Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Gebiedsgerichte werking > Speerpuntgebieden > IJse > Waterkwaliteit IJse op de goede weg

Waterkwaliteit IJse op de goede weg

De IJse heeft al een behoorlijke waterkwaliteit. Ook de biologie is duidelijk op de goede weg: de macrofyten (waterplanten) en het visbestand scoren al goed, de macro-invertebraten behalen net niet de goede score. Toch zijn er nog knelpunten op het vlak van waterkwaliteit.

Schadelijke stoffen weren

Een belangrijk knelpunt voor een goede waterkwaliteit voor de IJse is de regelmatige overstorting vanuit het overbelaste rioolstelsel. Ook afstroom van de autosnelwegen zorgt, vooral in het brongebied, voor extra vervuiling. Bovendien is het stroomgebied van de IJse zeer erosiegevoelig. Afstroom van akkers zorgt in zijlopen Nellebeek en Langegracht voor een extra belasting.

Werken aan de structuurkwaliteit

Zowel in de woonkernen, als op heel wat plaatsen daarbuiten is de IJse in een keurslijf gedrongen. De structuurkwaliteit van de IJse is dan ook op vele plaatsen slecht. De IJse-collector en een steenweg langs de beek beperken de mogelijkhe­den voor hermeandering. Ook in de dichtbebouwde woonkernen van Hoeilaart en Overijse is nauwelijks ruimte voor hermean­dering.

Het herwaarderen en opnieuw openleggen van de waterloop, zoals recent in Over­ijse gebeurde, heeft een positieve impact op het watersysteem. Waar hermeandering wel nog mogelijk is, bv. in het Mar­gijsbos in Huldenberg, moet daar maximaal naar gestreefd worden. Dat kan ook met kleine ingrepen zoals dood hout in de waterloop inbrengen, wat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ter hoogte van het Margijsbos al deed.

Vrije vismigratie garanderen

Met soorten als serpeling, kwabaal, kopvoorn, blank­voorn, rietvoorn, beekforel, bermpje, driedoornige stekelbaars, baars, paling, riviergrondel, winde en zeelt behoort de IJse tot de meest visrijke waterlo­pen in het bekken. Vrije vismigratie van in de bovenlopen naar de Dijle is dan ook prioritair.

Met de bypass langs de molen van Neerijse en een visheveltrap aan de molen Terbracht in Overijse losten de VMM en de provincie Vlaams-Brabant enkele jaren geleden twee belangrijke knelpunten op. De knelpunten aan de molens van Huldenberg en Loonbeek staan op de planning van de VMM.  Waar mogelijk wordt vrije vismigratie gecombineerd met een verhoging van de ecologische kwaliteit en meer ruimte voor wa­terberging.

IJse door brongebied en Margijsbos

 Foto's Peter Maris en bekkensecretariaat

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.