Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Mrt 2022 - Riviercontract Dommel zet de bakens uit voor klimaatrobuust watersysteem

18 partners ondertekenden op 24 januari 2022 het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan voor een veerkrachtige Dommelvallei. Ze voorzien maar liefst 46 acties rond wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en waterbeleving op het grondgebied van de gemeenten Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel.

Mrt 2022 - Vrije vismigratie in Itterbeek een stap dichterbij

De Keyartmolen aan de Itterbeek in Tongerlo verhinderde vissen om stroomopwaarts te zwemmen op zoek naar voedsel of een geschikte paaiplaats. Met de aanleg van een nieuwe vispassage heeft de provincie Limburg er voor gezorgd dat vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen via 18 kleine vistrappen. Hiermee zijn bijna alle hindernissen voor vrije vismigratie op de Itterbeek weggewerkt.

Mrt 2022 - Stuwtjesplan in Noord-Limburg helpt waterschaarste te vermijden

Steeds vaker ondervinden landbouw, natuur en het watersysteem schade door aanhoudende droogte. Door met regelbare stuwtjes het water vertraagd af te voeren, kunnen we het grondwaterpeil verhogen en het water langer vasthouden. Vooral in de zandgronden van Noord-Limburg is dit van belang. Wateringen Het Grootbroek en De Vreenebeek willen op termijn een heel netwerk van stuwen uitbouwen in hun werkingsgebied. Daarvoor stellen ze eerst een gebiedsplan op. Parallel zijn ze vorig jaar op een aantal locaties gestart met het uittesten van een eigen ontworpen, eenvoudige stuw.

Mrt 2022 - Voeren beter beschermen tegen wateroverlast

De wateroverlast in de zomer van 2021 zullen we niet snel vergeten. In het Maasbekken bleef de schade relatief beperkt, maar niettemin kreeg Moelingen (Voeren) het hard te verduren. De Berwijn trad uit haar oevers en bereikte een nieuw historisch maximum. Het vorig historisch maximum dateerde nog maar van 2018. Ondertussen zijn de werken voor een aangepast winterbed in het centrum van Moelingen gestart. In ’s Gravenvoeren kon de aangelegde bypass grote waterellende in de zomer van 2021 voorkomen.

Mrt 2022- Water-Land-Schap 2.0 ondersteunt projecten in Maasbekken

5 projecten uit het Maasbekken krijgen ondersteuning binnen het programma Water-Land-Schap 2.0. Het gaat om 3 gebiedsprojecten in de vallei van de Dommel, de vallei van het Merkske en de Voerstreek en om 2 innovatieve projecten. Plaatselijke gebiedscoalities gaan er gedurende 5 jaar aan de slag.

Mrt 2022 - Samenwerking loopt verder na Interreg-project LIVES

Begin 2022 liep het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams (LIVES) af. Het project richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plasticafval in de Maas en haar zijrivieren. Met een gezamenlijke verklaring zetten de partners de samenwerking ook de komende jaren verder. Het doel: de plasticvervuiling in het Maasstroomgebied een halt toeroepen.

Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart

Met de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s Gravenvoeren is de laatste zuiveringsinstallatie in het Maasbekken verwezenlijkt. Op termijn zal de nieuwe installatie het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.

Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek

De Voerstreek in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, is een streek met een sterke identiteit. Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken is een hele uitdaging, want dit unieke landschap staat onder grote druk. Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, via een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must.

Dec. 2020 - Rioleringswerken en beekherstel voor Merkske in voorbereiding

In het grensoverschrijdende stroomgebied van het Merkske hebben het bekkensecretariaat Maasbekken, provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen en het integraal waterproject Merkske opgestart. Er werd toen met de partners een gezamenlijke actielijst opgesteld.

Dec. 2020 - Riviercontract Dommel in een stroomversnelling

Begin 2020 ondertekenden lokale, provinciale en Vlaamse partners onder impuls van VMM een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel.

Jan. 2020 - Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.

Dec. 2019 - Nieuw project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas

Op 25 oktober vond in Kerkrade de startconferentie plaats van het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn project LIVES. LIVES staat voor ‘Litter free rivers and streams' en kreeg mee vorm in het lokale grensoverschrijdende wateroverleg Jeker-Geul. Het LIVES-project wil het plastic afval in het stroomgebied van de Maas sterk terugdringen.

Dec. 2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren

Twee jaar na de start van de werken stroomt de Jeker opnieuw door het stadspark van Tongeren. Eind september werd het vernieuwde stadspark De Motten, waar de Jeker door stroomt, officieel geopend. De opengelegde Jeker heeft een ecologische meerwaarde, kan meer afstromend regenwater opvangen en zorgt voor een heropwaardering van de omgeving.

Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!

Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.

Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas

In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.

Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw

Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.

Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt

Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.

Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd

Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.

24/9: Chap’eau 2017 aan de Warmbeek: een geslaagde editie!

Voor de 4e editie van Chap’eau koos Aquafin voor één van de eerste speerpuntgebieden en zuiverste rivieren in Vlaanderen, nl. de Warmbeek in Noord-Limburg. Het lopende integraal project Warmbeek en het in 2016 opgestarte interregproject IMPAKT waren hierbij mee doorslaggevend.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.