Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project voor de IJse

Het bekkensecretariaat startte in september 2015 een integraal project op voor de IJse en brengt er de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Huldenberg, de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, Natuurpunt, de Boerenbond en het regionaal landschap Dijleland samen om het afstroomgebied van de IJse op een integrale manier te benaderen.

Samen met alle partners onderzoeken we knelpunten en opportuniteiten voor de waterkwaliteit van de IJse en haar zijlopen. We zijn gestart met een grondige analyse van het stroomgebied en een overzicht van alle projecten die in het gebied al lopen of gepland zijn. Die informatie vormt de basis voor nieuwe acties en initiatieven.

Om tot een zo volledig mogelijke actielijst te komen, zijn we interactief te werk gegaan. De partners werden daarbij telkens samengebracht rond een thema (bv. waterkwaliteit). Daarbij kon iedereen vanuit zijn expertise en kennis van het gebied voorstellen formuleren, De komende vergaderingen worden die voorstellen verder uitgewerkt.

De Langegracht heeft er baat bij

De Langegracht is een voorbeeld van hoe het integraal project initiatieven in gang kan zetten. Uit de analyse van de VMM in het kader van het integraal project bleek dat in de Langegracht, een zijloop van de IJse in Huldenberg, zeer hoge gehaltes aan nutriënten en zwevende stof voorkomen. Gedetailleerd terreinonderzoek toonde dat mestlozingen en erosie aan de bron liggen. Momenteel worden de nodige acties uitgewerkt om de nutriëntenstromen naar de waterloop tegen te gaan. 

Alle hens aan dek om verdunning IJse-collector aan te pakken

Door de aansluiting van bronwater en verharde oppervlakten op de IJse-collector treden de overstorten te vaak in werking en komt verdund afvalwater toe op de RWZI van Neerijse. Om het effect van die overstortwerking op de IJse beter te kunnen inschatten, is een multiparametersonde ingezet. De metingen toonden significante tijdelijke zuurstofdalingen na overstorten, wat nefast kan zijn voor gevoelige soorten.

Om de verdunning op de IJse-collector aan te pakken, plannen gemeenten en Aquafin de aanleg van gescheiden rioleringen en pakken ze enkele overblijvende lozingspunten aan. Voor de gemeentelijke dossiers zijn intussen subsidies toegekend.

De IJse als blauwgroene verbinding versterken

In kader van het landinrichtingsprogramma 'Vlaamse Rand' werkt de VLM momenteel aan een inrichtingsprogramma voor de IJsevallei. Onder meer de ecologische inrichting van enkele vijvers en mogelijkheden om de Nellebeek, een zijloop van de IJse, weer zichtbaar te maken en ecologisch op te waarderen, zijn daarin voorzien. Dit project moet de functie van de IJse als verbinding tussen de boscomplexen van het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud versterken.

 

LIFE Belini: extra kansen voor de IJse

Eind 2016 keurde de Europese Commissie het LIFE project Belini goed. Dankzij deze Europese subsidies kunnen enkele maatregelen in het stroomgebied van de IJse  versneld uitgevoerd worden.

Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Europa maken samen 18 miljoen euro extra vrij, gespreid over 10 jaar. Meer dan de helft van dit bedrag (9,7 miljoen) komt van de Europese Commissie.

Het project zet in op waterkwaliteit, structuurherstel en natuurlijke waterberging:.

  • Een eerste groep acties focust op het terugdringen van vervuiling en het verbeteren van de waterkwaliteit. Voor de IJse gaat het om de behandeling van vervuild afstromend regenwater van de autosnelwegen, de aanpak van nitraatvervuiling vanuit de landbouw en anti-erosiemaatregelen. 
  • Een tweede groep acties werkt aan een betere structuurkwaliteit van de waterlopen, bv. langs de Nellebeek en de IJse in het landinrichtingsproject van VLM voor de IJsevallei.
  • Een laatste reeks acties zet in op het herstel van de natuurlijke waterbergingscapaciteit. Deze acties situeren zich vooral op de Zenne en haar zijlopen in Wallonië.

Acht partners nemen deel aan dit project: de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, Waterwegen & Zeekanaal, Leefmilieu Brussel, Hydrobru en Service Public de Wallonie. De VMM coördineert.    

Logo LifeLogo Belini

          

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.