Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Aanpak reuzenbalsemien over de grenzen

Op 28 april 2016 organiseerde het bekkensecretariaat een overleg over de grensoverschrijdende aanpak van de reuzenbalsemien in het stroomgebied van de Mark. Er werd overeengekomen om de plant gezamenlijk te bestrijden en bovenstrooms te starten. De vergadering vormde een nieuwe start voor het overleg tussen de Vlaamse en Waalse waterbeheerders in de Markvallei. Ook over andere beheeraspecten willen we in de toekomst met de Waalse collega’s overleg organiseren.

ReuzenbalsemienHet bekkensecretariaat organiseerde in het voorjaar van 2016 in Ath een overleg met alle bevoegde Vlaamse en Waalse waterbeheerders over de bestrijding van de reuzenbalsemien langs de Mark.

Op het overleg werden afspraken gemaakt voor een doortastende aanpak van deze invasieve uitheemse plant.  Voor een succesvolle bestrijding moet bovenstrooms gestart worden en zoveel mogelijk gebiedsdekkend gewerkt worden. De bestrijding in het stroomgebied van de Mark vraagt daarom een grensoverschrijdende aanpak.

In 2016 zijn de planten langs de Mark en zijn zijlopen opwaarts van Herne gemaaid. Dit jaar worden de trajecten afwaarts van Herne aangepakt, samen met eventuele hergroei in de bovenstroomse gebieden. Nazorg is belangrijk om nieuwe kernen te bestrijden alvorens ze opnieuw hele waterlooptrajecten inpalmen.

De reuzenbalsemien is een plant afkomstig uit de Himalaya en groeit graag in de buurt van water. De plant is in de 19de eeuw als sierplant in Europa ingevoerd. In de 20e eeuw begon de soort te verwilderen waardoor de plant nu in heel West-Europa voorkomt en op sommige plaatsen inheemse soorten verdringt. Bovendien sterft de plant in de herfst volledig af. Gevolg: een kale oever die erg gevoelig is voor erosie en afkalving.

 

Waterlooptrajecten waarlangs de reuzenbalsemien in 2016  geïnventariseerd en/of gemaaid werd.

Nieuwsbrief februari 2017

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.