Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart

Met de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s Gravenvoeren is de laatste zuiveringsinstallatie in het Maasbekken verwezenlijkt. Op termijn zal de nieuwe installatie het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.

Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek

De Voerstreek in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, is een streek met een sterke identiteit. Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken is een hele uitdaging, want dit unieke landschap staat onder grote druk. Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, via een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must.

Dec. 2020 - Rioleringswerken en beekherstel voor Merkske in voorbereiding

In het grensoverschrijdende stroomgebied van het Merkske hebben het bekkensecretariaat Maasbekken, provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen en het integraal waterproject Merkske opgestart. Er werd toen met de partners een gezamenlijke actielijst opgesteld.

Dec. 2020 - Riviercontract Dommel in een stroomversnelling

Begin 2020 ondertekenden lokale, provinciale en Vlaamse partners onder impuls van VMM een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel.

Jan. 2020 - Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal in 2021 resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.

Dec. 2019 - Nieuw project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas

Op 25 oktober vond in Kerkrade de startconferentie plaats van het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn project LIVES. LIVES staat voor ‘Litter free rivers and streams' en kreeg mee vorm in het lokale grensoverschrijdende wateroverleg Jeker-Geul. Het LIVES-project wil het plastic afval in het stroomgebied van de Maas sterk terugdringen.

Dec. 2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren

Twee jaar na de start van de werken stroomt de Jeker opnieuw door het stadspark van Tongeren. Eind september werd het vernieuwde stadspark De Motten, waar de Jeker door stroomt, officieel geopend. De opengelegde Jeker heeft een ecologische meerwaarde, kan meer afstromend regenwater opvangen en zorgt voor een heropwaardering van de omgeving.

Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!

Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.

Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas

In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.

Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw

Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.

Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt

Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.

Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.

24/9: Chap’eau 2017 aan de Warmbeek: een geslaagde editie!

Voor de 4e editie van Chap’eau koos Aquafin voor één van de eerste speerpuntgebieden en zuiverste rivieren in Vlaanderen, nl. de Warmbeek in Noord-Limburg. Het lopende integraal project Warmbeek en het in 2016 opgestarte interregproject IMPAKT waren hierbij mee doorslaggevend.

Chap’Eau voor de Warmbeek! Iedereen welkom op 24/9!

Graag nodigen we iedereen uit voor Chap'Eau aan de Warmbeek op zondag 24 september 2017. Het betreft een gevarieerde en familiale happening aan de oevers van één van onze mooiste rivieren. Een event waar we als bekkensecretariaat graag aan meewerken.

Maart 2017 - Meanders voor de Witbeek

Nu het ontgrinden van het gebied ‘Boterakker’ in Kessenich (Kinrooi) afgerond is, krijgt de Witbeek er een nieuwe inrichting met een meanderende loop, nieuwe aanplantingen langs de beek en een vispaaiplaats.

Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren

In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.

Maart 2017 - De Jeker ziet opnieuw het licht in Tongeren

Binnen enkele jaren stroomt de Jeker opnieuw zichtbaar door Tongeren. De Vlaamse Milieumaatschappij, die de Jeker beheert, en de stad zullen een deel van de gedempte 'oude Jeker' opnieuw open maken. De werken kunnen wellicht in de zomer van 2017 starten.

Dec. 2016 - Vrije vismigratie in de Itterbeek een stap dichterbij

De Galdermansmolen en de Keyartmolen op de Itterbeek in Bree verhinderen vissen om de beek op te zwemmen. Voor beide knelpunten is een actie opgenomen in het bekkenspecifieke deel Maasbekken. Aan de Galdermansmolen heeft de provincie Limburg onlangs een nevengeul aangelegd. In 2017 is het vismigratieknelpunt langs de Keyartmolen aan de beurt

Dec. 2016 - Onderhoud van waterlopen over de grenzen heen

Op 5 oktober ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, watering De Dommelvallei en het Nederlandse waterschap De Dommel een overeenkomst voor het onderhoud en beheer van de waterlopen die de grens oversteken. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd binnen het grensoverschrijdende wateroverleg (GoW) Dommel-Thornerbeek, waarvan het bekkensecretariaat het Vlaamse voorzitterschap waarneemt.

Dec. 2016 - Opendeur bij beveiligingswerken aan Maas in Booien-Veurzen

Sinds maart 2016 werkt nv De Scheepvaart aan de herinrichting van het gebied Booien-Veurzen (Dilsen-Stokkem) in het winterbed van de Maas, voor een betere bescherming tegen overstromingen. Tijdens de Open Bedrijvendag, op 2 oktober, kon het publiek kennismaken met dit project.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.