Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenraad

De bekkenraad is het adviesorgaan van het bekken. De bekkenraad staat in voor het maatschappelijk overleg met het middenveld. Via de bekkenraad wordt het middenveld bij het integraal waterbeleid van het bekken betrokken.

Samenstelling

De voorzitter van de bekkenraad is de bekkencoördinator.

In de bekkenraad zetelen vertegenwoordigers uit volgende maatschappelijke belangengroepen en sectoren betrokken bij waterbeleid:

 • landbouw
 • natuur
 • bos, milieu en landschap
 • industrie en handel
 • ontginning en energie
 • visserij
 • toerisme en recreatie
 • wonen
 • transport- en vervoersector 

Taken

 •  Advies geven bij het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken van het stroomgebiedbeheerplan.
 • Advies geven bij het bekkenspecifieke deel voor het Demerbekken van het jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma.
 • Advies geven bij alle andere onderwerpen die worden voorgelegd door de CIW, het bekkensecretariaat, de algemene bekkenvergadering of het bekkenbureau.
 • Op eigen initiatief advies uitbrengen over watergebonden dossiers. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.