Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw

Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.

Binnen het Drainage Plus project begeleidden het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België landbouwers in onder andere de stroomgebieden van Warmbeek en Dommel om over te stappen op een peilgestuurd drainagesysteem. Het pilootproject loopt af in juni 2019. Ondertussen heeft dit project al een vervolg gekregen: van landbouw tot waterbouw.

Het bevorderen van waterconservering en het tegengaan van verdroging in landbouwgebied in Noordoost Limburg is een actie van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Het bekkensecretariaat volgt het project mee op. Het projectgebied valt samen met enkele prioritaire gebieden in het bekken: de stroomgebieden van Warmbeek, Dommel, Abeek en Lossing.

Peilgestuurde drainages voor een efficiëntere waterconservering

Het principe

Net als een klassieke drainage bestaat een peilgestuurde drainage  uit ondergrondse drainbuizen. Deze drains monden evenwel niet rechtstreeks uit in een naburige sloot, maar komen in een verzameldrain. Die mondt op zijn beurt uit in een speciaal voorziene regelput waar de eigenlijke peilregeling gebeurt.

Enkel op het moment dat de landbouwer met zijn machines op het veld moet, wordt er gedraineerd tot op het oude niveau. Buiten de zaai- en oogstperiode blijft het peil  een pak hoger.

       Peilgestuurde drainage

De voordelen

Door het gebruik van peilgestuurde drainage is er in drogere periodes meer water beschikbaar, wat een positieve impact heeft op de gewasopbrengsten en de omliggende natuur. En doordat de bodem meer water kan vasthouden, neemt het waterbergend vermogen toe, wat dan weer voor minder wateroverlast zorgt bij extreme regen.

Peilgestuurde drainage verder in de praktijk brengen

Het doel van het Drainage Plus project (2016-2018) was tweeledig: het systeem van peilgestuurde drainage bekender maken en de effecten van het systeem monitoren en  zorgvuldig in kaart brengen.

Van landbouw tot waterbouw

Dankzij dit het project  raakten steeds meer landbouwers in de regio geïnteresseerd in het systeem. Daarom besloten Eco² en de Bodemkundige Dienst om samen met de lokale partners een nieuw LEADER-project op te starten voor de periode 2019-2021: van landbouw tot waterbouw.

  1. Landbouwers begeleiden: In het nieuwe project voor de periode 2019-2021 staat het ondersteunen van de landbouwers centraal. Landbouwers werken zo veel mogelijk samen en krijgen daarvoor verschillende hulpmiddelen. Zo komen ze te weten welke maatregelen voor hun percelen het meest geschikt zijn.
  2. Beleid ondersteunen: Er wordt ook gewerkt aan een afwegingskader voor het beleid. Het kader moet een antwoord geven op vragen als: welke maatregelen zijn zinvol in welke gebieden en onder welke voorwaarden en welke zijn de mogelijke  stimuleringskaders?
  3. Waterkwaliteit monitoren: De percelen uit de vorige projecten worden ook verder opgevolgd om zo meer te weten te komen over de effecten van peilgestuurde drainage op de waterkwaliteit en beschikbaarheid van nutriënten.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.