Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Waterbeheerkwesties

De waterbeheerkwesties geven een beeld van de toestand vandaag en van de belangrijkste knelpunten waarom we de doelstellingen van het integraal waterbeleid niet halen.

 

De waterbeheerkwesties zijn de problematieken die de realisatie van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water in de weg staan.

De kaderrichtlijn Water bepaalt dat minstens 2 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheer-plannen betrekking hebben, een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict aan het publiek moeten voorgelegd worden.

De omschrijvingen zijn beknopt gehouden en geïllustreerd met figuren en informatie uit bestaande publicaties. Meer en diepgaandere informatie kan teruggevonden worden in deze publicaties.

 

De geformuleerde waterbeheerkwesties zijn:

  • De verontreinigingsdruk daalt onvoldoende
  • De hydrologie en hydromorfologie zijn sterk gewijzigd
  • Maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd
  • Grote uitdagingen versus beperkte middelen   
  • De doelstellingen zijn niet haalbaar vanuit het waterbeleid alleen

 

download hierDownload hier de tekst van de waterbeheerkwesties

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.