Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Maasbekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Maasbekken van het stroomgebiedbeheerplan Maas en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Okt. 2016 - Een succesvolle eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten!
Op dinsdag 4 oktober werd op de eerste editie van Maasbekken Binnenstebuiten! de integrale aanpak van de Warmbeek in de kijker gezet. Met meer dan 50 aanwezigen was dit bovendien een geslaagde contactdag voor bestuursleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van het middenveld.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Maasbekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Maasbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2016 - Onderhoud van waterlopen over de grenzen heen
Op 5 oktober ondertekenden de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, watering De Dommelvallei en het Nederlandse waterschap De Dommel een overeenkomst voor het onderhoud en beheer van de waterlopen die de grens oversteken. Deze samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd binnen het grensoverschrijdende wateroverleg (GoW) Dommel-Thornerbeek, waarvan het bekkensecretariaat het Vlaamse voorzitterschap waarneemt.
Dec. 2016 - Vrije vismigratie in de Itterbeek een stap dichterbij
De Galdermansmolen en de Keyartmolen op de Itterbeek in Bree verhinderen vissen om de beek op te zwemmen. Voor beide knelpunten is een actie opgenomen in het bekkenspecifieke deel Maasbekken. Aan de Galdermansmolen heeft de provincie Limburg onlangs een nevengeul aangelegd. In 2017 is het vismigratieknelpunt langs de Keyartmolen aan de beurt
Dec. 2016 - Neerslagradartoren in Houthalen-Helchteren ingehuldigd
Op zondag 23 oktober huldigde de Vlaamse Milieumaatschappij haar nieuwe neerslagradartoren in Houthalen-Helchteren in. De nieuwe toren moet de neerslag die in het oosten van Vlaanderen valt, nauwkeuriger in kaart brengen. Deze informatie stelt ons in staat om overstromingen in het Maasbekken beter te voorspellen.
Dec. 2016 - Opendeur bij beveiligingswerken aan Maas in Booien-Veurzen
Sinds maart 2016 werkt nv De Scheepvaart aan de herinrichting van het gebied Booien-Veurzen (Dilsen-Stokkem) in het winterbed van de Maas, voor een betere bescherming tegen overstromingen. Tijdens de Open Bedrijvendag, op 2 oktober, kon het publiek kennismaken met dit project.
Maart 2017 - Meanders voor de Witbeek
Nu het ontgrinden van het gebied ‘Boterakker’ in Kessenich (Kinrooi) afgerond is, krijgt de Witbeek er een nieuwe inrichting met een meanderende loop, nieuwe aanplantingen langs de beek en een vispaaiplaats.
Maart 2017 - De Jeker ziet opnieuw het licht in Tongeren
Binnen enkele jaren stroomt de Jeker opnieuw zichtbaar door Tongeren. De Vlaamse Milieumaatschappij, die de Jeker beheert, en de stad zullen een deel van de gedempte 'oude Jeker' opnieuw open maken. De werken kunnen wellicht in de zomer van 2017 starten.
Maart 2017 - Meer gezuiverd water in Voeren
In Voeren loopt een forse inhaalbeweging op het vlak van uitbouw van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur, zoals voorzien in de actielijst van het stroomgebiedbeheerplan. En dat is ook nodig. De zuiveringsgraad behoort er tot de laagste in Vlaanderen. De geplande projecten moeten de waterkwaliteit van de Voer en de Gulp sterk vooruit helpen.
Chap’Eau voor de Warmbeek! Iedereen welkom op 24/9!
Graag nodigen we iedereen uit voor Chap'Eau aan de Warmbeek op zondag 24 september 2017. Het betreft een gevarieerde en familiale happening aan de oevers van één van onze mooiste rivieren. Een event waar we als bekkensecretariaat graag aan meewerken.
24/9: Chap’eau 2017 aan de Warmbeek: een geslaagde editie!
Voor de 4e editie van Chap’eau koos Aquafin voor één van de eerste speerpuntgebieden en zuiverste rivieren in Vlaanderen, nl. de Warmbeek in Noord-Limburg. Het lopende integraal project Warmbeek en het in 2016 opgestarte interregproject IMPAKT waren hierbij mee doorslaggevend.
Nov. 2017 - Integraal waterproject Merkske van start
Op 12 oktober 2017 gaven het bekkensecretariaat Maasbekken en het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta het startschot voor het integraal waterproject voor het Merkske.
Nov. 2017 - Herinrichting Dommel en Kleinbeek in Peer bijna klaar
Met de plaatsing van het verdeelwerk, eind november 2017, zijn de waterwerken voor de herinrichting van de Dommel en de Kleinbeek in Peer klaar.
Nov. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Feb. 2019 - Van landbouw tot waterbouw
Deze zomer is nog maar eens gebleken dat water een kostbaar goed is, zeker voor de landbouw. Eén van de technieken om duurzamer met water om te gaan, is peilgestuurde drainage.
Jan. 2020 - Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel
Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal in 2021 resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.
Feb. 2019 - Extra ruimte voor de Maas
In 2018 voerde De Vlaamse Waterweg werken uit aan de Maas ter hoogte van flessenhalslocatie “Houbenhof” in Geistingen (Kinrooi). Het zomerbed is er verbreed en de winterdijk verlengd richting noorden.
Feb. 2019 - Gevolgen droge zomer nog steeds merkbaar
2018 was een bijzonder warm en droog jaar. Op vandaag zijn de watersystemen nog niet volledig hersteld van de droogte. Zo blijven de grondwaterpeilen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.
