Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Stroomgebiedbeheerplan voor de Maas

Op 8 oktober 2010 stelde de Vlaamse Regering het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas en het bijhorende maatregelenprogramma voor Vlaanderen definitief vast.

Het Vlaamse stroomgebiedbeheerplan voor de Maas heeft betrekking op een eerder klein deel van Vlaanderen. Enkel het bekken van de Maas ligt in het stroomgebied van de Maas.

 

 Inhoud

 • hoofdstuk 1: algemene informatie over de opmaak van het plan en het stroomgebiedsdistrict 
 • hoofdstuk 2: de analyses en beoordelingen - de beschrijving van sectoren, de karakterisering van oppervlakte- en grondwater, de druk- en impactanalyse en de economische analyse
 • hoofdstuk 3: de gegevens met betrekking tot de beschermde gebieden oppervlaktewater en grondwater 
 • hoofdstuk 4: het kader van de milieudoelstellingen en de afwijkingen
 • hoofdstuk 5: beschrijving en rapportering van diverse aspecten met betrekking tot de monitoring van water
 • hoofdstuk 6: de aanduiding van de functies, meer specifiek van grondwaterlichamen
 • hoofdstuk 7: een samenvatting van het maatregelenprogramma voor Vlaanderen
 • hoofdstuk 8: de algemene conclusies en de samenvatting van de maatregelen en de
  afwijkingen

 

 • Bijlagen:
  • bijlage 1:  allerlei gegevens over de overkoepelende stroomgebiedbeheerplannen op
   internationaal niveau, de andere relevante plannen en programma’s, …
  • bijlage 2:  maakt duidelijk dat er geen gevolgen zijn voor ruimtelijke plannen
  • bijlage 3: gedetailleerde informatie per oppervlaktewater- en grondwaterlichaam
  • bijlage 4: een niet-technische samenvatting van de inhoud van het plan

 

Bij het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas hoort ook een kaartenatlas en een maatregelenprogramma. Het maatregelenprogramma werd opgesteld voor heel Vlaanderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.