Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Algemene gegevens

Oppervlakte Demerbekken (= deel van het stroomgebied van de Demer gelegen in Vlaanderen): 1.919 km2  (totale stroomgebied van de Demer (Wallonië en Vlaanderen): 2.334 km²) 
Bodem zand, zandleem en leem
Reliëf
  •  van een zwak tot vlak golvend reliëf naar een toenemend heuvelachtig reliëf naar het zuiden toe
  • drie regio’s met verschillend reliëf: Kempens Plateau, Hageland en Haspengouw
Verstedelijkingsgraad
  • één vijfde van de oppervlakte is sterk verstedelijkt
  • bebouwing is vooral geconcentreerd in het noordoosten
Open ruimte akkerbouw, gras- en weiland, bos en in mindere mate moerassen, waterplassen en heide

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.