Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Rubiconfonds en andere subsidiekanalen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van het vervolgtraject voor signaalgebieden. Via het Rubiconfonds kunnen gemeenten en provincies 60 % van de kosten voor de uitbetaling van planschade compenseren. Ook voor het opstellen van bepaalde categorieën van ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen subsidies bekomen worden. En in een aantal gebieden kunnen lokale besturen financiële ondersteuning krijgen voor projecten die een kwaliteitsvolle invulling geven aan de open ruimte. We geven enkele voorbeelden.

 

Rubiconfonds: 60% van de planschade terugbetaald

Provincie- en gemeentebesturen kunnen 60% van de kosten voor planschadevergoedingen van gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor percelen (deels) gelegen binnen een door de Vlaamse Regering goedgekeurd signaalgebied terugbetaald krijgen.

De gemeente of provincie vraagt de subsidie aan bij het departement Ruimte Vlaanderen met een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van drie maanden na de uitbetaling van de planschadevergoeding.

Meer informatie

 

Subsidies voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een gemeente kan subsidie aanvragen voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De subsidie kan enkel voor bepaalde categorieën van plannen aangevraagd worden, waaronder plannen die de open ruimte kwaliteitsvol inrichten.

Meer informatie

  

Ondersteuning bij een kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte

De initiatiefnemer die via een gedragen visie voor het signaalgebied ook de ruimere omgeving en/of andere doelstellingen voor de open ruimte aanpakt, kan in sommige gevallen een beroep doen op andere subsidiekanalen.

Voorbeelden daarvan zijn :

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.