Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Meanders voor de Witbeek

Nu het ontgrinden van het gebied ‘Boterakker’ in Kessenich (Kinrooi) afgerond is, krijgt de Witbeek er een nieuwe inrichting met een meanderende loop, nieuwe aanplantingen langs de beek en een vispaaiplaats.

Met deze werken vergroot de ecologische waarde van de Witbeek. Dat is niet onbelangrijk als de Witbeek op termijn een ecologische verbinding vormt tussen de Maasvallei en de bovenloop van de Bosbeek, zoals het stroomgebiedbeheerplan vooropstelt en binnen het integraal project Bosbeek-Witbeek wordt nagestreefd.

Een verbeterde Witbeek als sluitstuk van grindwinning

In het gebied 'Boterakker' in Kessenich is tientallen jaren aan grindontginning gedaan. Intussen is de ontgrinding van de Boterakker afgelopen en zijn de grondwerken voor de herinrichting van het gebied (aanvullingen, oeververdediging, dijken,...) afgewerkt.

In de nabestemmingsplannen voor het ontginningsgebied is voorzien dat langs de Witbeek over bijna 1,3 km een 30 meter brede zone ingericht wordt in functie van natuurontwikkeling.

Eind 2015 konden de tijdelijke werkdijken aan de buitenranden van het gebied weggehaald worden, waardoor de strook langs de Witbeek vrij kwam te liggen. Een opportuniteit om het resterend grind te ontgraven en de gewenste natuurontwikkeling langs de Witbeek te realiseren.

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt Kinrooi werden de natuurdoelen gedefinieerd.

De ingreep werd in mei 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd als een infrastructuurproject binnen het grinddecreet.

      

 (C) Steengoed Projecten

(c) Steengoed Projecten    

De financiering ervan gebeurt vanuit de opbrengst van de grindwinning.

Tijdens de werken moest het volledige debiet van de Witbeek via het regelwerk in Geistingen afgeleid worden naar de grindplas. Stroomafwaarts het project werd de beekbedding van de Witbeek richting Nederland van water voorzien met opgepompt water uit de grindplas.

Ecologische verbindingsfunctie Witbeek versterken

Inmiddels zijn de werken grotendeels uitgevoerd en slingert de nieuwe beekbedding door het landschap. Enkel het nieuwe beektracé tussen Geistingen en de Vilgertenweg moet nog aangelegd worden. Na de profileringswerken komen er aanplantingen langs de beek en wordt nog een vispaaiplaats voorzien. De heraanleg van de Witbeek vormt een passend sluitstuk na 20 jaar activiteit in de Boterakker met mooie kansen voor nieuwe natuur.

De nieuwe meanderende loop verbetert de ecologische verbindingsfunctie van de Witbeek in Kinrooi. Dit is geen onbelangrijke stap wanneer de Witbeek op termijn een ecologische verbinding zal vormen tussen de Maasvallei en bovenloop van de Bosbeek, zoals het stroomgebiedbeheerplan vooropstelt en binnen het integraal project Bosbeek-Witbeek nagestreefd wordt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.