Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur

Het bekkenbestuur is de bestuurlijke pijler van het wateroverleg in het Demerbekken. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, de polders en de watering). Ook vertegenwoordigers van de regionale landschappen, rioolbeheerders en de VLM nemen deel aan het overleg.

De gouverneur van de provincie Vlaams Brabant, de heer Jan Spooren, en van de provincie Limburg, de heer Jos Lantmeeters, zijn wisselend (om de twee jaar) voorzitter van het bekkenbestuur. De bekkencoördinator is de secretaris. 

Samenstelling 

 • Vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest aangeduid door de ministers bevoegd voor:

- Leefmilieu en Waterbeleid (1)
- Landinrichting en Natuurbehoud (1)
- Openbare Werken en Mobiliteit (2)
- Ruimtelijke Ordening (1)
- Landbouw (1)
- Economie (1) 

 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen uit het bekken:

- 1 mandataris van de provincie Vlaams Brabant
- 1 mandataris van de
provincie Limburg
- 1 mandataris per gemeente
- 1 mandataris per polder of watering

 • Vertegenwoordigers van de regionale landschappen
 • Vertegenwoordigers van de rioolbeheerders
 • De Vlaamse Landmaatschappij 

Taken 

 • Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen.
 • Het bekkenspecifieke deel van het 6-jaarlijkse stroomgebiedbeheerplan en van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma goedkeuren.
 • De waterbeleidsnota en het Vlaamse deel van het stroomgebiedbeheerplan adviseren.
 • De zoneringsplannen, de investeringsprogramma’s van de waterbeheerders en de investeringsprogramma's voor de waterzuiveringsinfrastructuur adviseren.
 • Belangrijke projecten of intenties binnen het bekken toelichten of bespreken.
 • .... 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.