Feb. 2019 - Vallei van de Kleine Aa krijgt opknapbeurt
Sinds eind september 2018 werkt de provincie Antwerpen aan de verbetering van de Kleine Aa in Essen. De werken zetten in op meerdere doelstellingen: vrije vismigratie, habitatherstel, waterconservering en duurzaam ruimtegebruik door het herwaarderen van valleigebieden.
Apr. 2019: Maasbekken Binnenstebuiten: een succesvolle dag aan de Bosbeek!
Met de contactdag Maasbekken Binnenstebuiten! wil het bekkensecretariaat alle leden van de verschillende overlegstructuren in het Maasbekken (bestuurlijk, ambtelijk en sectoraal incl. de grensoverschrijdende werkgroepen en de integrale waterprojecten) met elkaar in contact brengen én laten kennismaken met de gebiedsgerichte integrale projectwerking.
Dec. 2019 - Pilootproject voor individuele bescherming tegen wateroverlast langs Berwijn in Moelingen
De Berwijn zorgde in het centrum van Moelingen al meermaals voor zware overstromingen. De laatste keer in juni 2018. Toen liep een vijftigtal huizen onder water.
Dec. 2019 - Jeker stroomt opnieuw in volle glorie door Tongeren
Twee jaar na de start van de werken stroomt de Jeker opnieuw door het stadspark van Tongeren. Eind september werd het vernieuwde stadspark De Motten, waar de Jeker door stroomt, officieel geopend. De opengelegde Jeker heeft een ecologische meerwaarde, kan meer afstromend regenwater opvangen en zorgt voor een heropwaardering van de omgeving.
Dec. 2019 - Groen licht voor ruilverkaveling in Rijkevorsel - Wortel
Met de nuttig verklaring van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel medio 2019, kan de uitvoeringsfase van dit project van start gaan. Het projectgebied omvat bijna 2500 hectare in de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas.
Dec. 2019 - Nieuw project LIVES gaat voor de helft minder plastic in de Maas
Op 25 oktober vond in Kerkrade de startconferentie plaats van het nieuwe Interreg Euregio Maas-Rijn project LIVES. LIVES staat voor ‘Litter free rivers and streams' en kreeg mee vorm in het lokale grensoverschrijdende wateroverleg Jeker-Geul. Het LIVES-project wil het plastic afval in het stroomgebied van de Maas sterk terugdringen.
afbeeldingvoorwebsite.jpg
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Dec. 2020 - Riviercontract Dommel in een stroomversnelling
Begin 2020 ondertekenden lokale, provinciale en Vlaamse partners onder impuls van VMM een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel.
Dec. 2020 - Nieuw rietveld aan Warmbeek reduceert effecten van overstortwerking
Aan de Warmbeek werd onlangs de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van het bergbezinkingsbekken ter hoogte van Fierkens Heikant in Pelt met een rietveld.
Dec. 2020 - Grensoverschrijdende samenwerking maakt beekdal Warmbeek-Tongelreep toekomstbestendig
Beken en rivieren stoppen niet aan de grens. Ze vragen best een krachtige, gestroomlijnde aanpak voor het hele stroomgebied. Daarom slaan 13 Vlaamse en Nederlandse partners sinds dit jaar de handen in mekaar. Er wordt gewerkt aan één gemeenschappelijk uitvoeringsplan om de hele vallei van de Warmbeek-Tongelreep klimaatrobuust te maken.
Dec. 2020 - Rioleringswerken en beekherstel voor Merkske in voorbereiding
In het grensoverschrijdende stroomgebied van het Merkske hebben het bekkensecretariaat Maasbekken, provincie Antwerpen en waterschap Brabantse Delta enkele jaren terug de handen in elkaar geslagen en het integraal waterproject Merkske opgestart. Er werd toen met de partners een gezamenlijke actielijst opgesteld.
Dec. 2020 - Uniek pilootproject in stroomgebied Merkske rond afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven
Samen met de gemeenten Hoogstraten, Merksplas, Baarle-Hertog, diensten van de Vlaamse overheid, Boerenbond, CVBB en watering De Beneden Mark werkte het bekkensecretariaat Maasbekken aan een proactieve aanpak om afvalwaterstromen bij landbouwbedrijven te reduceren.
Dec. 2020 - Grenzeloze ambities voor de Voerstreek
De Voerstreek in het groene hart van de Euregio Maas-Rijn, is een streek met een sterke identiteit. Dit stukje Vlaanderen behouden en versterken is een hele uitdaging, want dit unieke landschap staat onder grote druk. Samenwerking over alle beleidsniveaus en beleidssectoren heen, via een gebiedsgerichte aanpak, is daarbij een must.
Dec. 2020 - RWZI in ’s Gravenvoeren opgestart
Met de opstart van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in ’s Gravenvoeren is de laatste zuiveringsinstallatie in het Maasbekken verwezenlijkt. Op termijn zal de nieuwe installatie het afvalwater van meer dan 2.500 inwoners zuiveren.
Dec. 2020 - Vuilvangers gaan de strijd aan tegen zwerfvuil in onze rivieren
In haar strijd tegen plastiek en ander afval in de waterlopen, heeft de Vlaamse Milieumaatschappij in een aantal waterlopen in het Maasbekken vuilvangers geplaatst.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.