Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2020 - Naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Dommel

Op donderdag 23 januari 2020 ondertekenden verschillende lokale, provinciale en Vlaamse partners een charter voor de Dommel. De deelnemers engageren zich hiermee om samen te werken aan een duurzame vermindering van het overstromingsrisico, het terugdringen van de waterschaarste in de waterlopen en een verbetering van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Dommel. Met de ondertekening start een participatieproject op het grondgebied van de gemeenten Lommel, Peer, Hechtel-Eksel en Pelt. Het project zal resulteren in een riviercontract voor de Dommel dat vastlegt wie welke engagementen neemt voor acties rond waterkwantiteit en -kwaliteit.

De 12 partners die het charter ondertekenen zijn: de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, de watering de Dommelvallei, de provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij en het bekkenbestuur Maasbekken. Dit zijn de directe partners, in de loop van het traject worden allerlei actoren betrokken om het riviercontract vorm te geven.

Ondertekening charter riviercontract Dommel

Twee sporen

De weg naar het riviercontract verloopt in 2 sporen: een spoor in functie van waterkwantiteit getrokken door de Vlaamse Milieumaatschappij en een tweede spoor in functie van de waterkwaliteit getrokken door het bekkensecretariaat Maasbekken.

Spoor 1

In het verleden veroorzaakte de Dommel regelmatig problemen rond waterschaarste en wateroverlast. Hoe is de situatie nu in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt? En zijn we klaar voor de toekomst? Daarom start de Vlaamse Milieumaatschappij samen met de deelnemende partners een project in het stroomgebied van de Dommel om het overstromingsrisico duurzaam te verminderen en de waterschaarste in de waterlopen terug te dringen. Binnen een breed participatief traject rond waterkwantiteit zoeken de inwoners van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt en alle andere betrokkenen een jaar lang hoe problemen rond overstromingen en droogte kunnen aangepakt worden. Met de ondertekening van het charter op 23/1 werd dan ook de aftrap gegeven van een online test en ideeënplatform voor alle burgers, verenigingen, bedrijven en andere actoren: dommel.riviercontract.be  
Via deze website kan iedereen in het afstroomgebied te weten komen hoe groot hun overstromingskans is en hoe de kans stijgt door de klimaatverandering. Iedereen is ook welkom op de Dommelfora om samen met de anderen te onderzoeken wat ze belangrijk vinden en wat mogelijke acties zijn voor een evenwichtig watersysteem.

Spoor 2

Gelijktijdig werkt het bekkensecretariaat Maasbekken in een tweede spoor met de waterbeheerders, de vier gemeenten, de betrokken Vlaamse administraties,  de rioolbeheerders en de sectoren een plan van aanpak uit om de waterkwaliteit van alle waterlopen binnen het afstroomgebied te verbeteren. De Dommel is immers een aandachtsgebied binnen het huidige stroomgebiedbeheerplan 2021-2027 en dit vraagt acties op korte termijn in functie van de (ecologische) waterkwaliteit. De aspecten kwaliteit en -kwantiteit zijn bovendien sterk verweven in het waterbeheer. Vaak vormt de waterkwaliteit ook een voorwaarde voor acties in functie van het terugdringen van wateroverlast of voor de belevingswaarde en recreatie aan rivieren.

Om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem staat de meerwaarde van de waterlopen voor alle gebruikers centraal. Er wordt daarom binnen het traject van het riviercontract ook sterk ingezet op een grotere bewustwording rond het thema water.

Van ideeën naar riviercontract

Op het einde van het project leggen we de engagementen van alle betrokkenen uit de twee sporen vast in een riviercontract voor de Dommel. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad om het waterbeheer in de ganse vallei van de Dommel vorm te geven, zodat we vooral van het water kunnen genieten.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.