Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Maasbekken

gebiedsprioritering SGBP3 Maasbekken

Het Maasbekken is het enige bekken in Vlaanderen dat opgesplitst is in aparte delen. Twee derden van het Maasbekken ligt in de provincie Limburg en één derde ligt op Antwerps grondgebied. 38 gemeenten liggen (deels) in het Maasbekken.

Binnen het Maasbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 8 speerpuntgebieden (Warmbeek, Merkske, Mark, Bosbeek & Witbeek, Complex Abeek, Weerijs, Dommel, Berwijn) en 6 aandachtsgebieden (Kleine Aa, Aa, Gemeenschappelijke Maas, Voer, Centrale Maasvlakte, Jeker) willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.