Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Maasbekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en wateringen).

Omwille van de geografische spreiding werd specifiek voor het Maasbekken de Bestuursgroep Maasbekken Noord opgericht. In deze bestuursgroep zetelen alle leden van het bekkenbestuur uit het Antwerpse deel van het Maasbekken. De bestuursgroep wil de lokale betrokkenheid vergroten en gebiedsgericht bestuurlijk overleg versterken. De bestuurgroep Maasbekken Noord komt samen voorafgaandelijk aan het bekkenbestuur Maasbekken waaraan het input levert. Formele besluiten op bekkenniveau (o.a.decretale taken) kunnen enkel binnen het bekkenbestuur genomen worden.

De gouverneur van de provincie Limburg, de heer Jos Lantmeeters, is de voorzitter van het bekkenbestuur van het Maasbekken. De gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Cathy Berx, zit de bestuursgroep Maasbekken Noord voor. De bekkencoördinator is de secretaris van beide bestuurlijke overlegplatformen.

Samenstelling

  • Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

- Leefmilieu en Waterbeleid (1)
- Landinrichting en Natuurbehoud (1)
- Openbare Werken en Mobiliteit (2)
- Ruimtelijke Ordening (1)
- Landbouw (1)
- Economie (1) 

  • Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

- 1 mandataris van de provincie Limburg en 1 mandataris van de provincie Antwerpen
-
1 mandataris per gemeente
- 1 mandataris per watering

Taken 

  • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
  • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
  • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
  • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
  • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.
  • .... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.