Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Verder gaan op de ingeslagen weg naar een goede watertoestand

Hoewel vrijwel alle parameters een gestage verbetering vertonen, heeft de Heulebeek nog een slechte fysico-chemische waterkwaliteit. Ook de biologie is aan de beterhand, maar moet nog stappen zetten. Zowel macro-invertebraten, het visbestand als de marcrofyten (waterplanten) scoren nog niet goed.

Heulebeek(Rollegem)           Heulebeek(monding)             Heulebeek(Moorsele) 

Bovenlopen onder druk 

Enkele bedrijfslozingen hebben een belangrijke negatieve impact op de waterkwaliteit in de bovenlopen. De lozingsnormen van de bedrijven in kwestie werden recent bijgesteld en calamiteiten worden nauwgezet opgevolgd. Door de fosforverwijdering van de bedrijven wordt een stijging van het chloridegehalte in de Heulebeek waargenomen.

De afstroom van akkers zorgt voor een extra belasting in de Passendalebeek en Papelandbeek. Deze bovenlopen stromen door intensief, erosiegevoelig landbouwgebied. Telkens het fel regent, spoelen nutriënten, pesticiden en bodempartikels naar de Heulebeek.

Verdere uitbouw saneringsinfrastructuur

Sinds de inwerkingstelling van RWZI Ledegem en RWZI Moorslede is de waterkwaliteit in de benedenloop van de Heulebeek sterk vooruitgegaan. Ondanks deze inspanningen ligt de rioleringsgraad en de zuiveringsgraad in het stroomgebied nog onder het Vlaams gemiddelde. De volgende jaren wordt de achterstand verder weggewerkt. Ook de sterke verdunning van het afvalwater binnen de zuiveringsgebieden van Moorslede en Ledegem wordt aangepakt.

Werken aan de structuurkwaliteit 

De structuurkwaliteit van de midden- en benedenloop van de Heulebeek is op vele plaatsen slecht. De Heulebeek is er haar meanderende loop grotendeels verloren en woningen zijn vaak tot aan de beek gebouwd. In het natuurgebied Bergelen (Wevelgem) heeft de Heulebeek wel nog een natuurlijke loop en goede structuurkwaliteit.

Het herwaarderen van de waterloop heeft een positieve impact op het watersysteem. Waar hermeandering mogelijk is, moeten we daar maximaal naar streven. Bijvoorbeeld in Moorsele waar in het kader van 'Heerlijke Heulebeek' twee meanders opnieuw aangesloten worden. Ook de voorziene oeververflauwing in Kuurne en Moorsele zal bijdragen aan een betere structuurkwaliteit.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.