Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Feb. 2019 - Gevolgen droge zomer nog steeds merkbaar

2018 was een bijzonder warm en droog jaar. Op vandaag zijn de watersystemen nog niet volledig hersteld van de droogte. Zo blijven de grondwaterpeilen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Grondwaterstanden blijven laag

Door de regen en sneeuw van afgelopen weken zijn de grondwaterstanden dan wel gestegen, het tekort na de zeer droge zomer van 2018 is nog altijd niet weggewerkt. Vooral in Limburg en Vlaams-Brabant blijven de grondwaterpeilen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.

Normaal staan de grondwaterpeilen in de wintermaanden op hun hoogste punt. Wanneer de grondwatervoorraden onvoldoende aangevuld zijn, kan dit de komende zomer voor problemen zorgen.

Het project "landbouwers worden waterbouwers" voorziet alvast maatregelen om het grondwater op landbouwpercelen in het Maasbekken beter vast te houden.

Terugblik op droge periode

De gevolgen van de aanhoudende droogte waren ook in het Maasbekken merkbaar. Vooral bovenlopen kwamen droog te staan. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het bovenstroomse deel van de Aa in Ravels en in de rietplas van het overstromingsgebied Eel. De waterbeheerders namen in die periode verschillende waterbesparende maatregelen op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen.

Drooggevallen wachtbekken

Drooggevallen overstromingsgebied Eel (links: normale situatie - rechts: zomer 2018)

foto's provincie Antwerpen

Reddingsactie voor vissen

Op de Bosbeek in Maaseik ontwierp de Vlaamse Milieumaatschappij vanaf de Volmolen tot aan de monding in de Maas een toevluchtsoord voor vissen. Dat deed ze door in de bedding om de 800 meter een kuil van 8 meter lang en een halve meter diep te graven.

Hulp uit Nederland

Vanuit Nederland kwam er hulp om het effect van de droogte in Vlaanderen wat te temperen. Rijkswaterstaat pompte op het Julianakanaal aan de sluizencomplexen van Born en Maasbracht extra water terug naar de opwaartse kanaalpanden. Hierdoor was er meer water beschikbaar voor het Albertkanaal. De Vlaamse Waterweg nv vergoedde de pompkosten aan Rijkswaterstaat.

Evaluatierapport droogte 2018

Het evaluatierapport 'Waterschaarste en droogte 2018' bundelt de kennis en ervaringen van de betrokken CIW-werkgroepen, de droogtecommissie en het provinciale crisisoverleg onder leiding van de gouverneur.

Het rapport neemt de periode april t.e.m. september 2018 in beschouwing en geeft daarmee een tussentijdse evaluatie van de droogte. Tegen maart 2019 wordt een aangevuld evaluatierapport opgemaakt.

Voorbereiden op toekomstige droogte en waterschaarste

Intussen wordt ook werk gemaakt van initiatieven die ons beter moeten voorbereiden op toekomstige droogte en waterschaarste. Specifiek in de provincie Limburg zal onder leiding van de gouverneur en  samen met de Bodemkundige Dienst van België vzw, de KU Leuven en de VUB een studie opgestart worden die het watersysteem van gans de provincie in kaart brengt. Dit laat toe in geval van crisis snel en gericht te handelen en ook op basis van de vastgestelde knelpunten proactieve maatregelen te nemen. De bekkensecretariaten van het Maasbekken en het Demerbekken volgen deze studie mee op.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.