Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project voor de Heulebeek

Het bekkensecretariaat startte in januari 2017 een integraal project op voor de Heulebeek, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en Intercommunale Leiedal. We brengen er de betrokken gemeenten, instanties en sectoren samen om het afstroomgebied van de Heulebeek op een integrale manier te benaderen.

Samen met alle partners onderzoeken we knelpunten en opportuniteiten voor de waterkwaliteit van de Heulebeek en haar zijlopen. We zijn gestart met een grondige analyse van het stroomgebied en een overzicht van alle projecten die in het gebied al lopen of gepland zijn. Die informatie vormt de basis voor nieuwe acties en initiatieven.

In een volgende fase zullen we de partners samenbrengen rond een thema. Daarbij gaan we interactief te werk en kan iedereen vanuit zijn expertise en kennis van het gebied voorstellen formuleren. 

Kleinderbeek      Heulebeek(bron)    

Heulebeek(monding)   

Stappen vooruit voor de waterkwaliteit

De goede watertoestand in het aandachtsgebied van de Heulebeek wordt gehypothekeerd door de waterkwaliteit van de Passendalebeek en de bovenloop van de Heulebeek. We moeten hier vooral inzetten op bovenstroomse maatregelen voor zowel landbouw als industrie.

Ook de aanpak van erosie is prioritair, net als het aanleggen van bufferstroken om de instroom van nutriënten en bodemdeeltjes naar de waterlopen te beperken. Hiervoor zetten we in op gemeentelijke erosiebestrijdingswerken.

Op vlak van saneringsinfrastructuur is de afgelopen jaren een enorme inhaalbeweging gemaakt. De gestage verbetering van de waterkwaliteit kan deels verklaard worden door de uitbouw van RWZI Moorslede en RWZI Ledegem. Verdunning van het afvalwater legt een hypotheek op de goede werking van beide zuiveringsinstallaties.

De Heulebeek als blauwgroene verbinding versterken

De VLM en de provincie West-Vlaanderen werken via de gebiedsinrichting ‘Midden-West-Vlaanderen’ aan een duurzaam landbouwproductielandschap in de Heulebeekvallei (regio Moorslede-Ledegem-Roeselare).

Intercommunale Leiedal werkt al geruime tijd aan het Groene Sporen project 'Heerlijke Heulebeek'. Een intergemeentelijke visie op de Heulebeek als groene corridor binnen de verstedelijkte regio Kortrijk werd opgemaakt. Ondertussen lopen de deelprojecten verder met steun vanuit het Interreg V-project Valys.

Meer ruimte voor waterberging

Een belangrijke maatregel in de Heulebeekvallei is het verhogen van de waterbergingscapaciteit. Een van de acties in dit gebied is het vermijden van een te snelle waterafvoer d.m.v. knijpafsluiters, het herwaarderen van grachtenstelsels, enz. In 2015 heeft de provincie een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd op de Heulebeek in Dadizele. Onderzoek naar bijkomende waterbergingsmogelijkheden loopt. De VMM bekijkt de aanleg van een bypass in Heule en beschermingsdijken in Ledegem.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.