Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt 2022 - Stuwtjesplan in Noord-Limburg helpt waterschaarste te vermijden

Steeds vaker ondervinden landbouw, natuur en het watersysteem schade door aanhoudende droogte. Door met regelbare stuwtjes het water vertraagd af te voeren, kunnen we het grondwaterpeil verhogen en het water langer vasthouden. Vooral in de zandgronden van Noord-Limburg is dit van belang. Wateringen Het Grootbroek en De Vreenebeek willen op termijn een heel netwerk van stuwen uitbouwen in hun werkingsgebied. Daarvoor stellen ze eerst een gebiedsplan op. Parallel zijn ze vorig jaar op een aantal locaties gestart met het uittesten van een eigen ontworpen, eenvoudige stuw.

Steeds vaker krijgen we te maken met weersextremen. Door het regenwater beter vast te houden, kunnen we het grondwater aanvullen, is er een extra voorraad tijdens droge periodes, en kunnen we de gevolgen van droogte in landbouwgebieden, natuurgebieden en waterlopen beperken. Vooral in de zandgronden van Noord-Limburg is dit van belang. Naast een aangepast maaibeheer werken de wateringen Het Grootbroek en De Vreenebeek daarom aan een stuwjesplan.  

Stuwtjesplan op 2 sporen

Het stuwtjesplan loopt op twee sporen:

  1. Herstel van het bestaande stuwennetwerk: Begin de jaren 2000 zijn er binnen de watering Het Grootbroek een 70-tal stuwen geplaatst. Door een gebrek aan opvolging geraakten deze in onbruik. De stuwtjes zijn geïnventariseerd en geëvalueerd op hun werking. Beschadigde stuwen zullen hersteld of vervangen worden.
  2. Uitbreiding van het stuwennetwerk: Er komen ook nieuwe stuwtjes bij in de publieke grachten en waar mogelijk ook in bovenlopen van waterlopen. De watering ontwierp hiervoor een eenvoudig te plaatsen en gemakkelijk te bedienen stuw.

Intussen plaatste de watering al een aantal proefopstellingen van de nieuwe stuw.  Zo is  een oude stuw op de Kleine Broekbeek (Peer) vervangen en zijn in overleg met Natuurpunt stuwtjes geplaatst op de Wezensloot (Bree), de Omleiding Nieuwbeek (Bree), de Deunsvensloot (Kinrooi) en de Solterheidesloot (Maaseik, Neeroeteren).

Stuwtje in de Wezensloot in Bree

Sterke interesse

Door het vaker voorkomen van droge periodes is vandaag de interesse voor stuwtjes groot.

  • De eerste stuwtjes komen er waarschijnlijk na het oogstseizoen van 2022, na het bekomen van de nodige vergunningen. Voor de Dommel- en Warmbeekvallei worden een 60-tal stuwen voorzien. Er zullen ook afspraken gemaakt worden met landbouwers en natuurverenigingen over het onderhoud en beheer ervan. Ondertussen zal de watering, o.m. samen met de provincie, andere mogelijke locaties voor bijkomende stuwtjes verder onderzoeken.
  • Het Leaderproject ‘Van Landbouw tot Waterbouw’ zorgt voor stuwtjes in de bovenloop en zijlopen van de Dommel, Bollissenbeek, Warmbeek en Gielisbeek (zijloop Abeek).
  • Het project ‘Bocholt stuwt’ voorziet een 20-tal stuwtjes in het stroomgebied van de Abeek en Warmbeek. 

2022 - Stuwtjesplan in Noord-Limburg helpt waterschaarste te vermijden

Deze initiatieven geven mee uitvoering aan de gebiedsgerichte acties uit het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021: Gebiedsgerichte projecten ter bevordering van waterconservering en aanvullen grondwaterlagen in het afstroomgebied van de Dommel, Warmbeek, Abeek en Lossing. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.