Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Planning 2016 - 2021 > Bekkenspecifiek deel bekken Brugse Polders 2016 -2021

Bekkenspecifiek deel bekken Brugse Polders 2016 -2021

Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het bekken van de Brugse Polders. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.

Focus op het oppervlaktewater in het bekken van de Brugse Polders

 

Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders focust op het oppervlaktewater in het bekken van de Brugse Polders en bestaat uit volgende hoofdstukken:

  • Een algemene beschrijving van de ligging van het bekken en van wat het bekken kenmerkt.
  • Analyses beschrijven de belangrijkste sectoren in het bekken en de invloed van deze sectoren op het watersysteem. Ook de aanwezigheid van beschermde gebieden en het overstromingsrisico in het bekken wordt in dit hoofdstuk behandeld.
  • De milieudoelstellingen waaraan de toestand van het oppervlaktewater getoetst wordt en de huidige toestand in het bekken.
  • De visie op het waterbeheer in het bekken. Welke watergebonden problemen doen zich voor en hoe wil de overheid de problemen aanpakken.
  • Acties om de toestand van het oppervlaktewater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen hebben betrekking op het ganse bekken, op een bepaald gebied of op een bepaalde waterloop in het bekken.
  • Een beknopt overzicht van de vooruitgang van de toestand van het watersysteem in het bekken in de voorbije zes jaar en een overzicht van de gemotiveerde afwijkingen op het behalen van de milieudoelstellingen.

 

 

Bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders trekt kaart van gebiedsgerichte werking

 

In het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders is 1 aandachtsgebied aangeduid, het aandachtsgebied Rivierbeek-Hertsbergebeek. In aandachtsgebieden wordt gestreefd naar een goede waterkwaliteit in 2017 of is er een sterke lokale dynamiek aanwezig om acties uit te voeren die in aanzienlijke mate bijdragen aan een verbetering van de toestand.

In het aandachtsgebied  Rivierbeek-Hertsbergebeek kan mits de nodige inspanningen een belangrijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om de acties en maatregelen te bundelen en op elkaar af te stemmen.

Uiteraard blijven we ook in de andere gebieden in het bekken investeren in een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast.

De visie en de acties die in elk van deze gebieden gepland zijn, vindt u terug in het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders.

U kunt het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders 2016 - 2021 downloaden via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Wie informatie zoekt over het vorige bekkenbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders en de daarbijhorende bekkenvoortgangsrapporten vindt die eveneens in de rubriek gerelateerde inhoud onderaan de pagina.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.