Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2020 - Riviercontract Dommel in een stroomversnelling

Begin 2020 ondertekenden lokale, provinciale en Vlaamse partners onder impuls van VMM een charter waarin ze zich engageren om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel.

Via een participatief gebiedsproces wordt aan een riviercontract gewerkt met een actielijst en duidelijke engagementen. De weg naar het riviercontract voor Dommel verloopt over 2 sporen: één voor waterkwantiteit en één voor waterkwaliteit. Voor beide sporen zijn afgelopen maanden grote stappen gezet.

Inwoners denken mee over overstromingen en droogte

Aan de uitwerking van het riviercontract voor de Dommel gaat een breed participatietraject vooraf.
Inwoners, verenigingen, bedrijven, politici, landbouwers, scholen,.... konden hun ideeën voor de aanpak van de overstromings- en droogteproblematiek meegeven tijdens een van de Dommelfora of posten op het online platform.

De vele ideeën en suggesties worden verder uitgewerkt. De komende periode wordt op basis van de vele inputs een riviercontract voorbereid.

Lees meer over het riviercontract Dommel

Een betere waterkwaliteit en meer waterbeleving

Binnen het traject verkent het Bekkensecretariaat Maasbekken samen met de projectpartners acties voor een verbetering van de waterkwaliteit en meer waterbeleving. Deze acties zullen ook deel uitmaken van het finale riviercontract voor de Dommel.

Een ontwerplijst van een 50-tal acties voor het aspect 'waterkwaliteit', waaronder rioleringswerken en beekherstelprojecten, wordt de komende maanden verder verfijnd en aangevuld.

Naar een riviercontract voor de Dommel

Bedoeling is om in 2021 de engagementen van alle betrokkenen uit de twee sporen, te verzilveren in een riviercontract. Dat contract vormt de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in het Vlaamse deel van de Dommelvallei vorm te geven en uitvoering te geven aan de visie van het stroomgebiedbeheerplan.

 

Ondertekening riviercontract Dommel

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.