Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Samen naar een goede watertoestand

Het bekkensecretariaat startte in 2016 gebiedsgericht overleg op voor het aandachtsgebied Molenbeek-Pachtbosbeek. Samen met de andere actoren in het gebied bespreken we welke projecten de waterkwaliteit vooruit helpen, hoe we verschillende projecten kunnen afstemmen en waar we nog meer kunnen samenwerken. Voor het aandachtsgebied Mark wordt het overleg dit jaar opgestart.

Molenbeek-Pachtbosbeek

De Molenbeek-Pachtbosbeek ontspringt in de Everbeekse bossen in Parike (Brakel) en stroomt via Lierde naar Zandbergen (Geraardsbergen) om daar in de Dender uit te monden. Het gebied is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021.

Kansen en knelpunten analyseren

Eerst werd de Molenbeek-Pachtbosbeek in al zijn facetten aan een grondige screening onderworpen. Welke paramaters moeten nog verbeteren om een goede watertoestand te kunnen halen? Van waar komen de belangrijkste drukken op het watersysteem? Welke knelpunten zijn er en waar zijn er kansen of opportuniteiten?

Deze doorlichting is met de andere actoren in het gebied besproken tijdens een gebiedsgericht overleg (GTO) voor de Molenbeek-Pachtbosbeek, op initiatief van het bekkensecretariaat.

   nieuwsbrief, februari 2017

Gebiedsgericht overleg gestart

Een eerste overleg met de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Lierde, Brakel en Geraardsbergen, de VMM, de VLM en vertegenwoordigers van Boerenbond, Natuurpunt, ... vond plaats in het voorjaar van 2016 in Lierde. Door alle actoren van meet af aan bij het overleg te betrekken, willen we de samenwerking en afstemming tussen initiatieven op het terrein versterken.

In 2017 wordt het overleg verder gezet. Samen met de betrokkenen worden concrete projecten geformuleerd waarmee de goede waterkwaliteit van de Molenbeek-Pachtbosbeek dichterbij komt. Het overleg focust zich op de waterlopen zelf, en heeft zowel aandacht voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit als de structuurkwaliteit van waterlopen.

Mark

Ook in het aandachtsgebied van de Mark is er heel wat dynamiek en hebben waterbeheerders en andere instanties verschillende projecten lopen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast.

Zo zijn onder impuls van het bekkensecretariaat afspraken gemaakt tussen de Vlaamse en Waalse waterbeheerders voor de bestrijding van invasieve waterplanten in de Markvallei. De Vlaamse Milieumaatschappij start dit jaar met de werken van het Totaalplan Mark om de centra van Galmaarden en Herne beter te beschermen tegen wateroverlast. En het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei herstelt, in samenwerking met de gemeenten, ANB en VMM, het Markpad.

Gebiedsgericht overleg weldra van start

Het bekkensecretariaat is intussen begonnen met een grondige doorlichting van de waterlopen in het gebied als opstap naar het gebiedsgericht overleg (GTO) voor de Mark. Alle meetresultaten, modelresultaten en terreinkennis zijn samengebracht en geanalyseerd. Dit voorjaar zal het bekkensecretariaat alle actoren uitnodigen op een GTO om samen verder te investeren in de Mark en zijn zijlopen.

Nieuwsbrief, februari 2017

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.