Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2019 - Groen licht voor ruilverkaveling in Rijkevorsel - Wortel

Met de nuttig verklaring van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel medio 2019, kan de uitvoeringsfase van dit project van start gaan. Het projectgebied omvat bijna 2500 hectare in de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas.

De ruilverkaveling wil de landbouwstructuren verbeteren en tegelijk meer natuur creëren in de beekvalleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolse Beek.

Leefbare landbouw is cruciaal voor een leefbaar platteland. Dit ruilverkavelingsproject investeert daarom in een toekomstgerichte en duurzame landbouw, die in evenwicht is met het milieu, het landschap, de natuur, de recreatie en het erfgoed in de omgeving.

Win-win: ruilverkaveling versterkt landbouw en natuur

Ruilverkaveling is een instrument voor de integrale inrichting van landelijk gebied waarbij rendabele landbouw hand in hand gaat met het behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap.

In de valleigebieden binnen Rijkevorsel-Wortel bevindt zich waardevolle natte natuur, zoals graslandvegetaties en beekvalleinatuur. Zo maakt de vallei van de Mark deel uit van de Europese habitatrichtlijngebieden. Maar door versnippering gaat de kwaliteit van de natuur er op achteruit.

Grondruil maakt het in de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel mogelijk om onder meer in de valleien van de Mark, de Kleine Mark en de Bolkse Beek, natuurzones aan te leggen en het watersysteem meer klimaatrobuust te maken.

         Situeringskaart

 

In het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 staat de uitvoering van de ruilverkaveling vermeld onder actie 8A_E_0281 ‘Analyse van hydromorfologische ontwikkelingsmodelijkheden en uitvoeren van meest gepaste structuurherstelmaatregelen ihkv ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel’. Het projectgebied omvat in totaal 2 495 ha. De werken starten vermoedelijk in 2022 en zullen vijf tot zes jaar duren.

Meer info op de projectpagina van de VLM.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.