Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Wateruitvoeringsprogramma (WUP)

Wateruitvoeringsprogramma (WUP)

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de uitvoering van de volgende jaren. Net zoals de stroomgebiedbeheerplannen, bestaat het WUP uit verschillende delen: een deel op stroomgebiedniveau, 11 bekkenspecifieke delen, een deel op grondwatersysteemniveau en een deel over de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

Naast een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen, vindt u in het WUP ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. Daarnaast rapporteert het WUP over de signaalgebieden. 

Wateruitvoeringsprogramma 2018 (WUP 2018)

De CIW gaf op 24 juni 2019 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018.

Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen in 2018 en blikt vooruit op de komende jaren:

  • het deel op stroomgebiedniveau stelt een aantal realisaties in de kijker, geeft een aantal totaaloverzichten over de uitvoering van het volledige  maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen en schetst de stand  van zaken van de uitvoering en de planning van de generieke acties;
  • de 11 bekkenspecifieke delen geven gebiedsspecifiek de stand van zaken van de uitvoering en de planning van de acties op bekkenniveau weer, met bijzondere aandacht voor de speerpunt- en aandachtsgebieden; de advisering bij de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en bij het optimalisatieprogramma bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur werden geïntegreerd in het WUP;
  • het deel op grondwatersysteemniveau beschrijft de voortgang en planning van de acties voor de 6 grondwatersystemen;
  • het deel over de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringplannen schetst de actualisaties van de zoneringsplannen en geeft een overzicht van de uitgevoerde GUP-projecten; er is gedetailleerde informatie opgenomen per gemeente.

De verschillende delen van het WUP 2018 kunt u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina. De stand van zaken van de uitvoering van de signaalgebieden vindt u in de rubriek 'signaalgebieden'.

De documenten van de vorige wateruitvoeringsprogramma's, het WUP 2016, vindt u hier en van het WUP 2017 vindt u hier.

Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan de tussentijdse evaluatie van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021. De evaluatie was voorzien in actie 9_A_0010 van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen.

Het rapport behandelt de voortgang in de uitvoering van het maatregelenprogramma en schetst het verloop van de toestand van de waterlichamen voor de jaren 2016 en 2017. Bijzondere aandacht gaat naar de toestand in de speerpuntgebieden en in de grondwaterlichamen waarvoor een herstelprogramma loopt.

Raadpleeg de tussentijdse evaluatie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.