Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project Vrouwvliet opgestart

Het bekkensecretariaat startte in het voorjaar van 2022 een integraal project voor de Vrouwvliet. Het project brengt de verschillende partners samen om het afstroomgebied van de Vrouwvliet op een integrale manier te benaderen, om versneld stappen vooruit te zetten richting de goede ecologische toestand en om te komen tot een gezond en klimaatrobuust watersysteem.

De Vrouwvliet ontspringt in Begijnendijk en mondt net ten noorden van de stadskern van Mechelen uit in de Dijle. De waterloop heeft een groot afstroomgebied dat deels in provincie Antwerpen en deels in provincie Vlaams-Brabant ligt. De Maanhoevebeek, de Bruinbeek, de Reehagenbeek en de Platte Beek zijn enkele van de vele zijlopen die de Vrouwvliet rijk is.

Vrouwvliet - afstroomgebied - monding

Uitdagingen samen aanpakken

De uitdagingen in het gebied zijn zeer groot.

  • Bijkomende rioleringen zijn nodig om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • De benedenloop van de Vrouwvliet zit in een strak keurslijf waardoor de belevings- en ecologische waarde beperkt is.
  • Tijdens de zomer vallen kleine zijlopen droog en valt het basisdebiet op de hoofdloop  nagenoeg weg.      

Samen met alle partners onderzoeken we de knelpunten en opportuniteiten voor waterkwaliteit, wateroverlast, droogte en waterbeleving. Een grondige analyse van het stroomgebied en een overzicht van alle projecten en initiatieven die in het gebied al lopen of gepland zijn, vormen de basis voor nieuwe concrete acties en maatregelen.

Mooie toekomst voor Vrouwvliet

Het stroomgebied van de Vrouwvliet is een speerpuntgebied van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Mits de nodige inspanningen kunnen we er tegen 2027 de goede watertoestand bereiken. Een aantal lopende of recent opgestarte initiatieven zullen alvast een boost geven aan het watersysteem:

  • Binnen het recent goedgekeurde Life climate-project Wetlands4Cities wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de waterhuishouding van de Vrouwvliet en het Mechels broek te herstellen.
  • De Vlaamse Milieumaatschappij zal de oevers opnieuw natuurvriendelijk inrichten. Midden de jaren ’80 is de benedenloop van de Vrouwvliet grotendeels rechtgetrokken en voorzien van oeververstevigingen en damwanden. De ecologische kwaliteit van de waterloop is hierdoor zeer beperkt. 
  • Binnen het strategisch project Open ruimte in en rond Mechelen (ORIOM) is de Vrouwvliet opgenomen als een belangrijke, te versterken blauwgroene verbinding.
  • Hogerop werken verschillende gemeenten aan de opmaak van hemelwater- en droogteplannen. Het effectief realiseren van deze plannen zal een belangrijke hoeksteen zijn voor de brongerichte aanpak van hemelwater.

Vrouwvliet - integraal project

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.