Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

Een goede waterkwaliteit en waterhuishouding zijn belangrijk voor de drinkwaterproductie en de natuur in het gebied. De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven opgestart die daartoe bijdragen. Een selectie ...

Blankaartvijver  

    

Een thuis voor weidevogels en moerasvogels

Zo'n tien jaar geleden startte het natuurinrichtingsproject voor de Blankaart, een gebied van bijna 1.000 ha in het winterbed van de IJzer, met overstroombare wei- en hooilanden en centraal het waterproductiecentrum.

Het rietmoeras wordt er hersteld en het gebied wordt stelselmatig vernat. Het waterpeil is er in drie fasen verhoogd, watergangen worden hersteld en een aantal percelen worden afgegraven zodat ze het hele jaar door drassig blijven. Het gebied wordt zo een aantrekkelijk leefgebied voor moerasvogels.

Om de waterpeilverhoging mogelijk te maken, heeft de VMM de oude stuw op de Stenensluisvaart vervangen door een automatische visvriendelijke klepstuw en de pompcapaciteit voor het pompgemaal op de Stenensluisvaart verhoogd. Momenteel bouwt de VMM een nieuw pompgemaal tussen de Engelendelft en het kanaal Ieper-IJzer om zo het afstroomgebied van de Engelendelft los te koppelen van de Stenensluisvaart. Verder zal de aanleg van een waterkering door W&Z woningen en landbouwgebieden stroomopwaarts van het natuurinrichtingsproject zo goed mogelijk beschermen tegen wateroverlast.

  

Zuidijzerpolder     

Werken aan een schonere Steenbeek

De Zuidijzerpolder gaf de benedenloop van de Steenbeek, één van de voedende beken van de Blankaartvijver, in 2016 een nieuwe oeverinrichting met zachtere taluds. Vismigratieknelpunten werden weggewerkt en de beek kreeg over ruim een kilometer afwisselend aan één zijde een onderhoudsstrook van vijf meter. In 2017 trekt de provincie West-Vlaanderen de natuurtechnische oeverinrichting stroomopwaarts verder.

In het kader van de stuurgroep Steenbeek/Rhonebeek worden landbouwers begeleid en gesensibiliseerd om afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan. Zo wordt er ingezet op erosiebestrijding en voert de provincie er de campagne "Bluft e bitje van de beke".

Masterplan watervoorziening Blankaart    

Masterplan voor een duurzame watervoorziening

Tegen de IJzer ligt het drinkwaterproductiecentrum de Blankaart. Om ook de komende generaties van voldoende en kwaliteitsvol drinkwater te kunnen voorzien, plant De Watergroep tegen 2023 een volledige vernieuwing van het spaarbekken, de waterbehandeling en de slibbehandeling.

De werken zijn in 2016 gestart. In een eerste fase krijgt het waterproductiecentrum een nieuwe nabehandeling met een ozonering, een actieve kool filtratie en een UV-desinfectie. Er komen ook 2 nieuwe bufferreservoirs voor drinkwater en het hoogdrukpompstation wordt vervangen.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.