Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden > Zwalm > Naar een betere waterkwaliteit voor de Zwalm

Naar een betere waterkwaliteit voor de Zwalm

Te hoge concentraties aan fosfor en stikstof zorgen er voor dat de Zwalm en verschillende zijwaterlopen een matige waterkwaliteit hebben. Ook (afbraakproducten van) bestrijdingsmiddelen belemmeren een goede watertoestand voor de Zwalm. Een aantal bovenlopen (bv. het opwaartse deel van de Sassegembeek) hebben wel een goede biologische waterkwaliteit.

Waterzuiveringsinfrastructuur verder uitbouwen

In het stroomgebied van de Zwalm sluiten we meer huishoudens aan op de riolering, waardoor o.a. de nieuwe waterzuiveringsinstallatie van Sint-Denijs-Boekel en de nog te bouwen installatie van Nederzwalm ten volle benut worden. Ook het rendement van de zuiveringsinfrastructuur kan beter. In de regio Zwalm-Brakel-Zottegem is de vuilvracht nog te veel verdund.

Erosie bestrijden en nutriëntenlast verminderen

Vooral in een aantal zijlopen en bovenlopen van de Zwalm, zoals de Peerdestokbeek, de Traveinsbeek, de Molenbeek-Velzeke, de Sassegembeek, de Verrebeek en de Dorenbeek-Horrebeek is de instroom van bodemdeeltjes door erosie groot. Samen met de bodemdeeltjes komen ook nutriënten in de waterloop. Om de erosie kordaat aan te pakken, moeten we inzetten op een combinatie van maatregelen zoals teeltrotatie, het inzaaien van groenbedekkers in de winterperiode en het aanleggen van grasbufferstroken en erosiedammen.

De landbouwpercelen in  de benedenvallei van de Zwalm zijn matig tot weinig erosiegevoelig. Toch moeten we ook hier inspanningen leveren om de sedimentinstroom terug te dringen. Naast erosiemaatregelen, zetten we in op het respecteren van de teeltvrije en bewerkingsvrije zone langs waterlopen en de verdere aansluiting van rioleringen.

Vismigratie herstellen en visbestand beschermen

Via gerichte beheermaatregelen moeten we de aanwezige zeldzame vissoorten zoals beekprik, beekforel, rivierdonderpad, bittervoorn en kwabaal (middenloop Zwalm) beter beschermen en hun leefgebied herstellen.

In de Dorenbosbeek en de Sassegembeek komt nog een autochtone restpopulatie van beekforel voor. Deze soort gedijt in waterlopen met een snelstromend karakter, een grofkorrelig substraat en een zeer goede waterkwaliteit. Het plaatsen van IBA's om de resterende puntlozingen aan te pakken is dan ook een prioriteit. Verder volgen de waterkwaliteit hier nauwgezet op en proberen we calami­teiten en de instroom van sediment zo goed mogelijk in te perken.

We zorgen ervoor dat vismigratieknelpunten op prioritaire migratieroutes één voor één weggewerkt worden, o.a. in de Zwalm, Sassegembeek, Verrebeek, Molen­beek-Velzeke, Passemaerebeek en de Zegelaarbeek.

De komende jaren willen we de vismigratie in het stroomgebied van de Zwalm verder herstellen.

De VMM zal het laatste knelpunt op de benedenloop van de Zwalm aan de Zwalmmolen aanpakken. De provincie Oost-Vlaanderen zal een oplossing uitwerken voor de knelpunten aan de Driesmolen en de Van Temschemolen in de Molenbeek in Velzeke. En aan de monding van de Zwalm in de Boven-Schelde zal de VMM een oeverzone inrichten en een aangepast beheer voorzien.

 

(foto: Pede's molen Passemarebeek, Hundelgem) 

Pede's molen, Passemarebeek, Hundelgem

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.