Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2017 - Werken voor waterbeheersing, een overzicht

Het Denderbekken is gevoelig voor overstromingen. Zowel langs de Dender als in de valleien van de Mark, de Bellebeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek Erpe-Mere moesten de zandzakjes al meermaals bovengehaald worden. Het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 bevat dan ook tal van acties om het Denderbekken waterveiliger te maken. Verscheidene daarvan zijn intussen in uitvoering. Het wateruitvoeringsprogramma 2016, dat het bekkensecretariaat tegen deze zomer voorbereidt, zal hierover uitgebreid rapporteren.

Stuwprogramma Dender

In kader van het stuwprogramma voor de Dender is Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) in juli 2016 gestart met de werken voor de vernieuwing van de stuw in Geraardsbergen. Eind 2016 waren de bouwkuip voor de nieuwe stuw en de voorbereidingen voor de oeverwerken klaar. In 2017 worden de nieuwe stuw en de waterafvoerkokers onder het oostelijke stuweiland aangelegd en de oevers van het westelijke stuweiland vernieuwd. In Aalst is 500 m nieuwe oeverconstructies aangelegd. Ook de bouwput voor de nieuwe stuw en sluis is klaar.

Meer informatie is te vinden op www.dender.be.

Beschermingsmaatregelen aan woningen in Geraardsbergen

Samen met de stad startte de VMM in Geraardsbergen een pilootproject voor individuele beschermingsmaatregelen aan woningen. Bewoners van de woningen waar zich in mei – juni 2016 wateroverlast voordeed, kunnen laten onderzoeken welke ingrepen de woning beter beschermen tegen wateroverlast. Foto nieuwsbrief, februari 2017

De VMM draagt de kosten voor het onderzoek, de stad Geraardsbergen verleent een subsidie van 250 euro voor de werken aan de woning.

Tegelijkertijd is Geraardsbergen gestart met de opmaak van een hemelwaterplan voor de deelgemeenten Viane, Moerbeke en Onkerzele.

Totaalplan Mark

Begin januari 2017 heeft VMM de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de lokale indijking van de Marke ter hoogte van de Stationsstraat in Herne en de Nieuwstraat in Galmaarden. Die werken gebeuren in het kader van het Totaalplan Mark. Meer informatie is te vinden op de website www.vmm.be.

Werken in Lierde en Bever

Waterbeheersing LierdeDe provincie Oost-Vlaanderen heeft in de zomer van 2016 een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aangelegd op de Molenbeek - Ophasseltbeek (O5161) in Lierde. Dit GOG biedt een oplossing voor de wateroverlast aan het kruispunt Langemunt/N8 in Sint-Maria-Lierde.

Ook langs de Broekbeek in Lierde komt er een overstromingsgebied. De gemeente heeft in 2016 de onteigeningen afgerond. De dijkwerken zijn voor dit jaar voorzien.

De provincie Vlaams-Brabant heeft na de overlast in mei - juni 2016 de Beverbeek geruimd om  de dorpskern van Bever te vrijwaren van wateroverlast.

Historische monding Nuchterrijte hersteld

In het voorjaar van 2016 heeft de provincie Oost-Vlaanderen de historische monding van de Nuchterrijte hersteld. Deze waterloop sifoneert onder de Molenbeek-Pachtbosbeek en zorgt voor de ontwatering van de Nuchten (Geraardsbergen). De herstelde monding zal dienst doen als bijkomende afwateringsweg voor overstromingswater uit de Nuchten richting de Dender.

 Panorama van de herstelde historische monding van de Nuchterijte in de Dender (foto Nieuwsbrief februari 2017)

Al deze acties kaderen in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, en zijn opgenomen in het bekkenspecifieke deel Denderbekken. Het gaat o.m. om de acties 6_H_023, 4B_E_294, 6_I_053, 6_F_193, 6_F_194 en 6_F_248.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.