Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart

Met de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s Gravenvoeren is de laatste zuiveringsinstallatie in het Maasbekken verwezenlijkt. Op termijn zal de nieuwe installatie het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.

Daarmee wordt een significante sprong in de waterkwaliteit van de Voer verwacht. De Voer heeft vandaag een matige fysisch-chemische waterkwaliteit, onder meer door de nog vele ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

De zuiveringsgraad in Voeren behoorde tot de laagste in Vlaanderen. Met de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Teuven (2016) en de RWZI in ’s Gravenvoeren, die in juni 2020 is opgestart, zijn belangrijke stappen gezet.

De komende jaren zal het rioleringsnet verder stroomopwaarts uitgebouwd worden. Daarmee zullen ook inwoners in Sint-Martens-Voeren, Sint-Pietervoeren en Veurs kunnen aansluiten op de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze RWZI zal dan het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.

Dat is alvast goed nieuws voor de Voer en iedereen die geniet van de Voerstreek. 

2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.