Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > Gebiedsgerichte werking > Andere gebieden > Benedenstroomse IJzer

Benedenstroomse IJzer

De IJzer is volledig ingedijkt tussen Diksmuide en zijn monding in Nieuwpoort. Het laatste deel van de IJzer, van het sluizencomplex van de Ganzenpoot tot aan de monding in de zee, is nog onderhevig aan de getijdenwerking. Dit getijdengebied is zeer waardevol omdat er nog restanten van slikken en schorren voorkomen die gevormd worden door de natuurlijke getijdenwerking.
Aangepast spuibeheer bevordert glasaalmigratie Ganzenpoot
Zowel op de IJzer als op het Afvoerkanaal van het Veurne-Ambachtgemaal kan meer glasaal de waterlopen binnen trekken dankzij het aangepast spuibeheer voor de Ganzenpoot.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.