Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterkwaliteit en biologie vooruit helpen

De fysicochemische waterkwaliteit van de Maarkebeek is relatief goed. Enkel de parameter 'totaal fosfor' scoort nog ontoereikend. Helaas doet de biologie in de benedenloop van de Maarkebeek het minder goed. Pesticiden en een slechte structuurkwaliteit in het benedenstroomse deel liggen er mee aan de basis.

Inspoeling van nutriënten en sediment aanpakken

Het hellende landschap van de Vlaamse Ardennen en de fijnkorrelige leembodem maken het stroomgebied van de Maarkebeek zeer erosiegevoelig.

In een aantal zones langs de Nederaalbeek (Boitsbank), de Pauwelsbeek (Markette, Tenhoutestraat, Leideveld) en de Molenbeek-Maarkebeek (ter hoogte van de molens) zal onderzocht worden welke maatregelen de instroom van vervuild of nutriëntenrijk water, sediment en gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen kunnen tegengaan. Zijn brongerichte maatregelen voldoende, of is bijkomend een bufferstrook of oeverzone nodig?

Zo bekijkt de provincie op dit ogenblik welke instrumenten kunnen ingezet worden voor de realisatie van een bufferstrook/oeverzone langs de Krombeek-Maarkebeek-Steenbeek

Natuurlijk karakter waterlopen en visbestand herstellen

Waardevolle bronbosjes kenmerken de vallei van de Krombeek, de bovenloop van de Maarkebeek (ook Molenbeek genoemd) en de Pauwelsbeek. In de Molenbeek,  de Nederaalbeek, de Pauwelsbeek en de Krombeek zetten we in op een betere waterkwaliteit, op meer structuurkwaliteit en op vrije vismigratie.

Ook de bestrijding van de reuzenbalsemien, een invasieve oeverplant, staat er op de agenda. Verder nemen we maatregelen om de aanwezige vispopulaties (rivierdonderpad, serpeling, beekforel en beekprik) te beschermen en hun leefgebied waar mogelijk uit te breiden.

           Vistrap Maarkebeek, Nonnemolen

Verder uitbouwen van waterzuiveringsinfrastructuur

De nieuwe waterzuiveringsinstallaties in Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) en Maarkedal-Oudenhove en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel binnen de zuiveringsgebieden van Schorisse, Ronse, Horebeke en Oudenaarde moeten de puntverontreinigingen in de bovenlopen van de Maarkebeek, Pauwelsbeek, Nederaalbeek en Krombeek wegnemen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.