de periode 2010 t.e.m. eind 2012.

De rapportering werd voorbereid binnen de CIW en werd op 21 december 2012 via het Reportnet aan de Commissie gerapporteerd.

De informatie werd aangeleverd via de werkgroepen Ecologisch Waterbeheer, Waterkwantiteit, Bagger- en Ruimingsspecie en de subwerkgroep Grondwater. De CIW werkgroep Kaderrichtlijn Water coördineerde het proces.

Alle basismaatregelen (een 100-tal) waren eind 2012 in uitvoering of voltooidVan de 170 aanvullende maatregelen waren 8 voltooid, 119 in uitvoering en 43 maatregelen nog niet opgestart.

Het rapport bij "gerelateerde inhoud" bevat de informatie die aan de Commissie werd gerapporteerd:

  • informatie m.b.t. de algemene voortgang bij de implementatie van het maatregelenprogramma
  • een korte toelichting over de implementatie van andere Europese milieurichtlijnen die bijdragen aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water
  • geclusterde informatie over de uitvoering van de basismaatregelen
  • informatie over de voortgang van elke aanvullende maatregel
  • gekwantificeerde informatie a.d.h.v. indicatoren voor de “key type of measures”, dit zijn de meest relevante maatregelen om de doelstellingen binnen de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas te bereiken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.