Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het bekken van de Gentse Kanalen. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en polders).

De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, mevrouw Carina Van Cauter, is de voorzitter van het bekkenbestuur. De bekkencoördinator is de secretaris. 

Samenstelling  

Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

 • Leefmilieu en Waterbeleid (1)
 • Landinrichting en Natuurbehoud (1)
 • Openbare Werken en Mobiliteit (2)
 • Ruimtelijke Ordening (1)
 • Landbouw (1)
 • Economie (1) 

Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

 • 1 mandataris van de provincie West-Vlaanderen
 • 1 mandataris van de provincie Oost-Vlaanderen
 • 1 mandataris per gemeente
 • 1 mandataris per polder of watering

Een vertegenwoordiger van het Havenbedrijf Gent, GAB

Aan het bekkenbestuur van het bekken van de Gentse Kanalen zijn ook enkele adviserende leden toegevoegd:

 • 1 adviserend lid vanuit de drinkwatermaatschappijen
 • 1 adviserend lid vanuit Waterschap Scheldestromen (Nederland)
 • 1 adviserend lid vanuit de riooloperatoren.  

Taken 

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
 • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.

 • .... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.